BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT Tên đề tài khoa học Cấp quản lý Lĩnh vực Đơn vị chủ trì Thời gian thực hiện
1 Tổ chức hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả Cấp Bộ Tổ chức bộ máy nhà nước Viện Khoa học tổ chức nhà nước 2021-2025
2 Cơ sở lý luận về tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Cấp Bộ Tổ chức bộ máy nhà nước Viện Khoa học tổ chức nhà nước 2021-2025
3 Các học thuyết và mô hình tổ chức nhà nước và tổ chức hành chính nhà nước trong thế giới hiện đại Cấp Bộ Tổ chức bộ máy nhà nước Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia 2021-2025
4 Đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả Cấp Bộ Tổ chức bộ báy nhà nước Viện Khoa học tổ chức nhà nước 2021-2025
5 Đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả Cấp Bộ Chính quyền địa phương Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia 2021-2025
6 Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở huyện đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả Cấp Bộ Chính quyền địa phương Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh,Học viện Hành chính Quốc gia 2021-2025
7 Đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả Cấp Bộ Chính quyền địa phương Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia 2021-2025
8 Cơ sở khoa học chuyển một số đơn vị sự nghiệp kinh tế thành công ty cổ phần Cấp Bộ Nghiên cứu khác Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 2021-2025
9 Chế độ công vụ, công chức - Những vấn đề lý luận cơ bản Cấp Bộ Cán bộ, công chức nhà nước Viện Khoa học tổ chức nhà nước 2021-2025
10 Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp ngành Nội vụ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Nội vụ Cấp Bộ Tổ chức bộ máy nhà nước Văn phòng Bộ Nội vụ 2021-2025