BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức - Thông tư số 04/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức - Thông báo số 3663/TB-HĐTD ngày 26/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn tại vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2024
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

Nguyễn Phúc Nguyên
STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
6Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ
 • Tổng đài: 024.62820404 vanphongdoanthanhnienbo@moha.gov.vn
6.1Bí thư Đoàn Bộ Nội vụ
 • Họ và tên: Trần Đức Toàn
 • Chức danh: Bí thư Đoàn Bộ Nội vụ
 • Email: Tranductoan@moha.gov.vn; tranductoanml@gmail.com
6.2Chánh văn phòng
 • Họ và tên: Lê Như Thái Sơn
 • Chức danh: Chánh văn phòng
 • Email: lenhuthaison@moha.gov.vn
7Vụ Tổ chức cán bộ
 • Tổng đài: 024.62820404 vutccb@moha.gov.vn
1Lãnh đạo Bộ Nội vụ
 • Tổng đài: 024.62820404 lanhdaobo@moha.gov.vn
1.1Bộ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Thị Thanh Trà
 • Chức danh: Bộ trưởng
 • ĐTCQ: 08046568
 • Email: phamthithanhtra@moha.gov.vn
1.2Thứ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Duy Thăng
 • Chức danh: Thứ trưởng
 • ĐTCQ: 62820469
 • Email: nguyenduythang@moha.gov.vn
1.3Thứ trưởng
 • Họ và tên: Triệu Văn Cường
 • Chức danh: Thứ trưởng
 • ĐTCQ: 62820455
 • Email: trieuvancuong@moha.gov.vn
1.4Thứ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Chiến Thắng
 • Chức danh: Thứ trưởng
 • ĐTCQ: 08046195
 • Email: vuchienthang@btgcp.gov.vn
1.5
 • Họ và tên: Trương Hải Long
1.6
 • Họ và tên: Trương Hải Long
7Vụ Tổ chức cán bộ
 • Tổng đài: 024.62820404 vutccb@moha.gov.vn
7.1Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức cán bộ
7.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Tuấn
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: .
 • Email: nguyenhuutuan@moha.gov.vn
7.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Đình Lộc
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 62820318
 • Email: phamdinhloc@moha.gov.vn
7.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Hùng Thắng
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: .
 • Email: phamhungthang@moha.gov.vn
7.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Đạt
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: ledat@moha.gov.vn
2Văn phòng Bộ
 • Tổng đài: 024.62820404 vanphongbo@moha.gov.vn
7.1Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức cán bộ
7.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Tuấn
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: .
 • Email: nguyenhuutuan@moha.gov.vn
7.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Đình Lộc
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 62820318
 • Email: phamdinhloc@moha.gov.vn
7.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Hùng Thắng
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: .
 • Email: phamhungthang@moha.gov.vn
7.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Đạt
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: ledat@moha.gov.vn
7.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức cán bộ
7.2.1
 • Họ và tên: Lê Trung Trường
 • Email: letrungtruong@moha.gov.vn
7.2.2
 • Họ và tên: Tạ Thị Tuyết Nhung
 • ĐTCQ: 62826700
 • Email: tathituyetnhung@moha.gov.vn
7.2.3
 • Họ và tên: Trần Thị Vân Hương
 • ĐTCQ: 62826700
 • Email: tranthivanhuong@moha.gov.vn
7.2.4
 • Họ và tên: Khổng Mạnh Điệp
 • ĐTCQ: 37957062
 • Email: khongmanhdiep@moha.gov.vn
7.2.5
 • Họ và tên: Vũ Thị Thu Thủy
 • ĐTCQ: 37957062
 • Email: vuthithuthuy@moha.gov.vn
7.2.6
 • Họ và tên: Vi Thị Thanh Hương
 • ĐTCQ: 37957062
 • Email: vithithanhhuong@moha.gov.vn
7.2.7
 • Họ và tên: Nguyễn Thu Trang
 • ĐTCQ: 0382931331
 • Email: nguyenthutrang@moha.gov.vn
7.2.8
 • Họ và tên: Lương Quốc Phong
7.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Trang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenthiphuongtrang@moha.gov.vn
7.2.10
 • Họ và tên: Nguyễn Việt Anh
 • Email: nguyenvietanh@moha.gov,vn
7.2.11Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Phùng Thị Thu Trang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957062
 • Email: Phungthithutrang@moha.gov.vn
7.2.12
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh
 • Email: nguyenthivananh@moha.gov.vn
7.2.13
 • Họ và tên: Vũ Thị Loan
 • Email: vuthiloan@moha.gov.vn
2.1Lãnh đạo Văn phòng Bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
2.1.1Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Vũ Đăng Minh
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 62820468
 • Email: vudangminh@moha.gov.vn
2.1.2Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Trần Thị Thái
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng
 • Email: tranthithai@moha.gov.vn
2.1.3Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Bộ trưởng
 • Họ và tên: Doãn Đức Hảo
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Bộ trưởng
 • Email: doanduchao@moha.gov.vn
7.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức cán bộ
7.2.1
 • Họ và tên: Lê Trung Trường
 • Email: letrungtruong@moha.gov.vn
7.2.2
 • Họ và tên: Tạ Thị Tuyết Nhung
 • ĐTCQ: 62826700
 • Email: tathituyetnhung@moha.gov.vn
7.2.3
 • Họ và tên: Trần Thị Vân Hương
 • ĐTCQ: 62826700
 • Email: tranthivanhuong@moha.gov.vn
7.2.4
 • Họ và tên: Khổng Mạnh Điệp
 • ĐTCQ: 37957062
 • Email: khongmanhdiep@moha.gov.vn
7.2.5
 • Họ và tên: Vũ Thị Thu Thủy
