BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Lai Châu

03/08/2023 16:09

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 theo Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội Bộ Nội vụ, ngày 06/3/2023, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 140/QĐ-TTBNV thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Lai Châu, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022.

Ngày 13/3/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố quyết định thanh tra tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Thành phần tham dự gồm: Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và Đoàn thanh tra; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và bộ phận tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của các cơ quan, tổ chức.

Từ ngày 14/3/2023 đến ngày 31/3/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, cơ quan tương đương sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Lai Châu. Ngày 31/3/2023, Đoàn thanh tra đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu để thông báo sơ bộ kết quả thanh tra và thông qua biên bản làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, đồng thời thông báo kết thúc thanh tra trực tiếp tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kể từ ngày 31/3/2023.

Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu đã thu thập được trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, đồng thời xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra gửi lấy ý kiến tham gia của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu; tổng hợp, báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu trình Lãnh đạo Bộ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, ngày 21/7/2023 Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành Kết luận thanh tra tại tỉnh Lai Châu.

Ngày 27/7/2023, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Thành phần tham dự gồm: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và Thư ký Đoàn thanh tra theo Quyết định số 140/QĐ-TTBNV; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và công chức có liên quan. Kết luận thanh tra đã ghi nhận những kết quả mà Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các cơ quan, tổ chức đã làm tốt, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện và đưa ra các kiến nghị cụ thể để khắc phục, xử lý.

Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định, lập kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra gửi Thanh tra Bộ Nội vụ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật. 

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất cao với nội dung Kết luận thanh tra và sẽ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra theo quy định.

Anh Cao - Lê Nhung (Thông báo số 485/TB-TTBNV)
Tìm kiếm