BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

 • Danh sách Văn bản trong ngành
 • Tổng số văn bản: 37

  STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
  1 Thông tư 16/2023/TT-BNV

  Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy

  Văn thư, lưu trữ nhà nước

  Thông tư

  15/11/2023

  2 Thông tư Thông tư số 12/2023/TT-BNV

  Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  08/08/2023

  3 Thông tư Thông tư số 11/2023/TT-BNV

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  01/08/2023

  4 Thông tư Thông tư số 10/2023/TT-BNV

  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  26/06/2023

  5 Thông tư Thông tư số 9/2023/TT-BNV

  Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  03/06/2023

  6 Thông tư Thông tư số 8/2023/TT-BNV

  Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ

  Văn thư, lưu trữ nhà nước

  Thông tư

  31/05/2023

  7 Thông tư Thông tư số 7/2023/TT-BNV

  Quy đinh tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  31/05/2023

  8 Thông tư Thông tư số 6/2023/TT-BNV

  Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  04/05/2023

  9 Thông tư Thông tư 02/VBHN-BNV

  Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  03/05/2023

  10 Thông tư Thông tư 5/2023/TT-BNV

  Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

  Công Chức

  Thông tư

  03/05/2023