 • ĐTCQ: 37957062
 • Email: vuthithuthuy@moha.gov.vn
7.2.6
 • Họ và tên: Vi Thị Thanh Hương
 • ĐTCQ: 37957062
 • Email: vithithanhhuong@moha.gov.vn
7.2.7
 • Họ và tên: Nguyễn Thu Trang
 • ĐTCQ: 0382931331
 • Email: nguyenthutrang@moha.gov.vn
7.2.8
 • Họ và tên: Lương Quốc Phong
7.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Trang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenthiphuongtrang@moha.gov.vn
7.2.10
 • Họ và tên: Nguyễn Việt Anh
 • Email: nguyenvietanh@moha.gov,vn
7.2.11Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Phùng Thị Thu Trang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957062
 • Email: Phungthithutrang@moha.gov.vn
7.2.12
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh
 • Email: nguyenthivananh@moha.gov.vn
7.2.13
 • Họ và tên: Vũ Thị Loan
 • Email: vuthiloan@moha.gov.vn
8Vụ Tổ chức - Biên chế
 • Tổng đài: 024.62820404 vutcbc@moha.gov.vn
2.2Phòng Tổng hợp - Thư ký
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
2.2.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Tạ Đức Hòa
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 37957088-0983220159
 • Email: taduchoa@moha.gov.vn
2.2.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Thu
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0983298420
 • Email: nguyenthiquynhthu@moha.gov.vn
2.2.3Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Triệu Văn Cường
 • Họ và tên: Vi Tiến Cường
 • Chức danh: Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Triệu Văn Cường
 • ĐTCQ: 37957065-0919428866
 • Email: vitiencuong@moha.gov.vn
2.2.4Chuyên viên chính - Thư ký Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
 • Họ và tên: Diêm Đăng Quỳnh
 • Chức danh: Chuyên viên chính - Thư ký Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
 • ĐTCQ: 0973814885
 • Email: diemdangquynh@moha.gov.vn
2.2.5Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng
 • Họ và tên: Nguyễn Công Toán
 • Chức danh: Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng
 • ĐTCQ: 0934530886
 • Email: nguyencongtoan@moha.gov.vn
2.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Trịnh Thị Trang
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0943825183
 • Email: trinhthitrang@moha.gov.vn
2.2.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Mai Thị Quỳnh Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0963577836
 • Email: maithiquynhanh@moha.gov.vn
2.2.8Chuyên viên
 • Họ và tên: Cao Đăng Thượng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0915588860
 • Email: caodangthuong@moha.gov.vn
8Vụ Tổ chức - Biên chế
 • Tổng đài: 024.62820404 vutcbc@moha.gov.vn
8.1Lãnh đạo Vụ Tổ chức - Biên chế
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức - Biên chế
8.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Hải Nam
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • Email: vuhainam@moha.gov.vn
8.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Đào Thị Hồng Minh
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: daothihongminh@moha.gov.vn
8.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Trần Văn Khiêm
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: tranvankhiem@moha.gov.vn
8.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Minh Triết
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: phamminhtriet@moha.gov.vn
2.3Phòng Kế toán - Tài vụ
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
2.3.1Phó Trưởng phòng Phụ trách kế toán
 • Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng Phụ trách kế toán
 • ĐTCQ: 62820456
 • Email: hoangthingoc@moha.gov.vn
2.3.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Mai Thị Hương Lan
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820456-0988424947
 • Email: maithihuonglan@moha.gov.vn
2.3.3Thủ quỹ
 • Họ và tên: Phạm Thị Phương Lan
 • Chức danh: Thủ quỹ
 • ĐTCQ: 62820456-0944217968
 • Email: phamthiphuonglan@moha.gov.vn
2.3.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyên Thị Nguyệt Nga
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: .62820456-0916092333
 • Email: nguyenthinguyetnga@moha.gov.vn
2.3.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Đinh Tiến Dũng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0982396488
 • Email: dinhtiendung@moha.gov.vn
8.1Lãnh đạo Vụ Tổ chức - Biên chế
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức - Biên chế
8.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Hải Nam
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • Email: vuhainam@moha.gov.vn
8.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Đào Thị Hồng Minh
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: daothihongminh@moha.gov.vn
8.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Trần Văn Khiêm
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: tranvankhiem@moha.gov.vn
8.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Minh Triết
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: phamminhtriet@moha.gov.vn
8.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức - Biên chế
8.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Triệu Thị Thanh Giang
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 091.2072804
 • Email: trieuthithanhgiang@moha.gov.vn
8.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 098.2578837
 • Email: nguyenthikhanh1979@moha.gov.vn
8.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 091.2042590
