BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

 • Danh sách Văn bản trong ngành
 • Tổng số văn bản: 37

  STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
  1 Thông tư Thông tư số 9/2022/TT-BNV

  Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

  Khác

  Thông tư

  16/12/2022

  2 Thông tư Thông tư số 8/2022/TT-BNV

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

  Khác

  Thông tư

  19/09/2022

  3 Thông tư Thông tư số 7/2022/TT-BNV

  Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  31/08/2022

  4 Thông tư Thông tư số 6/2022/TT-BNV

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  28/06/2022

  5 Thông tư Thông tư số 05/2022/TT-BNV

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

  Chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính

  Thông tư

  23/05/2022

  6 Thông tư Thông tư số 4/2022/TT_BNV

  Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  23/05/2022

  7 Thông tư Thông tư số 3/2022/TT_BNV

  Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  12/03/2022

  8 Thông tư Thông tư số 02/2022/TT-BNV

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  29/01/2022

  9 Thông tư Thông tư số 01/2022/TT-BNV

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

  Hội, tổ chức phi chính phủ

  Thông tư

  16/01/2022

  10 Thông tư Thông tư số 7/2021/TT-BNV

  Quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ

  Tổng hợp

  Thông tư

  31/12/2021