BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

 • Danh sách Văn bản trong ngành
 • Tổng số văn bản: 37

  STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
  1 Thông tư Thông tư số 6/2021/TT-BNV

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  Khác

  Thông tư

  01/11/2021

  2 Thông tư Thông tư số 05/2021/TT-BNV

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính

  Thông tư

  12/08/2021

  3 Thông tư Thông tư số 3/2021/TT-BNV

  Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  29/06/2021

  4 Thông tư Thông tư số 02/2021/TT-BNV

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ ,Khác

  Thông tư

  11/06/2021

  5 Quyết định của Bộ trưởng 7/VBHN-BNV

  Thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

  Chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính

  Quyết định của Bộ trưởng

  6 Nghị định Văn bản hợp nhất số 3/VBHN-BNV

  Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Nghị định

  7 Thông tư Thông tư số 4/2023/TT-BNV

  Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư