BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Lãnh đạo Bộ nội vụ

Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng

Phạm Thị Thanh Trà

Nguyễn Duy Thăng

Thứ trưởng

Nguyễn Duy Thăng

Triệu Văn Cường

Thứ trưởng

Triệu Văn Cường

Nguyễn Trọng Thừa

Thứ trưởng

Nguyễn Trọng Thừa

Vũ Chiến Thắng

Thứ trưởng

Vũ Chiến Thắng