BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Giới thiệu

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ NỘI VỤ

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ NỘI VỤ

13/02/2023 00:00 - Lượt xem: 0

Ngày 16/8/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 609/QĐ-BNV về việc ban hành Quy chế của Bộ Nội vụ.

Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

09/09/2019 15:50 - Lượt xem: 4150

Ngày 10/12/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 2823/QĐ-BNV phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2016-2020

12/08/2019 16:07 - Lượt xem: 3043

Ngày 10/5/2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 1142/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2016 - 2020.

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2025

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2025

09/08/2019 15:57 - Lượt xem: 2332

Ngày 16/10/2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 1585/QĐ-BNV phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2025.

Tìm kiếm