BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Giới thiệu văn bản mới

Ngày 15/3/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 179/QĐ-BNV Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Ngày 12/3/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 168/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Ngày 31/01/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 61/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Bộ Nội vụ.
Ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1096/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực chính quyền địa phương; Quyết định số 1098/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Quyết định số 1099/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1087/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2024.
Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 930/QĐ-BNV phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ.