BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bạc Liêu

14/08/2023 10:50

Sáng ngày 14/8, tại UBND tỉnh Bạc Liêu, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/5/2023. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố.

Tham dự buổi công bố có ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ; ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh và bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ thuộc tỉnh Bạc Liêu.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Ông Nguyễn Mạnh Khương yêu cầu thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc theo Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ. Đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bạc Liêu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để cuộc thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch được Chánh Thanh tra phê duyệt.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố quyết định thanh tra

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Trần Ngọc Huy, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 493/QĐ-TTBNV ngày 04/8/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/5/2023.

Ông Trần Ngọc Huy cũng phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng được thanh tra; lịch làm việc của Đoàn thanh tra; quy chế phát ngôn, bảo mật trong quá trình thanh tra; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Quang cảnh buổi công bố

Thừa uỷ quyền của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Ngô Công Hầu, Giám đốc Sở Nội vụ thông qua báo cáo của UBND tỉnh về các nội dung thanh tra tại Quyết định thanh tra đã nêu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh Bạc Liêu tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện.

Ông Phan Thanh Duy giao Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong quá trình thanh tra để làm việc với Đoàn thanh tra đảm bảo về thời gian, địa điểm, hồ sơ, tài liệu, thành phần làm việc theo đúng yêu cầu của Đoàn thanh tra; đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra. Trong quá trình tiến hành thanh tra, nếu có vấn đề phát sinh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để có chỉ đạo, giải quyết.

Thu Trang – Tài Đức
Tìm kiếm