BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
1Lãnh đạo Bộ Nội vụ
 • Tổng đài: 024.62820404 lanhdaobo@moha.gov.vn
1.1Bộ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Thị Thanh Trà
 • Chức danh: Bộ trưởng
 • ĐTCQ: 08046568
 • Email: phamthithanhtra@moha.gov.vn
1.2Thứ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Duy Thăng
 • Chức danh: Thứ trưởng
 • ĐTCQ: 62820469
 • Email: nguyenduythang@moha.gov.vn
1.3Thứ trưởng
 • Họ và tên: Triệu Văn Cường
 • Chức danh: Thứ trưởng
 • ĐTCQ: 62820455
 • Email: trieuvancuong@moha.gov.vn
1.4Thứ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Trọng Thừa
 • Chức danh: Thứ trưởng
 • ĐTCQ: 62820328
 • Email: nguyentrongthua@moha.gov.vn
1.5Thứ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Chiến Thắng
 • Chức danh: Thứ trưởng
 • ĐTCQ: 08046195
 • Email: vuchienthang@btgcp.gov.vn
1.6
 • Họ và tên: Trương Hải Long
1.7
 • Họ và tên: Tương Hải Long
2Văn phòng Bộ
 • Tổng đài: 024.62820404 vanphongbo@moha.gov.vn
2.1Lãnh đạo Văn phòng Bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
2.1.1Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Vũ Đăng Minh
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 62820468
 • Email: vudangminh@moha.gov.vn
2.1.2Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Trần Thị Thái
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng
 • Email: tranthithai@moha.gov.vn
2.1.3Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Bộ trưởng
 • Họ và tên: Doãn Đức Hảo
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Bộ trưởng
 • Email: doanduchao@moha.gov.vn
2.2Phòng Tổng hợp - Thư ký
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
2.2.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Tạ Đức Hòa
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 37957088-0983220159
 • Email: taduchoa@moha.gov.vn
2.2.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Thu
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0983298420
 • Email: nguyenthiquynhthu@moha.gov.vn
2.2.3Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Triệu Văn Cường
 • Họ và tên: Vi Tiến Cường
 • Chức danh: Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Triệu Văn Cường
 • ĐTCQ: 37957065-0919428866
 • Email: vitiencuong@moha.gov.vn
2.2.4Chuyên viên chính - Thư ký Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
 • Họ và tên: Diêm Đăng Quỳnh
 • Chức danh: Chuyên viên chính - Thư ký Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
 • ĐTCQ: 0973814885
 • Email: diemdangquynh@moha.gov.vn
2.2.5Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng
 • Họ và tên: Nguyễn Công Toán
 • Chức danh: Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng
 • ĐTCQ: 0934530886
 • Email: nguyencongtoan@moha.gov.vn
2.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Trịnh Thị Trang
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0943825183
 • Email: trinhthitrang@moha.gov.vn
2.2.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Mai Thị Quỳnh Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0963577836
 • Email: maithiquynhanh@moha.gov.vn
2.2.8Chuyên viên
 • Họ và tên: Cao Đăng Thượng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0915588860
 • Email: caodangthuong@moha.gov.vn
2.3Phòng Kế toán - Tài vụ
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
2.3.1Phó Trưởng phòng Phụ trách kế toán
 • Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng Phụ trách kế toán
 • ĐTCQ: 62820456
 • Email: hoangthingoc@moha.gov.vn
2.3.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Mai Thị Hương Lan
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820456-0988424947
 • Email: maithihuonglan@moha.gov.vn
2.3.3Thủ quỹ
 • Họ và tên: Phạm Thị Phương Lan
 • Chức danh: Thủ quỹ
 • ĐTCQ: 62820456-0944217968
 • Email: phamthiphuonglan@moha.gov.vn
2.3.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyên Thị Nguyệt Nga
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: .62820456-0916092333
 • Email: nguyenthinguyetnga@moha.gov.vn
2.3.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Đinh Tiến Dũng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0982396488
 • Email: dinhtiendung@moha.gov.vn
2.4Phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
2.4.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đỗ Văn Phong
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0949380068
 • Email: dovanphong@moha.gov.vn
2.4.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Duy Chiến
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62826732- 0912021358
 • Email: nguyenduychien@moha.gov.vn
2.4.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Triệu Tú Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: .0913630773
 • Email: trieutuanh@moha.gov.vn
2.4.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Bùi Thị Thu Hiền
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 68280314-0917259696
 • Email: buithithuhien@moha.gov.vn
2.4.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0912658855
 • Email: phamngoclien@moha.gov.vn
2.4.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Sự
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820337-0983615604
 • Email: Chuyên viên nguyenthisu@moha.gov.vn
2.4.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820337-0904506980
 • Email: nguyenthimaihuong@moha.gov.vn
2.5Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
2.5.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Phạm Quang Tuyến
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 37957042-0942973469
 • Email: phamquangtuyen@moha.gov.vn
2.5.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Thị Thanh Mai
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820406-0973116121
 • Email: lethithanhmai@moha.gov.vn
2.5.3Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn T. Hồng Vĩnh
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820406-0914673039
 • Email: nguyenthihongvinh@moha.gov.vn
2.5.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thành Nam
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820426-0974092888
 • Email: nguyenthanhnam@moha.gov.vn
2.5.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Tạ Thị Loan
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820406-0973981459
 • Email: tathiloan@moha.gov.vn
2.5.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820406-0948613662
 • Email: Nguyenthihao@moha.gov.vn
2.6Phòng Hành chính - Quản trị
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
2.6.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Thị Thu Hương
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820426-01685598668
 • Email: lethithuhuong@moha.gov.vn
2.6.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0984519586
 • Email: hoangthingoc@moha.gov.vn
2.6.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957041-0912088012
 • Email: nguyenthithuy@moha.gov.vn
2.6.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Lâm
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957041-0988053234
 • Email: nguyenvanlam@moha.gov.vn
2.6.5Nhân viên
 • Họ và tên: Đinh Thị Thanh Thủy
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820351-0969550316
2.6.6Nhân viên
 • Họ và tên: Phạm Thị Thùy Hương
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820351-0988865586
2.6.7Nhân viên
 • Họ và tên: Phan Thị Minh Trang
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 37957041-0975221806
2.6.8Lễ Tân
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
 • Chức danh: Lễ Tân
 • ĐTCQ: 62820351-0972842076
2.6.9Nhân viên phục vụ
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Châm
 • Chức danh: Nhân viên phục vụ
 • ĐTCQ: 62820351-0986115714
2.6.10Lễ Tân
 • Họ và tên: Phạm Thị Tuyết Lan
 • Chức danh: Lễ Tân
 • ĐTCQ: 62820444-0963500898
2.6.11Nhân viên phục vụ
 • Họ và tên: Đào Thị Tâm
 • Chức danh: Nhân viên phục vụ
 • ĐTCQ: 62820444-0915652356
 • Email: daothitam@moha.gov.vn
2.6.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Xuyến
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957041 -0968207565
 • Email: nguyenthixuyen@moha.gov.vn
2.6.13NVKT
 • Họ và tên: Bùi Thế Hùng
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62695712-0903711468
 • Email: buithehung@moha.gov.vn
2.6.14NVKT
 • Họ và tên: Trần Thanh Minh
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62695712-62695712
 • Email: tranthanhminh@moha.gov.vn
2.6.15NVKT
 • Họ và tên: Vũ Văn Hoan
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62695712-0903366002
 • Email: vuvanhoan@moha.gov.vn
2.6.16NVKT
 • Họ và tên: Vũ Đức Nhã
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62695712-0983610982
 • Email: vuducnha@moha.gov.vn
2.6.17NVKT
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 37957046-0986119450
 • Email: nguyenvantien@moha.gov.vn
2.6.18NVKT
 • Họ và tên: Bùi Ánh Dương
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62820309-0976804835
 • Email: buianhduong@moha.gov.vn
2.6.19NVKT
 • Họ và tên: Ngô Thế Hùng
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62826732-0904435577
 • Email: ngothehung@moha.gov.vn
2.6.20NVKT
 • Họ và tên: Trần Ngọc Thanh
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 1081-0946690508
 • Email: tranngocthanh@moha.gov.vn
2.7Phòng Bảo vệ
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
2.7.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Trần Công Đô
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820405
2.7.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đào Mạnh Hà
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820405
2.7.3Nhân viên
 • Họ và tên: Mai Xuân Trường
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
2.7.4Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Danh Chiến
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
2.7.5Nhân viên
 • Họ và tên: Đặng Nhật Linh
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
2.7.6Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Trường
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
2.7.7Nhân viên
 • Họ và tên: Hà Mạnh Linh
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.8Nhân viên
 • Họ và tên: Hàn Đình Hiếu
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.9Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.10Nhân viên
 • Họ và tên: Đinh Tiến Hưng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.11Nhân viên
 • Họ và tên: Lê Văn Đô
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.12Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Cảnh Toàn
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.13Nhân viên
 • Họ và tên: Hà Công Thắng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.14Nhân viên
 • Họ và tên: Đàm Văn Trường
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.15Nhân viên
 • Họ và tên: Chu Mạnh Hưng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.16Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Giao Linh
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.17Nhân viên
 • Họ và tên: Phạm Bình An
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.18Nhân viên
 • Họ và tên: Phan Trọng Nghĩa
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.19Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Hưng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.8Đội xe
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
2.8.1Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thức
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.2Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Trần Tân
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.3Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Chí Tỵ
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.4Lái xe
 • Họ và tên: Ngô Bá Nghi
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.5Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Vinh
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.6Lái xe
 • Họ và tên: Vũ Hồng Thanh
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.7Lái xe
 • Họ và tên: Trần Xuân Tình
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.8Lái xe
 • Họ và tên: Trần Đình Quý
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.9Lái xe
 • Họ và tên: Vũ Đình Sản
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.10Lái xe
 • Họ và tên: Trần Mạnh Linh
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.11Lái xe
 • Họ và tên: Lã Văn Ngọc
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.12Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Minh
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 1161
2.8.13Lái xe
 • Họ và tên: Tô Văn Tân
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.14Phó đội trưởng
 • Họ và tên: Phạm Như Quỳnh
 • Chức danh: Phó đội trưởng
 • ĐTCQ: 0945698285
 • Email: phamnhuquynh@moha.gov.vn
3Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ
 • Tổng đài: 024.62820404
3.1Lãnh đạo Văn phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ
3.1.1Vụ trưởng - Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Quang Dũng
 • Chức danh: Vụ trưởng - Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 08046757
 • Email: nguyenquangdung@moha.gov.vn
3.1.2Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Cấn Quang Tuấn
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 024 37957428
 • Email: canquangtuan@moha.gov.vn
3.1.3
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
 • ĐTCQ: 024 62695755
 • Email: nguyenthikimdung@moha.gov.vn
3.1.4
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • ĐTCQ: 024 62695755
 • Email: nguyenthithanhtam@moha.gov.vn
3.2Tổ công chức kiêm nhiệm
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ
3.2.1Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng, Tổ trưởng
 • Họ và tên: Doãn Đức Hảo
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng, Tổ trưởng
 • ĐTCQ: 0913004983
 • Email: doanduchao@moha.gov.vn
3.2.2Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ, Thành viên
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hưng
 • Chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ, Thành viên
 • ĐTCQ: 02437957067
 • Email: nguyenngochung@moha.gov.vn
3.2.3Phó Vụ trưởng - Phó Chánh văn phòng
 • Họ và tên: Trần Văn Long
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng - Phó Chánh văn phòng
 • ĐTCQ: 0904302428
 • Email: tranvanlong@moha.gov.vn
3.2.4Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • Họ và tên: Diêm Đăng Quỳnh
