BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Cơ sở khoa học chuyển một số đơn vị sự nghiệp kinh tế thành công ty cổ phần

Cấp quản lý Cấp Bộ
Lĩnh vực Nghiên cứu khác
Đơn vị chủ trì Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Thời gian thực hiện 2021-2025
Mô tả