BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ NỘI VỤ

13/02/2023 00:00

Ngày 16/8/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 609/QĐ-BNV về việc ban hành Quy chế của Bộ Nội vụ.

Quy chế này gồm 12 Chương và 42 Điều quy định nguyên tắc làm việc; chế độ trách nhiệm,  quan hệ công tác; cách thức, trình tự giải quyết công việc của Bộ Nội vụ (viết tắt là Bộ): Bao gồm

 

Chương I: Những quy định chung

 

Chương II: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

 

Chương III: Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ;

 

Chương IV: Quan hệ phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị thuôc, trực thuộc Bộ;

 

Chương V: Quan hệ phối hợp giải quyết công việc giữa Bộ Nội vụ với cơ quan, tổ chức bên ngoài;

 

Chương VI: Quy trình và cách thức giải quyết văn bản;

 

Chương VII: Lập, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và việc tổ chức các cuộc họp của Bộ;

 

Chương VIII: Đi công tác trong nước và nước ngoài;

 

Chương IX: Tiếp công dân, giải quyết khiếu lại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp khách;

 

Chương X: Chế độ thông tin, báo cáo, bảo vệ bí mật và chế độ kỷ luật lao động;

 

Chương XI:  Khen thưởng và xử lý vi phạm;

 

Chương XII: trách nhiệm thi hành.

Mời xem toàn văn Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ tại File đính kèm

 

 

 

File đính kèm