 • Chức danh: Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • ĐTCQ: 0973814885
 • Email: diemdangquynh@moha.gov.vn
3.2.5Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • Họ và tên: Vi Tiến Cường
 • Chức danh: Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • ĐTCQ: 0919428866
 • Email: vitiencuong@moha.gov.vn
3.2.6Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • Họ và tên: Nguyễn Công Toán
 • Chức danh: Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • ĐTCQ: 0934530886
 • Email: nguyencongtoan@moha.gov.vn
3.2.7Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • Họ và tên: Cao Đăng Thượng
 • Chức danh: Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • ĐTCQ: 0914673039
 • Email: caodangthuong@moha.gov.vn
4Văn phòng Đảng ủy Bộ
 • Tổng đài: 024.62820404 vanphongdanguybo@moha.gov.vn
4.1Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ
 • Họ và tên: Nguyễn Tiến Đạo
 • Chức danh: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ
 • ĐTCQ: 024.3.7.957.084
 • Email: nguyentiendao@moha.gov.vn
4.2Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hưng
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 024.3.7.957.434
 • Email: nguyenngochung@moha.gov.vn
4.3Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Họ và tên: Cấn Thị Bích
 • Chức danh: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • ĐTCQ: 024.3.7.957.434
 • Email: canthibich@moha.gov.vn
4.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: nguyenthihonghanh@moha.gov.vn
4.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Luyện Thị Trang
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: luyenthitrang@moha.gov.vn
4.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Liệu
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024.3.7.957.434
 • Email: nguyenthilieu@moha.gov.vn
5Văn phòng Công đoàn Bộ Nội vụ
 • Tổng đài: 024.62820404 vanphongcongdoanbo@moha.gov.vn
5.1Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ
 • Họ và tên: Vũ Đăng Minh
 • Chức danh: Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ
 • ĐTCQ: .0903259566
 • Email: vudangminh@moha.gov.vn
5.2Phó Chủ tịch
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
 • Chức danh: Phó Chủ tịch
 • ĐTCQ: 02437957091
 • Email: nguyenthiha@moha.gov.vn
5.3Phó Chủ tịch
 • Họ và tên: Nguyễn Đăng Quế
 • Chức danh: Phó Chủ tịch
 • Email: dangquenapa@gmail.com
5.4Ủy viên
 • Họ và tên: Lê Minh Hương
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: huongmoha68@gmail.com
5.5Ủy viên
 • Họ và tên: Trần Thị Hạnh
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: tthanh.cvl@moct.edu.vn
5.6Ủy viên
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Thu
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: htben311@yahoo.com
5.7Ủy viên
 • Họ và tên: Lê Văn Vũ
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: vanvu63@gmai.com
5.8Ủy viên
 • Họ và tên: Nguyến Thị Thu Hoài
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: hoaikhuong8280@gmail.com
5.9Ủy viên
 • Họ và tên: Tống Đằng Hưng
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: tongdanghungnapa@gmail.com
5.10Ủy viên
 • Họ và tên: Mai Đình Lâm
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: maidinhlam2016@gmail.com
5.11Ủy viên
 • Họ và tên: Đặng Thị Bích Thủy
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: dangthuynapa@yahoo.com
5.12Ủy viên
 • Họ và tên: Bùi Huy Tùng
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: buihuytung @napa.vn
5.13Ủy viên
 • Họ và tên: Đặng Thị Hạnh
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: dangthihanhdhnv1979@gmail.com
5.14Ủy viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Cảnh
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: thanhcanh.edu@gmail.com
5.15Ủy viên
 • Họ và tên: Lê Văn Phương
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: levanphuongbnv@yahoo.com
5.16Ủy viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: nguyentuyetmai73@gmail.com
5.17Ủy viên
 • Họ và tên: Doãn Đức Hảo
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: đoanuchao@moha.gov.vn
5.18Ủy viên
 • Họ và tên: Đào Thị Hồng Minh
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: daothihongminh@moha.gov.vn
5.19Ủy viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thủy
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: nguyenthibichthuy@moha.gov.vn
5.20Ủy viên
 • Họ và tên: Trần Ngọc Huy
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: ngochuymoha@gmail.com
5.21Ủy viên
 • Họ và tên: Lê Thị Vân Anh
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: lethivananh.tbpc@gmail.com
6Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ
 • Tổng đài: 024.62820404 vanphongdoanthanhnienbo@moha.gov.vn
6.1Bí thư Đoàn Bộ Nội vụ
 • Họ và tên: Trần Đức Toàn
 • Chức danh: Bí thư Đoàn Bộ Nội vụ
 • Email: Tranductoan@moha.gov.vn; tranductoanml@gmail.com
6.2Chánh văn phòng
 • Họ và tên: Lê Như Thái Sơn
 • Chức danh: Chánh văn phòng
 • Email: lenhuthaison@moha.gov.vn
7Vụ Tổ chức cán bộ
 • Tổng đài: 024.62820404 vutccb@moha.gov.vn
7.1Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức cán bộ
7.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Tuấn
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: .
 • Email: nguyenhuutuan@moha.gov.vn
7.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Đình Lộc
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 62820318
 • Email: phamdinhloc@moha.gov.vn
7.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Hùng Thắng
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: .
 • Email: phamhungthang@moha.gov.vn
7.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Đạt
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: ledat@moha.gov.vn
7.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức cán bộ
7.2.1
 • Họ và tên: Lê Trung Trường
 • Email: letrungtruong@moha.gov.vn
7.2.2
 • Họ và tên: Tạ Thị Tuyết Nhung
 • ĐTCQ: 62826700
 • Email: tathituyetnhung@moha.gov.vn
7.2.3
 • Họ và tên: Trần Thị Vân Hương
 • ĐTCQ: 62826700
 • Email: tranthivanhuong@moha.gov.vn
7.2.4
 • Họ và tên: Khổng Mạnh Điệp
 • ĐTCQ: 37957062
 • Email: khongmanhdiep@moha.gov.vn
7.2.5
 • Họ và tên: Vũ Thị Thu Thủy
 • ĐTCQ: 37957062
 • Email: vuthithuthuy@moha.gov.vn
7.2.6
 • Họ và tên: Vi Thị Thanh Hương
 • ĐTCQ: 37957062
 • Email: vithithanhhuong@moha.gov.vn
7.2.7
 • Họ và tên: Nguyễn Thu Trang
 • ĐTCQ: 0382931331
 • Email: nguyenthutrang@moha.gov.vn
7.2.8
 • Họ và tên: Lương Quốc Phong
7.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Trang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenthiphuongtrang@moha.gov.vn
7.2.10
 • Họ và tên: Nguyễn Việt Anh
 • Email: nguyenvietanh@moha.gov,vn
7.2.11Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Phùng Thị Thu Trang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957062
 • Email: Phungthithutrang@moha.gov.vn
7.2.12
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh
 • Email: nguyenthivananh@moha.gov.vn
7.2.13
 • Họ và tên: Vũ Thị Loan
 • Email: vuthiloan@moha.gov.vn
8Vụ Tổ chức - Biên chế
 • Tổng đài: 024.62820404 vutcbc@moha.gov.vn
8.1Lãnh đạo Vụ Tổ chức - Biên chế
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức - Biên chế
8.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Hải Nam
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • Email: vuhainam@moha.gov.vn
8.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Đào Thị Hồng Minh
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: daothihongminh@moha.gov.vn
8.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Trần Văn Khiêm
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: tranvankhiem@moha.gov.vn
8.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Minh Triết
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: phamminhtriet@moha.gov.vn
8.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức - Biên chế
8.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Triệu Thị Thanh Giang
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 091.2072804
 • Email: trieuthithanhgiang@moha.gov.vn
8.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 098.2578837
 • Email: nguyenthikhanh1979@moha.gov.vn
8.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 091.2042590
 • Email: nguyenmanhhung_tcbc@moha.gov.vn
8.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Đình Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0902027586
 • Email: nguyendinhhung@moha.gov.vn
8.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đào Quốc Minh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 090.3499966
 • Email: daoquocminh@moha.gov.vn
8.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Kiên
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0984560668
 • Email: nguyenhuukien@moha.gov.vn
8.2.7Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0904104080
 • Email: nguyenthuhoai@moha.gov.vn
8.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Ánh Tuyết
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 090.2027586
 • Email: nguyenanhtuyet75@moha.gov.vn
8.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Trần Thủ Đô
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 098.8653365
 • Email: tranthudo@moha.gov.vn
8.2.10Chuyên viên
 • Họ và tên: Bùi Phương Thảo
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0983355829
 • Email: buiphuongthao@moha.gov.vn
8.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0977054866
 • Email: nguyenthihaiyen@moha.gov
8.2.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Vũ Thế Phước
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0902172909
 • Email: vuthephuoc@moha.gov.vn
8.2.13Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Lê Thị Kim Oanh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 098.3398069
 • Email: lethikimoanh69@moha.gov.vn
8.2.14Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Lan
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0888687333
 • Email: nguyenthiphuonglan@moha.gov.vn
8.2.15Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Bùi Văn Minh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0968406393
 • Email: buivanminh@moha.gov.vn
9Vụ Công tác thanh niên
 • Tổng đài: 024.62820404 vucongtacthanhnien@moha.gov.vn
9.1Lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công tác thanh niên
9.1.1Vụ Trưởng
 • Họ và tên: Hoàng Quốc Long
 • Chức danh: Vụ Trưởng
 • ĐTCQ: 02437957056
 • Email: hoangquoclong@moha.gov.vn
9.1.2
 • Họ và tên: Lương Thị Hải Anh
 • Email: luongthihaianh@moha.gov.vn
9.1.3
 • Họ và tên: Trần Xuân Hiền
 • Email: tranxuanhien@moha.gov.vn
9.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công tác thanh niên
9.2.1
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thu
 • Email: nguyenthikimthu@moha.gov.vn
9.2.2
 • Họ và tên: Phan Thị Thanh Huyền
 • Email: phanthithanhhuyen@moha.gov.vn
9.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vũ Hương Ngát
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: vuhuongngat@moha.gov.vn
9.2.4
 • Họ và tên: Đỗ Thị Minh Nguyệt
 • Email: dothiminhnguyet@moha.gov.vn
9.2.5
 • Họ và tên: Triệu Thị Thanh Huyền
 • Email: trieuthithanhhuyen@moha.gov.vn
9.2.6
 • Họ và tên: Hoàng Đức Hường
 • Email: hoangduchuong@moha.gov.vn
9.2.7
 • Họ và tên: Trịnh Quang Tám
 • Email: trinhquangtam@moha.gov.vn
9.2.8Chuyên viên
 • Họ và tên: Hoàng Quốc Việt
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0336197779
 • Email: hoangquocviet@moha.gov.vn
9.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Thị Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: dothithuy@moha.gov.vn
9.2.10Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Hiếu Thọ
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenhieutho@moha.gov.vn
9.2.11
 • Họ và tên: Lê Đỗ Anh
 • Email: ledoanh@moha.gov.vn
10Vụ Kế hoạch - Tài chính
 • Tổng đài: 024.62820404 vukhtc@moha.gov.vn
10.1Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Kế hoạch - Tài chính
10.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 02437957090
 • Email: nguyenbichthuy@moha.gov.vn
10.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 62695753
 • Email: nguyenthanhbinhkhtc@moha.gov.vn
10.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Quân
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957433
 • Email: nguyenmanhquan@moha.gov.vn
10.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Văn Phương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: levanphuong@moha.gov.vn
10.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Kế hoạch - Tài chính
10.2.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Thanh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 62695753
 • Email: tranthithanh@moha.gov.vn
10.2.2Chuyên viên
 • Họ và tên: Dương Hồng Cúc
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: duonghongcuc@moha.gov.vn
10.2.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Hoàng Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957433
 • Email: dohoanganh@moha.gov.vn
10.2.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0906273355
 • Email: nguyenthituyetnhung@moha.gov.vn
10.2.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: nguyenthiphuonganh@moha.gov.vn
10.3Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Kế hoạch - Tài chính
10.3.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: nguyenvanhieu@moha.gov.vn
10.3.2Chuyên viên
 • Họ và tên: Đoàn Bích Ngọc
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957090
 • Email: doanbichngoc@moha.gov.vn
10.3.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: nguyenthithuthuy@moha.gov.vn
10.3.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Tân
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 62826722
 • Email: nguyenvantan@moha.gov.vn
11Vụ Tiền lương
 • Tổng đài: 024.62820404 vutl@moha.gov.vn
11.1Lãnh đạo Vụ Tiền lương
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tiền lương
11.1.1Quyền Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Bích Thu
 • Chức danh: Quyền Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 37957060
 • Email: Nguyenbichthu@moha.gov.vn
11.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Trần Lưu Trung
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 37957060
 • Email: tranluutrung@moha.gov.vn
11.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tiền lương
