BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Thanh tra, kiểm tra

Công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Lai Châu

Công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Lai Châu

03/08/2023 16:09 - Lượt xem: 1432

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 theo Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội Bộ Nội vụ, ngày 06/3/2023, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 140/QĐ-TTBNV thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Lai Châu, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022.

Công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Bình Phước

Công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Bình Phước

02/08/2023 16:28 - Lượt xem: 1419

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022, ngày 24/3/2023 Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 191/QĐ-TTBNV thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Bình Phước, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/3/2023.

Công bố kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Công bố kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

28/07/2023 14:38 - Lượt xem: 859

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022 ngày 17/02/2023 Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 79/QĐ-BNV về việc tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022.

Công khai Kết luận thanh tra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công khai Kết luận thanh tra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

27/07/2023 15:50 - Lượt xem: 841

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022, ngày 23/3/2023, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 185/QĐ-TTBNV thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/01/2023 tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Tiền Giang

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Tiền Giang

29/06/2023 14:58 - Lượt xem: 0

Sáng ngày 05/6, tại UBND tỉnh Tiền Giang, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Tiền Giang, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố.

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Nam

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Nam

12/05/2023 20:59 - Lượt xem: 896

Chiều ngày 10/5/2023, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Nam, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ.
Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

Thông báo Kết luận thanh tra tại Thông tấn xã Việt Nam

Thông báo Kết luận thanh tra tại Thông tấn xã Việt Nam

10/05/2023 18:13 - Lượt xem: 1019

Chiều ngày 05/5/2023, tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ.
Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bình Phước

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bình Phước

04/04/2023 17:14 - Lượt xem: 2760

Ngày 04/4, tại UBND tỉnh Bình Phước, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về về tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức tại tỉnh Bình Phước, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/3/2023.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra.

Thông báo Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Thông báo Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

15/03/2023 08:37 - Lượt xem: 2654

Sáng ngày 07/3, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Lai Châu

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Lai Châu

13/03/2023 16:29 - Lượt xem: 3373

Sáng ngày 13/3, tại TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Lai Châu theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải chủ trì Buổi công bố.

Tìm kiếm