Kiên định sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Nhân dân

Kiên định sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Nhân dân Mới

05/02/2024 03:02

Bài viết của Tổng Bí thư chuyển tải thông điệp then chốt và cũng có thể coi là một cam kết chính trị: Đảng đã và sẽ luôn kiên định sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc, phụng sự nhân dân, nhất quán lựa chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chi tiết >>
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn” Mới

03/11/2023 02:33

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá, kết tinh giá trị tinh thần cao đẹp.

Chi tiết >>

VIDEO