11.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Trịnh Thị Lan Anh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: trinhthilananh@moha.gov.vn
11.2.2Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Huỳnh Tuấn Nam
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024 62826704
 • Email: huynhtuannam@moha.gov.vn
11.2.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Phí Nhật Minh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62826704
 • Email: Phinhatminh@moha.gov.vn
11.2.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Lê Minh Phương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: Leminhphuong@moha.gov.vn
11.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Kim Trọng Hà
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 37957065
 • Email: kimtrongha@moha.gov.vn
11.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Phạm Văn Nghìn
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: phamvannghin@moha.gov.vn
11.2.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Trần Thái Hoan
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 37957065
 • Email: tranthaihoan@moha.gov.vn
11.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Hoàng Huỳnh Khanh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 62826704
 • Email: hoanghuynhkhanh@moha.gov.vn
11.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Lê Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: lethithuy@moha.gov.vn
11.2.10Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lê Phúc Hiếu
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: lephuchieu@moha.gov.vn
12Vụ Công chức - Viên chức
 • Tổng đài: 024.62820404 vuccvc@moha.gov.vn
12.1Lãnh đạo Vụ Công chức - Viên chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công chức - Viên chức
12.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Tuấn Ninh
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62820419
 • Email: nguyentuanninh@moha.gov.vn
12.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Tư Long
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62692591
 • Email: nguyentulong@moha.gov.vn
12.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Tự
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenxuantu@moha.gov.vn
12.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Minh Hương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957057
 • Email: leminhhuong@moha.gov.vn
12.1.5Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Dung
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: nguyenxuandung@moha.gov.vn
12.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công chức - Viên chức
12.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Đỗ Viết Minh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: dovietminh@moha.gov.vn
12.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Hoàng Xuân Đảm
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: hoangxuandam@moha.gov.vn
12.2.3Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguuyenxuancuong@moha.gov.vn
12.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đoàn Thị Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: doanthithuy@moha.gov.vn
12.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đàm Tuấn Anh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0903442882
 • Email: damtuananh@moha.gov.vn
12.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đỗ Xuân Quỳnh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: doxuanquynh@moha.gov.vn
12.2.7Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Nghĩa
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenducnghia@moha.gov.vn
12.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenthinhung@moha.gov.vn
12.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Hoàng Bích Phượng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: hoangbichphuong@moha.gov.vn
12.2.10Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Tài Tuyên
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0902466612
 • Email: dotaituyen@moha.gov.vn
12.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0965680521
 • Email: nguyenthanhhung@moha.gov.vn
12.2.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0904788571
 • Email: nguyenthithuy@moha.gov.vn
12.2.13Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • Email: nguyenthanhbinh@moha.gov.vn
12.2.14Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quý
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0977222482
 • Email: nguyenthiquy@moha.gov.vn
12.2.15Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Long
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenduclong@moha.gov.vn
12.2.16Chuyên viên
 • Họ và tên: Dương Thăng Long
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: duongthanglong@moha.gov.vn
12.2.17Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Trọng Tiến
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyentrongtien@moha.gov.vn
12.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Nghĩa
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0904672454
 • Email: nguyenducnghia@moha.gov.vn
12.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Tạ Thị Hoài
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: tathihoai@moha.gov.vn
13Vụ Chính quyền địa phương
 • Tổng đài: 024.62820404 vucqdp@moha.gov.vn
13.1Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Chính quyền địa phương
13.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phan Trung Tuấn
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 37957052
 • Email: phantrungtuan@moha.gov.vn
13.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Thành
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 02437957432
 • Email: nguyenhuuthanh@moha.gov.vn
13.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Ánh Dương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: nguyenanhduong@moha.gov.vn
13.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tú Thanh
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62695792
 • Email: nguyenthituthanh@moha.gov.vn
13.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Chính quyền địa phương
13.2.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vũ Đình Khang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: vudinhkhang@moha.gov.vn
13.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Phúc
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 62695792
 • Email: nguyenmanhphuc@moha.gov.vn
13.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenmanhhung@moha.gov.vn
13.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lý Quốc Phú
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957432
 • Email: lyquocphu@moha.gov.vn
13.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Khánh Hoàn
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenkhanhhoan@moha.gov.vn
13.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Mai Đa Nhiêm
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: maidanhiem@moha.gov.vn
13.2.7Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đỗ Xuân Hải
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: doxuanhai@moha.gov.vn
13.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Minh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenthileminh@moha.gov.vn
13.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đồng Thị Huệ
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: dongthihue@moha.gov.vn
13.2.10Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: nguyenbichthuy@moha.gov.vn
13.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Ngô Đình Chung
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: ngodinhchung@moha.gov.vn
13.2.12
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
 • Email: nguyenthithuhuong@moha.gov.vn
13.2.13Chuyên viên
 • Họ và tên: Trần Công Hiếu
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: tranconghieu@moha.gov.vn
13.2.14
 • Họ và tên: Phạm Thị Hậu
 • Email: phamthihau@moha.gov.vn
13.2.15Văn thư
 • Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền
 • Chức danh: Văn thư
 • Email: tranthithuhien@moha.gov.vn
13.2.16Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Quân
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenhongquan@moha.gov.vn
13.2.17Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Trung Thành
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957069
 • Email: nguyentrungthanh@moha.gov.vn
13.1
 • Họ và tên: Bùi Kim Ngân
13.2Cán sự- Văn thư Vụ
 • Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền
 • Chức danh: Cán sự- Văn thư Vụ
 • ĐTCQ: 091.5555778
 • Email: tranthithuhien@moha.gov.vn
13.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Xuân Hải
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 091.2292303
 • Email: doxuanhai@moha.gov.vn
14Vụ Hợp tác quốc tế
 • Tổng đài: 024.62820404 vuhtqt@moha.gov.vn
14.1Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Hợp tác quốc tế
14.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Chu Tuấn Tú
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 37957072
 • Email: chutuantu@moha.gov.vn
14.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Trần Thị Liên Hương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 8251
 • Email: tranthilienhuong@moha.gov.vn
14.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Hợp tác quốc tế
14.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thảo
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62820379
 • Email: nguyenthikimthao@moha.gov.vn
14.2.2
 • Họ và tên: Hoàng Kim Thủy
 • ĐTCQ: 8221
 • Email: hoangkimthuy@moha.gov.vn
14.2.3
 • Họ và tên: Đặng Việt Nga
 • ĐTCQ: 024 62820412
 • Email: dangvietnga@moha.gov.vn
14.2.4
 • Họ và tên: Phạm Thị Hồng Nhung
 • ĐTCQ: 024 62820412
 • Email: phamthihongnhung@moha.gov.vn
14.2.5
 • Họ và tên: Cao Văn Lừng
 • ĐTCQ: 8221
 • Email: caovanlung@moha.gov.vn
14.2.6
 • Họ và tên: Lê Mai Phương
 • ĐTCQ: 024-37957075
 • Email: lemaiphuong@moha.gov.vn
14.2.7
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh
 • ĐTCQ: 024 62820379
 • Email: nguyenphuonganh@moha.gov.vn
14.2.8
 • Họ và tên: Phạm Minh Châu
 • ĐTCQ: 024 37957075
 • Email: phamminhchau@moha.gov.vn
14.2.9
 • Họ và tên: Lê Ly Lan
 • ĐTCQ: 024 37957075
 • Email: lelylan@moha.gov.vn
14.2.10
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
 • ĐTCQ: 024 62820412
 • Email: nguyenthihuong@moha.gov.vn
15Vụ Tổ chức phi chính phủ
 • Tổng đài: 024.62820404 vutcpcp@moha.gov.vn
15.1Lãnh đạo Vụ Tổ chức phi chính phủ
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức phi chính phủ
15.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Thang Thị Hạnh
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957054
 • Email: thangthihanh@moha.gov.vn
15.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Tạ Tấn
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957443
 • Email: tatan@moha.gov.vn
15.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Trung Giang
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957049
 • Email: phamtrunggiang@moha.gov.vn
15.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Thu Hằng
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: Phamthuhang@moha.gov.vn
15.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức phi chính phủ
15.2.1
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai
 • ĐTCQ: 024.62820360
 • Email: nguyenthituyetmai@moha.gov.vn
15.2.2
 • Họ và tên: Ma Thị Thu
 • Email: mathithu@moha.gov.vn
15.2.3
 • Họ và tên: Trần Diệu Huyền
 • Email: trandieuhuyen@moha.gov.vn
15.2.4
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyên
 • Email: Nguyenthinguyen@moha.gov.vn
15.2.5
 • Họ và tên: Phạm Công Hùng
 • Email: Phamconghung@moha.gov.vn
15.2.6
 • Họ và tên: Trần Minh Tân
 • Email: Tranminhtan@moha.gov.vn
15.2.7
 • Họ và tên: Trần Ngọc Trí
 • Email: Tranngoctri@moha.gov.vn
15.2.8Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Loan
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0917516801
 • Email: nguyenthithanhloan@moha.gov.vn
15.2.9
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga
 • Email: Nguyenthiquynhnga@moha.gov.vn
15.2.10
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên
 • Email: Nguyenthiduyen@moha.gov.vn
15.2.11
 • Họ và tên: Phạm Như Quỳnh
 • Email: phamnhuquynh@moha.gov.vn
15.2.12
 • Họ và tên: Cầm Phương
 • Email: camphuong@moha.gov.vn
15.1
 • Họ và tên: Vũ Đức Ngọc
 • Email: vuducngoc@moha.gov.vn
16Vụ Cải cách hành chính
 • Tổng đài: 024.62820404 vucchc@moha.gov.vn
16.1Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Cải cách hành chính
16.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Minh Hùng
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957077
 • Email: phamminhhung@moha.gov.vn
16.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Ngô Quang Phát
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957429
 • Email: ngoquangphat@moha.gov.vn
16.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Hoàng Ngọc Anh
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62820421
 • Email: hoangngocanh@moha.gov.vn
16.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Cải cách hành chính
16.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • Email: nguyenthingocanh@moha.gov.vn
16.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.37957074
 • Email: nguyenmanhcuong@moha.gov.vn
16.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: .0766298876
 • Email: nguyenthithuhang@moha.gov.vn
16.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Tô Thị Linh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: tothilinh@moha.gov.vn
16.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tuyền
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenmanhtuyen@moha.gov.vn
16.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Tô Ngọc Liên
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: tongoclien@moha.gov.vn
16.2.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: nguyenthithuycchc@moha.gov.vn
16.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Nguyên
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62820421
 • Email: nguyenngocnguyen@moha.gov.vn
16.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Lưu Hải Đăng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: luuhaidang@moha.gov.vn
16.2.10Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Bùi Văn Quyết
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: buivanquyet@moha.gov.vn
