BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Giới thiệu văn bản mới

Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 930/QĐ-BNV phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ.
Ngày 29/11/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BNV ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
Ngày 10/11/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký xác thực Văn bản hợp nhất số 7/VBHN-BNV Quyết định Thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại TP. Hà Nội.
Ngày 11/9/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 708/QĐ-BNV ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ.
Ngày 31/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.
Ngày 08/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.