Giới thiệu (Nghị quyết TW4)

Giới thiệu Trang Thông tin điện tử “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII”

03/12/2019 15:15 - Lượt xem: 4010

Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Hướng dẫn số 269-HD/BCSĐ ngày 08/12/2017 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Bộ Nội vụ đã xây dựng và đưa vào hoạt động Trang Thông tin điện tử “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

VIDEO