16.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: nguyenhoanganh@moha.gov.vn
16.2.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Hồng Phúc
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: dohongphuc@moha.gov.vn
16.2.13Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Phùng Doãn Hưng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: phungdoanhung@moha.gov.vn
17Vụ Pháp chế
 • Tổng đài: 024.62820404 vupc@moha.gov.vn
17.1Lãnh đạo Vụ Pháp chế
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Pháp chế
17.1.1Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Đức Thuận
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: vuducthuan@moha.gov.vn
17.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Tiến Dũng
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62820317
 • Email: vutiendung@moha.gov.vn
17.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Pháp chế
17.2.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Đằng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0988524557
 • Email: nguyenvandang@moha.gov.vn
17.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vũ Duy Kiến
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: .0988595288
 • Email: vuduykien@moha.gov.vn
17.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lê Thanh Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462695745-0988359866
 • Email: lethanhthuy@moha.gov.vn
17.2.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Nam Tuấn Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0912091245
 • Email: nguyennamtuananh@moha.gov.vn
17.2.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Lâm Quang Sinh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0918120739
 • Email: lamquangsinh@moha.gov.vn
17.2.6Văn thư
 • Họ và tên: Trần Thu Hiền
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 02462820346-0984891499
 • Email: tranthuhien@moha.gov.vn
17.2.7Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Bế Thị Phượng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462695746-0912764757
 • Email: bethiphuong@moha.gov.vn
17.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Châu
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462820346-0971781618
 • Email: tranthiminhchau@moha.gov.vn
17.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Hồng An
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462826705-0912623686
 • Email: tranthihongan@moha.gov.vn
18Thanh tra Bộ
 • Tổng đài: 024.62820404 thanhtrabo@moha.gov.vn
18.1Lãnh đạo Thanh tra Bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
18.1.1Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Khương
 • Chức danh: Chánh Thanh tra
 • ĐTCQ: 02437957078
 • Email: nguyenmanhkhuong@moha.gov.vn
18.1.2Phó Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Chu Thị Hồng Tâm
 • Chức danh: Phó Chánh Thanh tra
 • ĐTCQ: 02437957083
 • Email: chuthihongtam@moha.gov.vn
18.1.3Phó Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Trần Ngọc Huy
 • Chức danh: Phó Chánh Thanh tra
 • ĐTCQ: 02437957079
 • Email: tranngochuy@moha.gov.vn
18.1.4Phó Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Đạt
 • Chức danh: Phó Chánh Thanh tra
 • Email: nguyenxuandat@moha.gov.vn
18.2Phòng Thanh tra nội vụ khối Bộ, ngành Trung ương
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
18.2.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Phạm Quốc Hưng
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 02437957440-0987439999
 • Email: phamquochung@moha.gov.vn
18.2.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Long
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0934418567
 • Email: nguyenvanlong@moha.gov.vn
18.2.3Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Đinh Hồng Diệp
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 0904654577
 • Email: dinhhongdiep@moha.gov.vn
18.2.4Thanh tra viên
 • Họ và tên: Trần Văn Bính
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 0969075189
 • Email: tranvanbinh@moha.gov.vn
18.2.5Thanh tra viên
 • Họ và tên: Cao Xuân Trường
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 0858055888
 • Email: caoxuantruong@moha.gov.vn
18.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Hương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0932326655
 • Email: nguyenxuanhuong@moha.gov.vn
18.3Phòng Thanh tra nội vụ khối địa phương
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
18.3.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Việt
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820372-0965988899
 • Email: nguyenducviet@moha.gov.vn
18.3.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Thị Bích Ngọc
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0915688617
 • Email: lethibichngoc@moha.gov.vn
18.3.3Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Phan Thị Hồng Nhung
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 02437957079-0942967989
 • Email: phanthihongnhung@moha.gov.vn
18.3.4Thanh tra viên
 • Họ và tên: Hoàng Tiến Đức
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 02437957079-0983250411
 • Email: hoangtienduc@moha.gov.vn
18.3.5Thanh tra viên
 • Họ và tên: Nguyễn Quang Hưng
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 0916368811
 • Email: nguyenquanghung@moha.gov.vn
18.3.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Tài Đức
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0774747477
 • Email: nguyentaiduc@moha.gov.vn
18.4Phòng Tổng hợp
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
18.4.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Hoàng Quốc Tráng
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0986755116
 • Email: hoangquoctrang@moha.gov.vn
18.4.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đặng Thanh Bình
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0988296886
 • Email: dangthanhbinh@moha.gov.vn
18.4.3Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Tạ Quang Trung
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 0912075830
 • Email: taquangtrung@moha.gov.vn
18.4.4Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Lê Thị Tuyết Nhung
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 0915904234
 • Email: lethituyetnhung@moha.gov.vn
18.4.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Chu Minh Phương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0979406868
 • Email: chuminhphuong@moha.gov.vn
18.4.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0769097669
 • Email: nguyenthuthuy@moha.gov.vn
19Ban Tôn giáo Chính phủ
 • 024.38248763; Fax: 02438256300 bantgcp@moha.gov.vn
19.1Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.1.1
 • Họ và tên: Vũ Hoài Bắc
 • Email: vuhoaibac@btgcp.gov.vn
19.1.2Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Nga
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • Email: tranminhnga@btgcp.gov.vn
19.1.3Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Nguyễn Ánh Chức
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • ĐTCQ: 02439386563
 • Email: nguyenanhchuc@btgcp.gov.vn
19.1.4Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Nguyễn Tiến Trọng
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • Email: nguyentientrong@btgcp.gov.vn
19.2Lãnh đạo Văn phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.2.1Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Long
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 02439367260-0979183622
 • Email: nguyenvanlong@btgcp.gov.vn
19.2.2Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Ngô Minh
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: .02438261929-0906173408
 • Email: ngominh@btgcp.gov.vn
19.2.3Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Lê Trung Kiên
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 02437824819-0912259940
 • Email: letrungkien@btgcp.gov.vn
19.3Văn Phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.3.1Kế toán trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Phú Hùng
 • Chức danh: Kế toán trưởng
 • ĐTCQ: 0966486899
 • Email: nguyenphuhung@btgcp.gov.vn
19.3.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0978195977
 • Email: nguyendieuthuy@btgcp.gov.vn
19.3.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Sỹ
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0904802066
 • Email: tranminhsy@btgcp.gov.vn
19.3.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lê Thị Ngọc
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0384578970
 • Email: lethingoc@btgcp.gov.vn
19.3.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Liên
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0915023403
 • Email: nguyenbichlien@btgcp.gov.vn
19.3.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Toàn
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0988930511
 • Email: nguyenductoan@btgcp.gov.vn
19.3.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Khắc Cường
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0902105246
 • Email: dokhaccuong@btgcp.gov.vn
19.4Phòng Công giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.4.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đinh Quang Tiến
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0915087775
 • Email: dinhquangtien@btgcp.gov.vn
19.4.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Đào Thị Đượm
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 02432123977-0904716160
 • Email: .daothiduom@btgcp.gov.vn
19.5Phòng Phật giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.5.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Minh Khánh
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912693526
 • Email: leminhkhanh@btgcp.gov.vn
19.5.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Đào Huy Cường
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0962880298
 • Email: daohuycuong@btgcp.gov.vn
19.6Phòng Tin lành
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.6.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Thiều Thị Hương
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0915216546
 • Email: .thieuthihuong@btgcp.gov.vn
19.6.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0918204276
 • Email: nguyenngocbao@btgcp.gov.vn
19.7Phòng Cao đài
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.7.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Phúc Nguyên
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0904535468
 • Email: nguyenphucnguyen@btgcp.gov.vn
19.7.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912128119
 • Email: nguyenthihuong@btgcp.gov.vn
19.8Phòng Tổ chức cán bộ và Quan hệ quốc tế
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.8.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Cát Ngọc Trình
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912962127
 • Email: catngoctrinh@btgcp.gov.vn
19.8.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Trần Thị Huyền
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0947700099
 • Email: tranthihuyen@btgcp.gov.vn
19.8.3Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Ngô Thị Xuân Lan
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0985750469
 • Email: ngoxuanlan@btgcp.gov.vn
19.8.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Huyền Trang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0915213886
 • Email: nguyenhuyentrang@btgcp.gov.vn
19.8.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vương Thị Bắc Giang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0987666119
 • Email: vuongbacgiang@btgcp.gov.vn
19.8.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Lộ Xuân Huy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0936333636
 • Email: loxuanhuy@btgcp.gov.vn
19.8.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Phú Mạnh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0974457522
 • Email: nguyenphumanh@btgcp.gov.vn
19.8.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Văn Thị Huyền Trân
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0989796783
 • Email: vanhuyentran@btgcp.gov.vn
19.8.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thành Danh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0912418866
 • Email: nguyenthanhdanh@btgcp.gov.vn
19.9Phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo khác
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.9.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Thu
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0913301904
 • Email: tranminhthu@btgcp.gov.vn
19.9.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Điệp
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912000571
 • Email: nguyenhongdiep@btgcp.gov.vn
19.10Phòng Thanh tra- Pháp chế
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.10.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Định
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0987089565
 • Email: nguyenthidinh@btgcp.gov.vn
19.10.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Phạm Văn Thuận
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0988627628
 • Email: phamvanthuan@btgcp.gov.vn
19.11Trung tâm Thông tin
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.11.1Giám đốc Trung tâm Thông tin
 • Họ và tên: Ngô Mạnh Hùng
 • Chức danh: Giám đốc Trung tâm Thông tin
 • ĐTCQ: .0912640108
 • Email: ngomanhhung@btgcp.gov.vn
19.11.2Phó Giám đốc Trung Tâm thông tin
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
 • Chức danh: Phó Giám đốc Trung Tâm thông tin
 • ĐTCQ: .0912159108
 • Email: nguyenvantien@btgcp.gov.vn
19.12Nhà xuất bản tôn giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.12.1Quyền Tổng Biên tập
 • Họ và tên: Lê Hồng Sơn
 • Chức danh: Quyền Tổng Biên tập
 • ĐTCQ: 0912085867
 • Email: lehongson@btgcp.gov.vn
19.13Tạp chí công tác tôn giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.13.1Tổng Biên tập
 • Họ và tên: Dương Thị Thúy Thịnh
 • Chức danh: Tổng Biên tập
 • ĐTCQ: 0945003554
 • Email: duongthuythinh@btgcp.gov.vn
19.14Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.14.1Viện trưởng
 • Họ và tên: Lê Thị Liên
 • Chức danh: Viện trưởng
 • ĐTCQ: 0936807096
 • Email: lethilien@btgcp.gov.vn
19.14.2Phó Viện trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Dũng
 • Chức danh: Phó Viện trưởng
 • ĐTCQ: 0906078575
 • Email: nguyenducdung@btgcp.gov.vn
19.1Văn thư
 • Họ và tên: Văn thư
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 38256300
 • Email: .
20Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
 • Tổng đài: 08043004; Fax: 08044682 bantdkttw@moha.gov.vn
20.1Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.1.1Trưởng ban
 • Họ và tên: Phạm Huy Giang
 • Chức danh: Trưởng ban
 • ĐTCQ: 08042553
 • Email: giang@btdkttw.gov.vn
20.1.2Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Phạm Đức Toàn
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • ĐTCQ: ĐT:
 • Email: phamductoan@moha.gov.vn
20.1.3Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Phan Văn Hùng
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • Email: phanvanhung@moha.gov.vn
20.2Lãnh đạo Văn phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.2.1Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Lan
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 08044570
 • Email: nguyenthiphuonglan@btdkttw.gov.vn
20.2.2Phó Chánh VP
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Tiến
 • Chức danh: Phó Chánh VP
 • ĐTCQ: 08043074
 • Email: vanphongban@btdkttw.gov.vn
20.2.3Phó Chánh VP
 • Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
 • Chức danh: Phó Chánh VP
 • ĐTCQ: 08044776
 • Email: vanphongban@btdkttw.gov.vn
20.2.4Văn thư
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 08043004
 • Email: vanphongban@btdkttw.gov.vn
20.3Vụ Nghiên cứu -Tổng hợp
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.3.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Văn Vũ
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08042550
 • Email: vu1@btdkttw.gov.vn
20.3.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Đoạt
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08045835
 • Email: vu1@btdkttw.gov.vn
20.4Vụ Thi đua- Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.4.1Phó Vụ trưởng điều hành
 • Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Hà
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng điều hành
 • ĐTCQ: 08044989
 • Email: vu3@btdkttw.gov.vn
20.4.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Huỳnh Thanh Phong
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08 62618213
 • Email: vu3@btdkttw.gov.vn
20.5Vụ Tổ chức cán bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.5.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Đỗ Thúy Phượng
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08044361
 • Email: vutccb@btdkttw.gov.vn
20.5.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Bùi Quang Đức
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08043450
 • Email: vutccb@btdkttw.gov.vn
20.6Vụ Pháp chế
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.6.1Phó Vụ trưởng điều hành
 • Họ và tên: Đỗ Ngọc Toàn
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng điều hành
 • ĐTCQ: 08043453
 • Email: vupctt@btdkttw.gov.vn
20.6.2Phó Vụ Trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thuật
 • Chức danh: Phó Vụ Trưởng
 • ĐTCQ: 08043410
 • Email: vupctt@btdkttw.gov.vn
20.6.3Phòng tiếp dân
 • Họ và tên: Phòng tiếp dân
 • Chức danh: Phòng tiếp dân
 • ĐTCQ: 08043325
 • Email: vupctt@btdkttw.gov.vn
20.7Tạp chí Thi đua,Khen thưởng
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.7.1Tổng biên tập
 • Họ và tên: Phạm Hồng Long
 • Chức danh: Tổng biên tập
 • ĐTCQ: 08045642
 • Email: tapchitdkt@btdkttw.gov.vn
20.7.2Phó Tổng biên tập
 • Họ và tên: Nguyễn Công Hoan
 • Chức danh: Phó Tổng biên tập
 • ĐTCQ: 08044579
 • Email: tapchitdkt@btdkttw.gov.vn
20.8Trung tâm tin học
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.8.1Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Thế Huân
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 08045640
 • Email: trungtamtinhoc@btdkttw.gov.vn
20.8.2Cổng thông tinđiện tử
 • Họ và tên: Cổng thông tinđiện tử
 • Chức danh: Cổng thông tinđiện tử
 • ĐTCQ: 08043481
 • Email: congthongtindientu@btdkttw.gov.vn
20.9Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.9.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Thái Mạnh Hùng
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08044453
 • Email: vu2@btdkttw.gov.vn
20.9.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Đỗ Thanh Hải
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08044453
 • Email: vu2@btdkttw.gov.vn
20.1Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp
 • Họ và tên: Đỗ Thúy Phượng
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp
 • ĐTCQ: 08042550
 • Email: dothuyphuong@btdkttw.gov.vn
20.2Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Đoạt
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp
 • ĐTCQ: 08045835
 • Email: nguyenhuudoat@btdkttw.gov.vn
20.3Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở TW
 • Họ và tên: Nguyễn Khắc Hà
 • Chức danh: Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở TW
 • ĐTCQ: 08044453
 • Email: nguyenkhacha@btdkttw.gov.vn
20.4Phó Vụ trưởng Vụ II
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Mai
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ II
 • ĐTCQ: 08043467
 • Email: nguyenthiphuongmai@btdkttw.gov.vn
20.5Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 • Họ và tên: Lê Văn Vũ
 • Chức danh: Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 • ĐTCQ: 08044989
 • Email: levanvu@btdkttw.gov.vn
20.6Phó Vụ trưởng Vụ III
 • Họ và tên: Trịnh Thị Dung
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ III
 • ĐTCQ: 08043642
 • Email: trinhthidung@btdkttw.gov.vn
20.7Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 • Họ và tên: Đỗ Thanh Hải
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 • ĐTCQ: 08044575
 • Email: dothanhhai@btdkttw.gov.vn
20.8Giám đốc Trung tâm Tin học
 • Họ và tên: Lê Trọng Cường
 • Chức danh: Giám đốc Trung tâm Tin học
 • ĐTCQ: 08043544
 • Email: letrongcuong@btdkttw.gov.vn
20.9Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
 • Họ và tên: Bùi Quang Đức
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
 • ĐTCQ: 08043450
 • Email: buiquangduc@btdkttw.gov.vn
20.10Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra
 • Họ và tên: Thái Mạnh Hùng
 • Chức danh: Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra
 • ĐTCQ: 08043453
 • Email: Thaimanhhung@btdkttw.gov.vn
20.11Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
 • Họ và tên: Đỗ Ngọc Toàn
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
 • ĐTCQ: 08042553
 • Email: Dongoctoan@btdkttw.gov.vn
20.12Tổng biên tập Tạp chí TĐKT
 • Họ và tên: Phạm Hồng Long
 • Chức danh: Tổng biên tập Tạp chí TĐKT
 • ĐTCQ: 08043481
 • Email: phamhonglong@btdkttw.gov.vn
20.13Phó Tổng biên tập Tạp chí TĐKT
 • Họ và tên: Nguyễn Thế Huân
 • Chức danh: Phó Tổng biên tập Tạp chí TĐKT
 • ĐTCQ: 08045640
 • Email: nguyenthehuan@btdkttw.gov.vn
20.14Thư ký Trưởng ban
 • Họ và tên: Mai Thị Lan Hương
 • Chức danh: Thư ký Trưởng ban
 • ĐTCQ: 08045814
 • Email: huongmaithilan@gmail.com
20.15Phó Chánh VP
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Tiến
 • Chức danh: Phó Chánh VP
 • ĐTCQ: 08043074
 • Email: nguyenhongtien@btdkttw.gov.vn
20.16Văn thư
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 08043004
 • Email: Nguyenthilananh@btdkttw.gov.vn
21Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
 • 024.37660370; Fax: 024.37665165 cucvtltnn@moha.gov.vn
21.1Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
21.1.1Cục trưởng
 • Họ và tên: Đặng Thanh Tùng
 • Chức danh: Cục trưởng
 • ĐTCQ: 024.38358666
 • Email: dangthanhtung@moha.gov.vn
21.1.2Phó Cục trưởng
 • Họ và tên: Đỗ Văn Thuận
 • Chức danh: Phó Cục trưởng
 • ĐTCQ: 024.32373058
 • Email: dovanthuan@moha.gov.vn
21.1.3Phó Cục trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
 • Chức danh: Phó Cục trưởng
 • ĐTCQ: 024.37662127
 • Email: nguyenthinga@moha.gov.vn
21.1.4Phó Cục trưởng
 • Họ và tên: Trần Trung Kiên
 • Chức danh: Phó Cục trưởng
 • ĐTCQ: 024 32373314
 • Email: trantrungkien@moha.gov.vn
21.2Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
21.2.1Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Bùi Thị Kim Hương
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 024.38327003-0912379670
 • Email: buithikimhuong@moha.gov.vn
21.2.2Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức-Cán bộ
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
 • Chức danh: Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức-Cán bộ
 • ĐTCQ: 024 37678335
 • Email: Nguyenthithuhoai@moha.gov.vn
21.2.3Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính
 • Họ và tên: Trần Thị Thanh Bình
 • Chức danh: Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính
 • ĐTCQ: 024.37666016-0904694466
 • Email: tranthithanhbinh@moha.gov.vn
21.2.4Trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước
 • Họ và tên: Mai Thị Thu Hiền
 • Chức danh: Trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước
 • ĐTCQ: 024 38327005-0914073909
 • Email: maithithuhien@moha.gov.vn
21.2.5Trưởng phòng Nghiệp vụ VTLT
 • Họ và tên: Phạm Thanh Hà
 • Chức danh: Trưởng phòng Nghiệp vụ VTLT
 • ĐTCQ: 024 37661072-0912041116
 • Email: phamthanhha@moha.gov.vn
21.2.6Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
 • Chức danh: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học
 • ĐTCQ: 024 32115017-0985508997
 • Email: Nguyenthihue_vtltnn@moha.gov.vn.vn
21.2.7Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ
 • Họ và tên: Vũ Thị Thanh Thủy
 • Chức danh: Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ
 • ĐTCQ: 024 37667911-0948015288
 • Email: vuthithanhthuy@moha.gov.vn
21.3Văn phòng cục
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
21.4Trung tâm lưu trữ quốc gia I
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
21.4.1Giám đốc
 • Họ và tên: Trần Thị Mai Hương
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 024 37822655-0913207323
 • Email: tranthimaihuong@moha.gov.vn
21.4.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Thu Hoài
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 024 37822545-0915219588
 • Email: Nguyenthuhoai_vtltnn@moha.gov.vn
21.4.3Văn thư
 • Họ và tên: Đỗ Thị Huyền Trang
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 024 37822545(101)-0987095623
 • Email: dohuyentrang@moha.gov.vn
21.5Trung tâm lưu trữ quốc gia II
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
21.5.1Giám đốc
 • Họ và tên: Vũ Văn Tâm
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 028. 38294789
 • Email: vuvantam@moha.gov.vn
