• Thông tư 06/2022/TT-BNV
  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
 • Thông tư 03/VBHN-BNV
  Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 • Thông tư 04/2022/TT-BNV
  sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách
  • Thực hiện trợ cấp lần đầu đối với giao viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

   Tôi xin hỏi nội dung như sau: Ông Trần Thành Điền là thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, sau khi trúng tuyển được phân công về dạy tại Trường THCS Vũng Thơm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và được hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ. Tuy nhiên, ông Trần Thành Điền không được hưởng phụ cấp lần đầu tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP do không phải là đối tượng được "luân chuyển" theo quy định. Như vậy, ông Trần Thành Điền có được hưởng trợ cấp lần đầu được quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 08/10/2010 của Chính phủ hay không? Rất mong nhận được phản hồi hướng dẫn của Quý Cơ quan, xin cảm ơn! Xem chi tiết

  • Hệ số phụ cấp sau khi sát nhập đơn vị

   Tôi xin hỏi nội như sau: - từ năm 2010 đến năm 2018 là phụ trách phòng có hệ số chức vụ 0,5 (có QĐ phụ trách) - từ năm 2018 đến năm 2021 chuyển qua phòng khác và có hệ số chức vụ 0,5 (có CV phụ trách) Sau khi nhập các phòng, và chuyển sang đơn vị trong cùng một Sở tôi có nguyện vọng xin nghỉ hưu theo 108 như vậy hệ số chức vụ 0,5 có được bảo lưu hết thời gian bổ nhiệm không trong lúc đang chờ nghỉ hưu. Chờ thông tin quí cấp. Xin cảm ơn nhiều. Xem chi tiết

  • Nâng lương trước thời hạn

   Tôi đang hưởng lương ngạch chuyên viên bậc 3 hệ số 3,00 thời điểm hưởng lương từ ngày 01/9/2019. Năm 2022, tôi được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen vào tháng 5/2022 do có thành tích tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Tháng 6/2022 tôi được hội đồng lương cơ quan họp xét, đề xuất cho nâng lương trước thời hạn 06 tháng do đáp ứng đủ các điều kiện nâng lương trước thời hạn từ bậc 3 hệ số 3,00 lên bậc 4 hệ số 3,33 thời điểm hưởng lương mới từ ngày 01/3/2022 (nâng lương đúng hạn ngày 01/9/2022). Tuy nhiên, khi gửi hồ sơ đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy ra quyết định hưởng lương trước thời hạn thì tôi không được xét ra quyết định. Lý do, nếu hưởng lương trước thời hạn bậc 4 hệ số 3,33 thời điểm hưởng lương mới từ ngày 01/3/2022 là trước ngày quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen vào tháng 5/2022, nên đề nghị không cho hưởng lương trước thời hạn 6 tháng. Vì vậy tôi hỏi trường hợp của tôi thì có được nâng lương trước thời hạn hay không và trả lời của Ban Tổ chức Tỉnh ủy như vậy là có đúng với quy định chưa? Rất mong nhận được phản hồi từ Bộ Nội vụ! Xin cảm ơn,.. Xem chi tiết