BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công bố kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

28/07/2023 14:38

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022 ngày 17/02/2023 Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 79/QĐ-BNV về việc tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố

Ngày 27/02/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố quyết định thanh tra tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, với thành phần tham dự gồm: Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và Đoàn thanh tra; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và bộ phận tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của các cơ quan, tổ chức

Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 17/3/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Lào Cai. Ngày 17/3/2023, Đoàn thanh tra đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai để thông báo sơ bộ kết quả thanh tra và thông qua biên bản làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, đồng thời thông báo kết thúc thanh tra trực tiếp tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai kể từ ngày 17/3/2023.

Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu đã thu thập được trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, đồng thời xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra gửi lấy ý kiến tham gia của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; tổng hợp, báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trình Lãnh đạo Bộ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Ngày 26/7/2023, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, với thành phần tham dự gồm: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và Thư ký Đoàn thanh tra theo Quyết định số 79/QĐ-TTBNV ngày 17/02/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và công chức có liên quan. Kết luận thanh tra đã ghi nhận những kết quả mà Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các cơ quan, tổ chức đã làm tốt, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện và đưa ra các kiến nghị cụ thể để khắc phục, xử lý.

Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát công vụ, nhằm phát hiện và kịp thời xử lý các tồn tại, hạn chế, tránh gây hậu quả, khó khăn kéo dài; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về công tác cán bộ, trong đó chú trọng việc rút kinh nghiệm về các tồn tại, hạn chế đã nêu; đề nghị Thanh tra Bộ theo theo quy định. dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu triển khai nội dung tại buổi công bố

Chánh Thanh tra Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện việc niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai theo quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 79 Luật Thanh tra 2022; lập kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra gửi Thanh tra Bộ Nội vụ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất cao với nội dung của Kết luận thanh tra; đánh giá cao hiệu quả hoạt động thanh tra, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị nhận thức tốt, khắc phục và xử lý các sai phạm, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ tại địa phương; đồng thời sẽ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra theo quy định.

Toàn cảnh buổi công bố

 

Anh Cao - Đinh Hằng
Tìm kiếm