21.5.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Phạm Ngọc Hưng
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 028. 38247185
 • Email: phamngochung@moha.gov.vn
21.5.3Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Liêm
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 028. 38231886
 • Email: nguyenthibichliem@moha.gov.vn
21.5.4Văn thư
 • Họ và tên: Phạm Thị Thúy
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 028 38224625
 • Email: phamthithuy@moha.gov.vn
21.6Trung tâm lưu trữ quốc gia III
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
21.6.1Giám đốc
 • Họ và tên: Trần Việt Hoa
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 024. 376620225
 • Email: tranviethoa_vtltnn@moha.gov.vn
21.6.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Vũ Thị Kim Hoa
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 024 37620103
 • Email: kimhoa@moha.gov.vn
21.6.3Văn thư
 • Họ và tên: Phạm Thị Anh
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 024 37626620
 • Email: vanthutt3@gmail.com
21.7Trung tâm lưu trữ quốc gia IV
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
21.7.1Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Hùng
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 024 37626620
 • Email: nguyenxuanhung@moha.gov.vn
21.7.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Cung
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 026 33912741
 • Email: nguyenvancung@moha.gov.vn
21.7.3Văn thư
 • Họ và tên: Lê Thị Huệ
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 026 33560790
 • Email: lethihue@moha.gov.vn
21.8Trung tâm khoa học kỹ thuật văn thư - Lưu trữ
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
21.8.1Giám đốc
 • Họ và tên: Mai Thị Xuân
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 024. 3266 5329
 • Email: maithixuan@moha.gov.vn
21.8.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hồng
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 024. 3266 5325
 • Email: hoangthithuhong@moha.gov.vn
21.8.3Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Thùy Trang
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 024. 38326964
 • Email: nguyenthuytrang@moha.gov.vn
21.8.4Văn thư
 • Họ và tên: Phạm Thị Bích Đào
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 024 37663673
 • Email: phamthibichdao@moha.gov.vn
21.9Trung tâm lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
21.9.1Giám đốc
 • Họ và tên: Lê Văn Năng
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 024. 37669154
 • Email: levannang@moha.gov.vn
21.9.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Trần Thị Việt Hương
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 024. 37606720
 • Email: tranthiviethuong@moha.gov.vn
21.9.3Văn thư
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 024. 37665165
 • Email: nguyenthicuc@moha.gov.vn
21.10Trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
21.10.1Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Phú
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 024. 35235007
 • Email: nguyenvanphu@moha.gov.vn
21.10.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 024. 35235096
 • Email: nguyenhuyhoang@moha.gov.vn
21.10.3Văn thư
 • Họ và tên: Ngô Thị Thanh Hoa
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 024 3817072
 • Email: ngothithanhhoa@moha.gov.vn
21.11Văn thư Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước
 • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
21.11.1Văn thư
 • Họ và tên: Lê Thị Sen
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 024. 38327002
 • Email: lethisen@moha.gov.vn
22Học viện Hành chính Quốc gia
 • 024.38343223. Fax: 024.38358943
22.1Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc Gia
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.1.1Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia
 • Họ và tên: Nguyễn Bá Chiến
 • Chức danh: Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia
 • Email: nguyenbachien@moha.gov.vn; bachiennapa@gmail.com
22.1.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Lương Thanh Cường
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 38359875
 • Email: cuongnapa2016@gmail.com
22.1.3Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Lại Đức Vượng
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • Email: laiducvuong@moha.gov.vn
22.1.4Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Đăng Quế
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • Email: .dangquenapa@gmail.com
22.1.5Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Quốc Sửu
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • Email: quocsuu.nguyen@gmail.com
22.2Đảng ủy Học viện
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.2.1Bí thư
 • Họ và tên: Nguyễn Bá Chiến
 • Chức danh: Bí thư
 • ĐTCQ: 0904333436
 • Email: nguyenbachien@moha.gov.vn; bachiennapa@gmail.com
22.2.2PBT
 • Họ và tên: Lương Thanh Cường
 • Chức danh: PBT
 • ĐTCQ: 0983334569
 • Email: cuongnapa2016@gmail.com
22.2.3PBT
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Vân
 • Chức danh: PBT
 • ĐTCQ: 0912809180
 • Email: vanntt@napa.vn
22.3Văn phòng Đảng - Đoàn thể
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.3.1CVP
 • Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn
 • Chức danh: CVP
 • ĐTCQ: 0912293270
 • Email: vanphongdanuy@napa.vn
22.3.2PCVP
 • Họ và tên: Chu Thị Hương Giang
 • Chức danh: PCVP
 • ĐTCQ: 0903286189
 • Email: vanphongdanguy@napa.vn
22.3.3CVC (Văn thư)
 • Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Nga
 • Chức danh: CVC (Văn thư)
 • ĐTCQ: 0903286189
 • Email: vanphongcongdoan@napa.vn
22.4Công đoàn Học viện
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.4.1Chủ tịch
 • Họ và tên: Bùi Huy Tùng
 • Chức danh: Chủ tịch
 • ĐTCQ: 0903228328
 • Email: buihuytung@napa.vn
22.4.2PCT
 • Họ và tên: Tống Đăng Hưng
 • Chức danh: PCT
 • ĐTCQ: 0913533180
 • Email: tongdanghungnapa@gmail.com
22.4.3PCT
 • Họ và tên: Đặng Thị Bích Thủy
 • Chức danh: PCT
 • ĐTCQ: 0983659369
 • Email: dangthuynapa@gmail.com
22.4.4PCT
 • Họ và tên: Mai Đình Lâm
 • Chức danh: PCT
 • ĐTCQ: 0908468908
 • Email: lammd@napa.vn
22.5Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.5.1Bí thư
 • Họ và tên: Đào Thị Loan
 • Chức danh: Bí thư
 • ĐTCQ: 086366688
 • Email: loandt@napa.vn
22.5.2Chủ tịch Hội SV
 • Họ và tên: Trần Toàn Trung
 • Chức danh: Chủ tịch Hội SV
 • ĐTCQ: 0927191368
 • Email: trungtt@napa.vn
22.6Ban tổ chức cán bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.6.1Trưởng ban
 • Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng
 • Chức danh: Trưởng ban
 • ĐTCQ: 0912424777
 • Email: huyhoangnapa@gmail.com
22.6.2PTB
 • Họ và tên: Phạm Thị Nga
 • Chức danh: PTB
 • ĐTCQ: 0915087916
 • Email: phamthinganvhn@gmail.com
22.7Văn phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.7.1CVP
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Hậu
 • Chức danh: CVP
 • ĐTCQ: 0903254961
 • Email: haunv@napa.vn
22.7.2PCVP
 • Họ và tên: Đặng Thị Bích Thủy
 • Chức danh: PCVP
 • ĐTCQ: 0983659369
 • Email: dangthuynapa@gmail.com
22.7.3PCVP
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phong Lan
 • Chức danh: PCVP
 • ĐTCQ: 0983556000
 • Email: nguyenphonglannapa1@gmail.com
22.8Ban Kế hoạch- Tài chính
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.8.1Trưởng ban
 • Họ và tên: Vũ Duy Duẩn
 • Chức danh: Trưởng ban
 • ĐTCQ: 0936776668
 • Email: duanvd@napa.vn
22.8.2PTB
 • Họ và tên: TS. Phùng Văn Hiền
 • Chức danh: PTB
 • ĐTCQ: 0888896868
 • Email: phunghiennapa@gmail.com
22.8.3PTB
 • Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy
 • Chức danh: PTB
 • ĐTCQ: 0905046688
 • Email: nthuthuynapa@gmail.com
22.9Ban Hợp tác quốc tế
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.9.1Trưởng ban
 • Họ và tên: Phạm Thị Quỳnh Hoa
 • Chức danh: Trưởng ban
 • ĐTCQ: 0912878044
 • Email: hoaptq@napa.vn
22.9.2PTB
 • Họ và tên: Trần Đại Hải
 • Chức danh: PTB
 • ĐTCQ: 0913317117
 • Email: haitd@napa.vn
22.9.3PTB
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Cúc
 • Chức danh: PTB
 • ĐTCQ: 0904364710
 • Email: thucuc@napa.vn
22.9.4PTB
 • Họ và tên: Trần Thị Lan Anh
 • Chức danh: PTB
 • ĐTCQ: 0902999467
 • Email: tranthilananh.huha@gmail.com
22.10Ban Quản lý bồi dưỡng
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.10.1Trưởng ban
 • Họ và tên: Bùi Huy Tùng
 • Chức danh: Trưởng ban
 • ĐTCQ: 0903238228
 • Email: buihuytung@napa.vn
22.10.2PTB
 • Họ và tên: Tống Đăng Hưng
 • Chức danh: PTB
 • ĐTCQ: 0913533180
 • Email: tongdanghungnapa@gmail.com
22.10.3PTB
 • Họ và tên: Lê Phương Thúy
 • Chức danh: PTB
 • ĐTCQ: 0915946999
 • Email: thuylp@napa.vn
22.10.4PTB
 • Họ và tên: Nguyễn Hoài Thu
 • Chức danh: PTB
 • ĐTCQ: 0918673105
 • Email: nhthu3@gmail.com
22.11Ban Quản lý đào tạo
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.11.1Trưởng ban
 • Họ và tên: Lê Thanh Huyền
 • Chức danh: Trưởng ban
 • ĐTCQ: 0982185424
 • Email: lethanhuyen68@yahoo.com
22.11.2PTB
 • Họ và tên: Lê Anh Xuân
 • Chức danh: PTB
 • ĐTCQ: 0906172886
 • Email: leanhxuansdhnapa@gmail.com
22.11.3PTB
 • Họ và tên: Vũ Ngọc Hoa
 • Chức danh: PTB
 • ĐTCQ: 0989654802
 • Email: vungochoa75@gmail.com
22.11.4PTB
 • Họ và tên: Vũ Thị Cẩm Tú
 • Chức danh: PTB
 • ĐTCQ: 0983311122
 • Email: camtuedu@gmail.com
22.12Khoa nhà nước và pháp luật
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.12.1Trưởng khoa
 • Họ và tên: Trần Thị Diệu Oanh
 • Chức danh: Trưởng khoa
 • ĐTCQ: 0913590960
 • Email: oanhttd@napa.vn
22.12.2PTK
 • Họ và tên: TS. Nguyễn Thu An
 • Chức danh: PTK
 • ĐTCQ: 0903117686
 • Email: an.nguyenthu8376@gmail.com
22.12.3PTK
 • Họ và tên: Vũ Thị Thu Hằng
 • Chức danh: PTK
 • ĐTCQ: 0868150578
 • Email: vuthuhang1978@gmail.com
22.12.4PTK
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàn
 • Chức danh: PTK
 • ĐTCQ: 0988761708
 • Email: hoantvt74@gmail.com
22.13Khoa khoa học liên ngành
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.13.1Trưởng khoa
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
 • Chức danh: Trưởng khoa
 • ĐTCQ: 0912752627
 • Email: thuhanapa@yahoo.com.vn
22.13.2PTK
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Hà
 • Chức danh: PTK
 • ĐTCQ: 0911882666
 • Email: hantv@napa.vn
22.13.3PTK
 • Họ và tên: Lê Thị Vân Anh
 • Chức danh: PTK
 • ĐTCQ: 0981333839
 • Email: vananh.khct@gmail.com
22.13.4PTK
