BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Ngày 31/01/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 61/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục tiêu thực hiện có hiệu quả các văn bản, chương trình, kế hoạch, nghị quyết, quyết định đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, bảo đảm thực hiện có kết quả, thực chất, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

Đồng thời, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh việc công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về thủ tục hành chính, chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2024, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Thứ hai, thực hiện tốt việc đánh giá tác động, thẩm định thủ tục hành chính tại đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm các thủ tục hành chính được quy định đúng thẩm quyền, cần thiết, họp lý và với chi phí tuân thủ thấp nhất. 

Thứ ba, cập nhật, công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đế đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện. 

Thứ tư, tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm soát việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa (loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không họp lý).

Thứ năm, rà soát, đánh giá, cấu trúc lại quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích họp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm. 

Thứ sáu, rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đê án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Thứ bảy, tiếp tục tham mưu các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng để tổ chức thực thi phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022. 

Thứ tám, tiếp tục đổi mới toàn diện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tập trung rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đấy mạnh triến khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử đáp ứng chỉ tiêu, yêu cầu. 

Thứ chín, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Thứ mười, tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính; công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định. Tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ.

Thứ mười một, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung số hóa, làm sạch dữ liệu, gắn việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đồng bộ 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu với Kho quản lý dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng dịch vụ công quốc gia; nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định.

Kế hoạch cũng yêu cầu, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024 vàphân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, đơn vị đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch đề ra.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong việc triến khai thực hiện các nhiệm vụ về kiếm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông với công tác thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Mời xem toàn văn Kế hoạch tại FILE đính kèm:

Văn bản liên quan:
Anh Cao