Chùm tranh cổ động 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

21/04/2020 09:58
  • Print
  • Lượt xem: 10341

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) được phát động với các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Tác phẩm "30 năm mới được gặp nhau trong ngày vui đại thắng", tác giả Đỗ Như Điềm, Thái Bình.

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định về việc trao tặng giải thưởng cho các tập thể và cá nhân có tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi sáng tác tranh cổ động xuất sắc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020).

16 tác phẩm tranh cổ động xuất sắc, có giá trị nội dung và chất lượng nghệ thuật được trao giải tại cuộc thi.

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) được phát động với các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Tranh cổ động của họa sĩ Lưu Yên Thế, Hà Nội.

Nội dung tác phẩm dự thi tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Tranh cổ động của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung, Hà Nam.

Bên cạnh đó, tuyên truyền những thành tựu và bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực sau 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là thành tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; thông qua đó tiếp tục khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần quyết thắng để đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Tranh của họa sĩ Đỗ Như Điềm, Thái Bình.

Tranh cổ động của họa sĩ Đỗ Như Điềm, Thái Bình.

Tranh cổ động của tác giả Cao Tuấn Việt, Thái Bình.

Tác phẩm của họa sĩ Trần Duy Trúc, Hà Nội.

Tác phẩm của họa sĩ Phạm Bình Định, Hà Nội.

Tác phẩm của họa sĩ Hà Huy Chương, Hải Dương.

Tác phẩm của họa sĩ Hà Huy Chương, Hải Dương.

Nguồn: baochinhphu.vn

VIDEO