 • Họ và tên: Nguyễn Tất Đạt
 • Chức danh: PTK
 • ĐTCQ: 0947831953
 • Email: nguyentatdat53@gmail.com
22.13.5PTK
 • Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
 • Chức danh: PTK
 • ĐTCQ: 0834824777
 • Email: tranthuhang11@gmail.com
22.14Khoa Hành chính học
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.14.1Trưởng khoa
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hải
 • Chức danh: Trưởng khoa
 • ĐTCQ: 0904042050
 • Email: hainth@napa.vn
22.14.2PTK
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
 • Chức danh: PTK
 • ĐTCQ: 0904332142
 • Email: thanhthuy_nt@napa.vn
22.14.3PTK
 • Họ và tên: Bùi Thị Ngọc Hiền
 • Chức danh: PTK
 • ĐTCQ: 0904240927
 • Email: buithingochien@gmail.com
22.15Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.15.1Trưởng khoa
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Vân
 • Chức danh: Trưởng khoa
 • ĐTCQ: 0912809180
 • Email: vanntt@napa.nv
22.15.2PTK
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
 • Chức danh: PTK
 • ĐTCQ: 0983092726
 • Email: nguyenha_vbhc@napa.vn
22.15.3PTK
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
 • Chức danh: PTK
 • ĐTCQ: 0914975226
 • Email: nguyenlananh6971@gmail.com
22.15.4PTK
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường
 • Chức danh: PTK
 • ĐTCQ: 0912357066
 • Email: nguyenmanhcuongdhnv@gmail.com
22.15.5PTK
 • Họ và tên: Trần Thị Loan
 • Chức danh: PTK
 • ĐTCQ: 0912305606
 • Email: loandhnv@gmail.com
22.16Khoa Quản trị nhân lực
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.16.1Trưởng khoa
 • Họ và tên: Hoàng Mai
 • Chức danh: Trưởng khoa
 • ĐTCQ: 0989099008
 • Email: maih@napa.vn
22.17Khoa Quản lý Kinh tế
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.17.1Trưởng khoa
 • Họ và tên: Lê Toàn Thắng
 • Chức danh: Trưởng khoa
 • ĐTCQ: 0913527318
 • Email: thangle@napa.vn
22.17.2PTK
 • Họ và tên: Đỗ Thị Kim Tiên
 • Chức danh: PTK
 • ĐTCQ: 0947752118
 • Email: tiendtk@napa.vn
22.18Khoa Quản lý xã hội
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.18.1Trưởng khoa
 • Họ và tên: Đặng Khắc Ánh
 • Chức danh: Trưởng khoa
 • ĐTCQ: 0945315737
 • Email: anhdk@napa.vn
22.18.2PTK
 • Họ và tên: Tạ Thị Hương
 • Chức danh: PTK
 • ĐTCQ: 0973890039
 • Email: huongtt@napa.vn
22.19Khoa Ngoại ngữ- Tin học
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.19.1Phó Trưởng khoa phụ trách
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hoa
 • Chức danh: Phó Trưởng khoa phụ trách
 • ĐTCQ: 0989641110
 • Email: nguyenhoanvhn@gmail.com
22.20Viện Nghiên cứu khoa học hành chính
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.20.1Viện trưởng
 • Họ và tên: Đặng Thành Lê
 • Chức danh: Viện trưởng
 • ĐTCQ: 0931786879
 • Email: dangthanhle@napa.vn
22.20.2PVT
 • Họ và tên: Nguyễn Minh Sản
 • Chức danh: PVT
 • ĐTCQ: 0912787668
 • Email: minhsan@napa.vn
22.20.3PVT
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
 • Chức danh: PVT
 • ĐTCQ: 0914728838
 • Email: huongnt@napa.vn
22.20.4Văn thư
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bền
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 0388591106
 • Email: viennghiencuu@napa.vn
22.21Tạp chí quản lý nhà nước
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.21.1Tổng Biên tập
 • Họ và tên: Nguyễn Quang Vinh
 • Chức danh: Tổng Biên tập
 • ĐTCQ: 0913293867
 • Email: quangvinh@napa.vn
22.21.2PTBT
 • Họ và tên: Tạ Quang Tuấn
 • Chức danh: PTBT
 • ĐTCQ: 0912523641
 • Email: tuantq@napa.vn
22.21.3PTBT
 • Họ và tên: Nguyễn Toàn Thắng
 • Chức danh: PTBT
 • ĐTCQ: 0996896699
 • Email: thangnapa70@gmail.com
22.21.4Thư ký
 • Họ và tên: Trần Xuân Phú
 • Chức danh: Thư ký
 • ĐTCQ: 0837781766
 • Email: phutx@napa.vn
22.22Trung tâm công nghệ và Thư viện
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.22.1
 • Họ và tên: Nguyễn Tiến Hiệp
 • Chức danh: GĐ
 • ĐTCQ: 0904373555
 • Email: hiepnt@napa.vn
22.22.2PGĐ
 • Họ và tên: Ngô Thúy Quỳnh
 • Chức danh: PGĐ
 • ĐTCQ: 0904847889
 • Email: quynhnt@napa.vn
22.23Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
22.23.1Phó GĐ phụ trách
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Hạnh
 • Chức danh: Phó GĐ phụ trách
 • ĐTCQ: 0983323010
 • Email: hanhnd@gmail.com
22.24Phân viện học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
 • Điện thoại: 028.3865 3435; Fax: 08.3865 8559 Số 10, đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
22.24.1PGĐ phụ trách
 • Họ và tên: Huỳnh Văn Thới
 • Chức danh: PGĐ phụ trách
 • ĐTCQ: 0908336999
 • Email: thoihv@napa.vn
22.24.2Phó GĐ
 • Họ và tên: Trương Cộng Hòa
 • Chức danh: Phó GĐ
 • ĐTCQ: 0913238156
 • Email: conghoaomt@yahoo.com
22.24.3TP TCHC
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thanh
 • Chức danh: TP TCHC
 • ĐTCQ: 02838683660-0978843399
 • Email: vanthanh@napa.vn
22.24.4Văn thư
 • Họ và tên: Trần Diệu Liên
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 02838653435- 0983995678
 • Email: lientd@napa.vn
22.25Phân viện học viện hành chính quốc gia khu vực miền trung
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
 • Điện thoại: 0234.3895554; Fax: 0234.3895554 Số 201 Phan Bội Châu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
22.25.1Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hiển
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 0947307337
 • Email: hiennh@napa.vn
22.25.2Phó GĐ
 • Họ và tên: Trần Đình Chín
 • Chức danh: Phó GĐ
 • ĐTCQ: 0905174762
 • Email: dinhchin2010@gmail.com
22.25.3TP TCHC
 • Họ và tên: Đặng Văn Minh
 • Chức danh: TP TCHC
 • ĐTCQ: 02343938667- 0914078707
 • Email: minhdv@napa.vn
22.25.4CS Văn thư
 • Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Nga
 • Chức danh: CS Văn thư
 • ĐTCQ: 02343895554- 0912134070
 • Email: ngaltq1@napa.vn
22.26Phân viện học viện hành chính quốc gia khu vực tây nguyên
 • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
 • Điện thoại: 0262.3865368; Fax: 0262.3865368 Số 02 đường Trương Quang Tuân, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
22.26.1PGĐ phụ trách
 • Họ và tên: Thiều Huy Thuật
 • Chức danh: PGĐ phụ trách
 • ĐTCQ: 0986682424
 • Email: thuatth@napa.vn
22.26.2Thư ký, văn thư
 • Họ và tên: Thư ký, văn thư
 • Chức danh: Thư ký, văn thư
 • ĐTCQ: 02623865368- 0969239899
 • Email: Fax: 02623865368
23Viện Khoa học tổ chức nhà nước
 • 024.39740195 - Fax: 024.39783952 viennckhtcnn@moha.gov.vn
23.1Lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước
 • Đợn vị trực thuộc: Viện Khoa học tổ chức nhà nước
23.1.1Viện trưởng
 • Họ và tên: Lê Anh Tuấn
 • Chức danh: Viện trưởng
 • ĐTCQ: 024.62826703
 • Email: leanhtuan@moha.gov.vn
23.1.2Phó Viện trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Huyền Hạnh
 • Chức danh: Phó Viện trưởng
 • ĐTCQ: 024.62826757
 • Email: nguyenhuyenhanh@moha.gov.vn
23.1.3
 • Họ và tên: Vũ Xuân Thanh
 • Email: vuxuanthanh@moha.gov.vn
23.1.4Phó Viện trưởng
 • Họ và tên: Tạ Ngọc Hải
 • Chức danh: Phó Viện trưởng
 • ĐTCQ: 024.62826748
 • Email: tangochai@moha.gov.vn
23.2Văn phòng Viện
 • Đợn vị trực thuộc: Viện Khoa học tổ chức nhà nước
23.2.1Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Trần Thị Vân
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 024.62826778-0983601986
 • Email: tranthivan@moha.gov.vn
23.2.2Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thảo
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 024.62826773-0915234603
 • Email: nguyenvanthao@moha.gov.vn
23.2.3Phụ trách Kế toán
 • Họ và tên: Nguyễn Lan Phương
 • Chức danh: Phụ trách Kế toán
 • ĐTCQ: 024 62826775
 • Email: nguyenlanphuong@moha.gov.vn
23.2.4Kế toán
 • Họ và tên: Phạm Nhật Thu
 • Chức danh: Kế toán
 • ĐTCQ: 024 62826775
 • Email: phamnhatthu@moha.gov.vn
23.2.5Kế toán
 • Họ và tên: Triệu Thị Thu Hương
 • Chức danh: Kế toán
 • ĐTCQ: 024 62826775
 • Email: trieuthithuhuong@moha.gov.vn
23.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Ngô Thị Phương Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024.62826773-0975192866
 • Email: ngothiphuongthuy@moha.gov.vn
23.2.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Đào Thị Ngọc
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62826778
 • Email: daothingoc@moha.gov.vn
23.2.8Văn thư
 • Họ và tên: Đinh Thị Thanh Nguyên
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 024 62826787
 • Email: dinhthithanhnguyen@moha.gov.vn
23.2.9Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Quân
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 024 62826787
 • Email: nguyenvanquan@moha.gov.vn
23.2.10Phục vụ
 • Họ và tên: Phạm Thị Thu Trang
 • Chức danh: Phục vụ
 • ĐTCQ: 024 62826787
 • Email: phamthithutrang@moha.gov.vn
23.3Phòng Thông tin khoa học và hợp tác quốc tế
 • Đợn vị trực thuộc: Viện Khoa học tổ chức nhà nước
23.3.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Thạch Thọ Mộc
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 024.62826729-0989343210
 • Email: thachthomoc@moha.gov.vn
23.3.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Trần Thị Thơi
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 024.6286733-0913535664
 • Email: tranthithoi@moha.gov.vn
23.3.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vũ Ánh Nguyệt
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 62826733
 • Email: vuanhnguyet@moha.gov.vn
23.3.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Trịnh Ngọc Linh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62826733
 • Email: trinhngoclinh@moha.gov.vn
23.3.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Thị Hồng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024.62695709
 • Email: dothihong@moha.gov.vn
23.3.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Trần Phương Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62695709
 • Email: tranphuonganh@moha.gov.vn
23.3.7Quản trị viên hệ thống
 • Họ và tên: Trần Anh Ngọc
 • Chức danh: Quản trị viên hệ thống
 • ĐTCQ: 024 62826733
 • Email: trananhngoc@moha.gov.vn
23.3.8Quản trị viên hệ thống
 • Họ và tên: Đặng Phương Lan
 • Chức danh: Quản trị viên hệ thống
 • ĐTCQ: 024 62826733
 • Email: dangthiphuonglan@moha.gov.vn
23.4Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ công chức, viên chức
 • Đợn vị trực thuộc: Viện Khoa học tổ chức nhà nước
23.4.1Phó Trưởng phòng Phụ trách
 • Họ và tên: Phạm Thị Thu Huyền
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng Phụ trách
 • ĐTCQ: 024.62826724-0904411874
