Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Trưởng ban Phạm Huy Giang

ĐTCQ : 08042553

Email : giang@btdkttw.gov.vn

Phó Trưởng ban Phạm Đức Toàn

ĐTCQ : ĐT:

Email : phamductoan@moha.gov.vn

Phó Trưởng ban Phan Văn Hùng

ĐTCQ : 0985198999

Email : phanvanhung@moha.gov.vn