BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Biểu mẫu điện tử

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Báo cáo thống kê chỉ tiêu phát triển giới của quốc gia năm 2019 Tải xuống
2 Phiếu thu thập số liệu về hiện trạng ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ
Tải xuống
3 Biểu mẫu báo cáo mức độ ứng dụng CNTT của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ 1. Biểu mẫu báo cáo mức độ ứng dụng CNTT của các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin
2. Biểu mẫu báo cáo mức độ ứng dụng CNTT của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Tải xuống
4 Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2016 Tải xuống
5 Phụ lục công văn số 354/BNV-ĐT ngày 19/01/2016 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của trường trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân Tải xuống
6 Biểu mẫu báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của trường trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân Tải xuống
7 Phiếu thu thập thông tin về chi mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn kinh phí thường xuyên của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan TW khác năm 2014 (Áp dụng cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan TW khác) - Phiếu 8/VĐT-B Tải xuống
8 Phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2014 (áp dụng cho chủ đầu tư/ ban quản lý dự án/ công trình ủy quyền phân cấp thuộc Bộ, ngành; UBND cấp tỉnh, huyện, xã) - Phiếu 1.1/VĐT-DA Tải xuống
9 Phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2014 (áp dụng cho chủ đầu tư/ ban quản lý dự án/ công trình ủy quyền phân cấp thuộc Bộ, ngành; UBND cấp tỉnh, huyện, xã) - Phiếu 1/VĐT-DA Tải xuống
10 Biểu mẫu về các nội dung của bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, cấp tỉnh

Xem toàn văn Biểu mẫu tại file đính kèm: Tại đây

11 Biểu mẫu Xây dựng Báo cáo cải cách hành chính

Xem toàn văn Biểu mẫu tại file đính kèm: Tại đây

12 Biểu mẫu Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015

Xem toàn văn Biểu mẫu tại file đính kèm: Tại đây

Tìm kiếm