 • Email: phamthithuhuyen@moha.gov.vn
23.4.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thu Hà
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 024 62826471
 • Email: nguyenthuha@moha.gov.vn
23.4.3Nghiên cứu viên
 • Họ và tên: Phạm Thu Hà
 • Chức danh: Nghiên cứu viên
 • ĐTCQ: 024.62826724
 • Email: phamthuha@moha.gov.vn
23.4.4Nghiên cứu viên
 • Họ và tên: Phan Thị Vinh
 • Chức danh: Nghiên cứu viên
 • ĐTCQ: 024 62826471
 • Email: phanthivinh@ moha.gov.vn
23.4.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Hồ Trần Sỹ
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62826471
 • Email: hotransy@ moha.gov.vn
23.5Phòng Quản lý khoa học
 • Đợn vị trực thuộc: Viện Khoa học tổ chức nhà nước
23.5.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 024.62826764
 • Email: nguyenthithuhuyen@moha.gov.vn
23.5.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Hoàng Thị Lan Hương
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 024.62826746
 • Email: hoangthilanhuong@moha.gov.vn
23.5.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Huế
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024.62826746
 • Email: nguyenthihue@moha.gov.vn
23.5.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Ngô Thanh Tùng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62826746
 • Email: ngothanhtung@moha.gov.vn
23.5.5Nghiên cứu viên
 • Họ và tên: Đào Thị Lanh
 • Chức danh: Nghiên cứu viên
 • ĐTCQ: 024 62826764
 • Email: daothilanh@moha.gov.vn
23.6Phòng Nghiên cứu tổ chức
 • Đợn vị trực thuộc: Viện Khoa học tổ chức nhà nước
23.6.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hằng
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 024.62826790
 • Email: dothithuhang@moha.gov.vn
23.6.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đào Mạnh Hoàn
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 02462826784
 • Email: daomanhhoan@moha.gov.vn
23.6.3Nghiên cứu viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh
 • Chức danh: Nghiên cứu viên
 • ĐTCQ: 024 62826790
 • Email: nguyenthiquynh@moha.gov.vn
23.6.4Nghiên cứu viên
 • Họ và tên: Trần Thị Ngọc Khuyên
 • Chức danh: Nghiên cứu viên
 • ĐTCQ: 024.62826790
 • Email: tranthingockhuyen@moha.gov.vn
23.6.5Nghiên cứu viên
 • Họ và tên: Trần Trung Kiên
 • Chức danh: Nghiên cứu viên
 • ĐTCQ: 024.62826784
 • Email: trantrungkien@moha.gov.vn
23.6.6Nghiên cứu viên
 • Họ và tên: Phan Đăng Sơn
 • Chức danh: Nghiên cứu viên
 • ĐTCQ: 024 62826790
 • Email: phandangson@moha.gov.vn
23.7Phòng Nghiên cứu tổng hợp
 • Đợn vị trực thuộc: Viện Khoa học tổ chức nhà nước
23.7.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Hà Quang Trường
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 024 62695707
 • Email: haquangtruong@moha.gov.vn
23.7.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Vũ Trường Giang
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 024 62826780
 • Email: vutruonggiang@moha.gov.vn
23.7.3Nghiên cứu viên
 • Họ và tên: Trần Bích Ngọc
 • Chức danh: Nghiên cứu viên
 • ĐTCQ: 024 62826780
 • Email: tranthibichngoc@moha.gov.vn
23.7.4Nghiên cứu viên
 • Họ và tên: Lê Thị Kim Liên
 • Chức danh: Nghiên cứu viên
 • ĐTCQ: 024 62695707
 • Email: lethikimlien@moha.gov.vn
23.7.5Nghiên cứu viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
 • Chức danh: Nghiên cứu viên
 • ĐTCQ: 024 62826780
 • Email: nguyenthitrang@moha.gov.vn
23.1
 • Họ và tên: Vũ Xuân Thanh
 • Email: vuxuanthanh@moha.gov.vn
24Trung tâm Thông tin
 • 024.62821010 trungtamthongtin@moha.gov.vn
24.1Lãnh đạo Trung tâm Thông tin
 • Đợn vị trực thuộc: Trung tâm Thông tin
24.1.1Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 024.62821001
 • Email: nguyenthanhbinh@moha.gov.vn
24.1.2Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Lê Thanh Tùng
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 024.62821006
 • Email: lethanhtung@moha.gov.vn
24.1.3Phó Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Khánh Tùng
 • Chức danh: Phó Giám đốc
 • ĐTCQ: 024.62821028
 • Email: nguyenkhanhtung@moha.gov.vn
24.2Phòng Hành chính - Tổng hợp
 • Đợn vị trực thuộc: Trung tâm Thông tin
24.2.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Duy Cường
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62821021
 • Email: nguyenduycuong@moha.gov.vn
24.2.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuấn
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62821019
 • Email: nguyenthanhtuan@moha.gov.vn
24.2.3Kế toán
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
 • Chức danh: Kế toán
 • ĐTCQ: 62821027
 • Email: nguyenthithuy85@moha.gov.vn
24.2.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thùy Dương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62821010
 • Email: nguyenthuyduong@moha.gov.vn
24.2.5Kỹ sư
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Hoa
 • Chức danh: Kỹ sư
 • ĐTCQ: 62821021
 • Email: nguyenthiphuonghoa@moha.gov.vn
24.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Phạm Minh Phương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62821019
 • Email: phamminhphuong@moha.gov.vn
24.2.7Văn thư
 • Họ và tên: Nguyễn Mai Huyền
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 62821021
 • Email: nguyenmaihuyen@moha.gov.vn
24.2.8Lái xe
 • Họ và tên: Phạm Minh Châu
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 62821019
 • Email: phamminhchau@moha.gov.vn
24.3Phòng Quản trị hạ tầng số
 • Đợn vị trực thuộc: Trung tâm Thông tin
24.3.1Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đỗ Đức Tùng
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62821030
 • Email: doductung@moha.gov.vn
24.3.2Kỹ sư
 • Họ và tên: Phạm Quang Trung
 • Chức danh: Kỹ sư
 • ĐTCQ: 62821030
 • Email: phamquangtrung@moha.gov.vn
24.3.3Quản trị viên hệ thống
 • Họ và tên: Nguyễn Duy Thư
 • Chức danh: Quản trị viên hệ thống
 • ĐTCQ: 62821030
 • Email: nguyenduythu@moha.gov.vn
24.3.4Kỹ sư
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
 • Chức danh: Kỹ sư
 • ĐTCQ: 62821030
 • Email: nguyenthilien@moha.gov.vn
24.3.5Kỹ sư
 • Họ và tên: Phạm Hồng Đức
 • Chức danh: Kỹ sư
 • ĐTCQ: 62821018
 • Email: phamhongduc@moha.gov.vn
24.3.6Kỹ sư
 • Họ và tên: Đặng Mạnh Tùng
 • Chức danh: Kỹ sư
 • ĐTCQ: 62821018
 • Email: dangmanhtung@moha.gov.vn
24.4Phòng Quản lý chuyển đổi số và dữ liệu điện tử
 • Đợn vị trực thuộc: Trung tâm Thông tin
24.4.1Phó Trưởng phòng - phụ trách phòng
 • Họ và tên: Bùi Tiến Luận
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng - phụ trách phòng
 • ĐTCQ: 62821009
 • Email: buitienluan@moha.gov.vn
24.4.2Kỹ sư
 • Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thủy
 • Chức danh: Kỹ sư
 • ĐTCQ: 62695717
 • Email: phamthithanhthuy@moha.gov.vn
24.4.3Kỹ sư
 • Họ và tên: Ngô Thị Mỹ Dung
 • Chức danh: Kỹ sư
 • ĐTCQ: 62695717
 • Email: ngothimydung@moha.gov.vn
24.5Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ
 • Đợn vị trực thuộc: Trung tâm Thông tin
24.5.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Hồ Thị Việt Hà
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62821016
 • Email: hothivietha@moha.gov.vn
24.5.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Vương Đình Nghiêm
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • Email: vuongdinhnghiem@moha.gov.vn
24.5.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Trần Thị Phương Hằng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62821016
 • Email: tranthiphuonghang@moha.gov.vn
24.5.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Thắng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62821016
 • Email: nguyenxuanthang@moha.gov.vn
24.5.5Kỹ sư
 • Họ và tên: Thạc Thu Trang
 • Chức danh: Kỹ sư
 • ĐTCQ: 62821017
 • Email: thacthutrang@moha.gov.vn
24.5.6Phóng viên
 • Họ và tên: Cao Tuấn Anh
 • Chức danh: Phóng viên
 • ĐTCQ: 62821016
 • Email: caotuananh@moha.gov.vn
24.5.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Hồng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62821007
 • Email: nguyenhuuhong@moha.gov.vn
24.5.8
 • Họ và tên: Phạm Hồng Hạnh
 • Email: phamhonghanh@moha.gov.vn
25Tạp chí Tổ chức nhà nước
 • Tổng đài: 024.62820404 tapchitcnn@moha.gov.vn
25.1Lãnh đạo Tạp chí Tổ chức nhà nước
 • Đợn vị trực thuộc: Tạp chí Tổ chức nhà nước
25.1.1Tổng biên tập
 • Họ và tên: Trần Nghị
 • Chức danh: Tổng biên tập
 • ĐTCQ: 08048575
 • Email: trannghi@moha.gov.vn
25.1.2Phó Tổng biên tập
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Vỹ
 • Chức danh: Phó Tổng biên tập
 • ĐTCQ: 08049320
 • Email: nguyenvanvy@moha.gov.vn
25.1.3Phó Tổng Biên tập
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hợp
 • Chức danh: Phó Tổng Biên tập
 • ĐTCQ: 08046542
 • Email: nguyenthibichhop@moha.gov.vn
25.2Phòng Thư ký - Biên tập
 • Đợn vị trực thuộc: Tạp chí Tổ chức nhà nước
25.2.1
 • Họ và tên: Phạm Thị Thúy Hồng
 • ĐTCQ: 08046605
 • Email: phamthithuyhong@moha.gov.vn
25.2.2
 • Họ và tên: Hoàng Hữu Lâm
 • ĐTCQ: 08046543
 • Email: hoanghuulam@moha.gov.vn
25.2.3
 • Họ và tên: Đào Thị Hạnh
 • ĐTCQ: 08046543
 • Email: daothihanh@moha.gov.vn
25.2.4
 • Họ và tên: Lê Doãn Sơn
 • ĐTCQ: 08046605
 • Email: ledoanson@moha.gov.vn
25.3Phòng Trị sự
 • Đợn vị trực thuộc: Tạp chí Tổ chức nhà nước
25.3.1
 • Họ và tên: Văn Tất Thịnh
 • ĐTCQ: 08046422
 • Email: vantathinh@moha.gov.vn
25.3.2
 • Họ và tên: Đỗ Thị Hồng
 • ĐTCQ: 08046163
 • Email: dothihong@moha.gov.vn
25.3.3
 • Họ và tên: Nguyễn Hương Giang
 • ĐTCQ: .08046621
 • Email: nguyenhuonggian@moha.gov.vn
25.3.4Trưởng phòng
 • Họ và tên: Văn Tất Thịnh
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 08046422
 • Email: vantatthinh@moha.gov.vn
25.3.5Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đỗ Thị Hồng
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 08046163
 • Email: dothihong@moha.gov.vn
25.3.6
 • Họ và tên: Phùng Văn Hải
 • Email: phungvanhai@moha.gov.vn
25.3.7
 • Họ và tên: Nguyễn Hương Giang
 • ĐTCQ: 08046621
 • Email: nguyenhuonggiang@moha.gov.vn
25.4 BanTạp chí điện tử
 • Đợn vị trực thuộc: Tạp chí Tổ chức nhà nước
25.4.1
 • Họ và tên: Trần Ngọc Kiên
 • ĐTCQ: 08046164
 • Email: tranngockien@moha.gov.vn
25.4.2
 • Họ và tên: Lã Tuấn Anh
 • ĐTCQ: 08049321
 • Email: latuananh@moha.gov.vn
25.4.3
 • Họ và tên: Lưu Hoài Nga
 • ĐTCQ: 08049321
 • Email: luuhoainga@moha.gov.vn
25.4.4
 • Họ và tên: Trần Mạnh Quân
 • ĐTCQ: 08049321
 • Email: tranmanhquan@moha.gov.vn