BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức - Thông tư số 04/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức - Thông báo số 3663/TB-HĐTD ngày 26/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn tại vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2024
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bình Thuận

04/08/2023 08:57

Chiều ngày 03/8, tại UBND tỉnh Bình Thuận, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… tại tỉnh Bình Thuận, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2023. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố.

Tham dự buổi công bố có ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ; Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và công chức bộ phận tổ chức cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Ông Nguyễn Mạnh Khương yêu cầu thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc theo Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Xuân Đạt công bố quyết định thanh tra

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Xuân Đạt, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 466/QĐ-TTBNV ngày 25/7/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại UBND tỉnh Bình Thuận, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2023.

Ông Nguyễn Xuân Đạt cũng phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thanh tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; thông qua lịch làm việc của Đoàn thanh tra với các cơ quan, tổ chức được thanh tra; đồng thời, đề nghị các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Quang cảnh buổi công bố

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, bà Nguyễn Thị Bông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, thay mặt UBND tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ, tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ và Trưởng đoàn thanh tra Bộ Nội vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn thanh tra hoàn nhiệm vụ theo kế hoạch.

Thu Trang – Hoàng Tráng
Tìm kiếm