• Thông tư 03/2021/TT-BNV
  Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
 • Thông tư 2/2021/TT-BNV
  Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
 • Thông tư 3/VBHN-BNV
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
  • thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP

   Thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP Xem chi tiết

  • Tổ chức bộ máy.

   Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có thể đồng thời là ủy viên của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân cùng cấp không? Căn cứ pháp lý? Xem chi tiết

  • Về việc xét tuyển công chức cấp xã

   Kính gửi Bộ nội vụ, Theo mục b, khoản 1 Điều 21 Nghị định 34/2019/NĐ-CP có ghi: Điều 21. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng 1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 6 Nghị định này và yêu cầu công việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau: a) Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng b) Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng. Vậy cho tôi xin hỏi, Tôi tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán và có đủ 5 làm vị trí kế toán cho Công ty tư nhân có đóng BHXH bắt buộc vậy tôi có đủ điều kiện xét tuyển trong trường hợp này hay không? Cảm ơn Bộ nội vụ Xem chi tiết