BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

 • Danh sách Văn bản trong ngành
 • Tổng số văn bản: 41

  STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
  1 Thông tư Thông tư số 8/2023/TT-BNV

  Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ

  Văn thư, lưu trữ nhà nước

  Thông tư

  31/05/2023

  2 Thông tư Thông tư số 6/2023/TT-BNV

  Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  04/05/2023

  3 Thông tư Thông tư số 5/2023/TT-BNV

  Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

  Khác

  Thông tư

  03/05/2023

  4 Thông tư Thông tư 02/VBHN-BNV

  Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  03/05/2023

  5 Thông tư Thông tư 5/2023/TT-BNV

  Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

  Công Chức

  Thông tư

  03/05/2023

  6 Thông tư Thông tư số 3/2023/TT-BNV

  Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  30/04/2023

  7 Thông tư Thông tư 3/2023/TT-BNV

  Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Tổng hợp

  Thông tư

  30/04/2023

  8 Thông tư Thông tư số 02/2023/TT-BNV

  Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

  Khác

  Thông tư

  23/03/2023

  9 Thông tư Thông tư số 01/2023/TT-BNV

  Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

  Văn thư, lưu trữ nhà nước

  Thông tư

  09/03/2023

  10 Thông tư Thông tư số 13/2022/TT-BNV

  Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  31/12/2022