BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT Tên đề tài khoa học Cấp quản lý Lĩnh vực Đơn vị chủ trì Thời gian thực hiện
1 Tổ chức hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả Cấp Bộ Tổ chức bộ máy nhà nước Viện Khoa học tổ chức nhà nước 2021-2025
2 Cơ sở lý luận về tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Cấp Bộ Tổ chức bộ máy nhà nước Viện Khoa học tổ chức nhà nước 2021-2025
3 Các học thuyết và mô hình tổ chức nhà nước và tổ chức hành chính nhà nước trong thế giới hiện đại Cấp Bộ Tổ chức bộ máy nhà nước Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia 2021-2025
4 Đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả Cấp Bộ Tổ chức bộ báy nhà nước Viện Khoa học tổ chức nhà nước 2021-2025
5 Đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả Cấp Bộ Chính quyền địa phương Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia 2021-2025
6 Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở huyện đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả Cấp Bộ Chính quyền địa phương Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh,Học viện Hành chính Quốc gia 2021-2025
7 Đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả Cấp Bộ Chính quyền địa phương Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia 2021-2025
8 Cơ sở khoa học chuyển một số đơn vị sự nghiệp kinh tế thành công ty cổ phần Cấp Bộ Nghiên cứu khác Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 2021-2025
9 Chế độ công vụ, công chức - Những vấn đề lý luận cơ bản Cấp Bộ Cán bộ, công chức nhà nước Viện Khoa học tổ chức nhà nước 2021-2025
10 Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp ngành Nội vụ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Nội vụ Cấp Bộ Tổ chức bộ máy nhà nước Văn phòng Bộ Nội vụ 2021-2025