BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

 • Danh sách Văn bản trong ngành
 • Tổng số văn bản: 35

  STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
  1 Thông tư Thông tư số 5/2023/TT-BNV

  Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

  Khác

  Thông tư

  03/05/2023

  2 Thông tư Thông tư số 3/2023/TT-BNV

  Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  30/04/2023

  3 Thông tư Thông tư 3/2023/TT-BNV

  Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Tổng hợp

  Thông tư

  30/04/2023

  4 Thông tư Thông tư số 02/2023/TT-BNV

  Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

  Khác

  Thông tư

  23/03/2023

  5 Thông tư Thông tư số 01/2023/TT-BNV

  Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

  Văn thư, lưu trữ nhà nước

  Thông tư

  09/03/2023

  6 Thông tư Thông tư số 14/2022/TT-BNV

  Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ ,Khác

  Thông tư

  31/12/2022

  7 Thông tư Thông tư số 13/2022/TT-BNV

  Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  31/12/2022

  8 Thông tư Thông tư số 12/2022/TT-BNV

  Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  30/12/2022

  9 Thông tư Thông tư số 11/2022/TT-BNV

  Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Thông tư

  30/12/2022

  10 Thông tư Thông tư số 10/2022/TT-BNV

  Quy định thời hạn bảo quản tài liêu

  Văn thư, lưu trữ nhà nước

  Thông tư

  19/12/2022