BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT Tên đề tài khoa học Cấp quản lý Lĩnh vực Đơn vị chủ trì Thời gian thực hiện
21 Đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Bộ Nội vụ Đào tạo bồi dưỡng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 2017 - 2018
22 Các loại hình quỹ xã hội, quỹ từ thiện - Xu hướng phát triển trong điều kiện mới Bộ Nội vụ Hội, tổ chức phi chính phủ Vụ Tổ chức phi Chính phủ 2017 - 2018
23 Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Bộ Nội vụ Thi đua khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 2017 - 2018
24 Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ mới. Bộ Nội vụ Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Vụ Đào tạo bồi dưỡng, cán bộ, công chức 2017 - 2018
25 Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bộ Nội vụ Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Viện Khoa học tổ chức nhà nước 2017 - 2018
26 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia. Bộ Nội vụ Văn thư, lưu trữ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 2017 - 2018
27 Hoàn thiện pháp luật về phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay. Bộ Nội vụ Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Viện Khoa học tổ chức nhà nước 2017 - 2018
28 Đánh giá tổ chức hành chính nhà nước - Lý luận và thực tiễn. Bộ Nội vụ Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Viện Khoa học tổ chức nhà nước 2017 - 2018
29 Quan hệ giữa Nhà nước với tôn giáo của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm. Bộ Nội vụ Tôn giáo Ban Tôn giáo Chính phủ 2017 - 2018
30 Quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực - lý luận và thực tiễn. Bộ Nội vụ Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Hành chính Quốc gia 2017 - 2018