BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Chế độ công vụ, công chức - Những vấn đề lý luận cơ bản

Cấp quản lý Cấp Bộ
Lĩnh vực Cán bộ, công chức nhà nước
Đơn vị chủ trì Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thời gian thực hiện 2021-2025
Mô tả

DỰ ÁN - ĐỀ TÀI KHÁC