BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

 • Danh sách Văn bản trong ngành
 • Tổng số văn bản: 41

  STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
  1 Thông tư Thông tư số 14/2022/TT-BNV

  Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ ,Khác

  Thông tư

  31/12/2022

  2 Thông tư Thông tư số 12/2022/TT-BNV

  Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  30/12/2022

  3 Thông tư Thông tư số 11/2022/TT-BNV

  Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  30/12/2022

  4 Thông tư Thông tư số 10/2022/TT-BNV

  Quy định thời hạn bảo quản tài liêu

  Văn thư, lưu trữ nhà nước

  Thông tư

  19/12/2022

  5 Thông tư Thông tư số 9/2022/TT-BNV

  Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

  Khác

  Thông tư

  16/12/2022

  6 Thông tư Thông tư số 8/2022/TT-BNV

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

  Khác

  Thông tư

  19/09/2022

  7 Thông tư Thông tư số 7/2022/TT-BNV

  Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  31/08/2022

  8 Thông tư Thông tư số 6/2022/TT-BNV

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  28/06/2022

  9 Thông tư Thông tư số 05/2022/TT-BNV

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

  Chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính

  Thông tư

  23/05/2022

  10 Thông tư Thông tư số 4/2022/TT_BNV

  Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  23/05/2022