BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Tiền Giang

29/06/2023 14:58

Sáng ngày 05/6, tại UBND tỉnh Tiền Giang, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Tiền Giang, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố.

Tham dự buổi công bố có bà Võ Thị Tuyết Thu, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và công chức bộ phận tổ chức cán bộ, văn thư, lưu trữ các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại Buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ quán triệt nội dung, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Mạnh Khương đề nghị Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra chấp hành nghiêm quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, nêu cao đạo đức công vụ trong quá trình thanh tra, không gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan, tổ chức trong quá trình thanh tra, đảm bảo kết quả thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức trung thực, khách quan, đúng thực tế.

Bà Võ Thị Tuyết Thu, Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra

Thay mặt Đoàn thanh tra, bà Võ Thị Tuyết Thu, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 309/QĐ-TTBNV ngày 18/5/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Tiền Giang, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022.

Bà Võ Thị Tuyết Thu cũng phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo đúng thành phần mà Trưởng đoàn thanh tra đã yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng đoàn thanh tra thông qua lịch làm việc của Đoàn thanh tra với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Võ Tấn Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ thông qua báo cáo tóm tắt về các nội dung thanh tra theo đề cương yêu cầu báo cáo của Đoàn thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, thay mặt UBND tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra; đồng thời giao Sở Nội vụ là đầu mối thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về nội dung, thành phần để làm việc với Đoàn thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ báo cáo, biểu mẫu, hồ sơ, tài liệu có liên quan trước khi đến làm việc với Đoàn thanh tra; yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm chế độ bảo mật, phát ngôn.

Thanh Tuấn - Quang Trung
Nguồn: moha.gov.vn
Tìm kiếm