Công văn số 675-CV/BCSĐ ngày 02/8/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

03/08/2023 15:46

Tin khác

VIDEO