BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

 • Danh sách Văn bản trong ngành
 • Tổng số văn bản: 38

  STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
  1 Thông tư 01/2024/TT-BNV

  Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

  Thu đua, khen thưởng

  Thông tư

  24/02/2024

  2 Thông tư 17/2023/TT-BNV

  Ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  29/11/2023

  3 Thông tư 16/2023/TT-BNV

  Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy

  Văn thư, lưu trữ nhà nước

  Thông tư

  15/11/2023

  4 Thông tư 15/2023/TT-BNV

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Nội vụ

  Thu đua, khen thưởng

  Thông tư

  15/10/2023

  5 Thông tư Thông tư số 12/2023/TT-BNV

  Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  08/08/2023

  6 Thông tư Thông tư số 11/2023/TT-BNV

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  01/08/2023

  7 Thông tư Thông tư số 10/2023/TT-BNV

  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  26/06/2023

  8 Thông tư Thông tư số 9/2023/TT-BNV

  Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  03/06/2023

  9 Thông tư Thông tư số 8/2023/TT-BNV

  Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ

  Văn thư, lưu trữ nhà nước

  Thông tư

  31/05/2023

  10 Thông tư Thông tư số 7/2023/TT-BNV

  Quy đinh tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  31/05/2023