 • Email: nguyenmanhhung_tcbc@moha.gov.vn
8.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Đình Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0902027586
 • Email: nguyendinhhung@moha.gov.vn
8.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đào Quốc Minh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 090.3499966
 • Email: daoquocminh@moha.gov.vn
8.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Kiên
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0984560668
 • Email: nguyenhuukien@moha.gov.vn
8.2.7Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0904104080
 • Email: nguyenthuhoai@moha.gov.vn
8.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Ánh Tuyết
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 090.2027586
 • Email: nguyenanhtuyet75@moha.gov.vn
8.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Trần Thủ Đô
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 098.8653365
 • Email: tranthudo@moha.gov.vn
8.2.10Chuyên viên
 • Họ và tên: Bùi Phương Thảo
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0983355829
 • Email: buiphuongthao@moha.gov.vn
8.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0977054866
 • Email: nguyenthihaiyen@moha.gov
8.2.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Vũ Thế Phước
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0902172909
 • Email: vuthephuoc@moha.gov.vn
8.2.13Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Lê Thị Kim Oanh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 098.3398069
 • Email: lethikimoanh69@moha.gov.vn
8.2.14Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Lan
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0888687333
 • Email: nguyenthiphuonglan@moha.gov.vn
8.2.15Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Bùi Văn Minh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0968406393
 • Email: buivanminh@moha.gov.vn
8.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức - Biên chế
8.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Triệu Thị Thanh Giang
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 091.2072804
 • Email: trieuthithanhgiang@moha.gov.vn
8.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 098.2578837
 • Email: nguyenthikhanh1979@moha.gov.vn
8.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 091.2042590
 • Email: nguyenmanhhung_tcbc@moha.gov.vn
8.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Đình Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0902027586
 • Email: nguyendinhhung@moha.gov.vn
8.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đào Quốc Minh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 090.3499966
 • Email: daoquocminh@moha.gov.vn
8.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Kiên
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0984560668
 • Email: nguyenhuukien@moha.gov.vn
8.2.7Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0904104080
 • Email: nguyenthuhoai@moha.gov.vn
8.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Ánh Tuyết
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 090.2027586
 • Email: nguyenanhtuyet75@moha.gov.vn
8.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Trần Thủ Đô
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 098.8653365
 • Email: tranthudo@moha.gov.vn
8.2.10Chuyên viên
 • Họ và tên: Bùi Phương Thảo
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0983355829
 • Email: buiphuongthao@moha.gov.vn
8.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0977054866
 • Email: nguyenthihaiyen@moha.gov
8.2.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Vũ Thế Phước
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0902172909
 • Email: vuthephuoc@moha.gov.vn
8.2.13Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Lê Thị Kim Oanh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 098.3398069
 • Email: lethikimoanh69@moha.gov.vn
8.2.14Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Lan
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0888687333
 • Email: nguyenthiphuonglan@moha.gov.vn
8.2.15Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Bùi Văn Minh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0968406393
 • Email: buivanminh@moha.gov.vn
2.4Phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
2.4.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đỗ Văn Phong
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0949380068
 • Email: dovanphong@moha.gov.vn
2.4.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Duy Chiến
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62826732- 0912021358
 • Email: nguyenduychien@moha.gov.vn
2.4.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Triệu Tú Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: .0913630773
 • Email: trieutuanh@moha.gov.vn
2.4.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Bùi Thị Thu Hiền
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 68280314-0917259696
 • Email: buithithuhien@moha.gov.vn
2.4.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0912658855
 • Email: phamngoclien@moha.gov.vn
2.4.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Sự
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820337-0983615604
 • Email: Chuyên viên nguyenthisu@moha.gov.vn
2.4.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820337-0904506980
 • Email: nguyenthimaihuong@moha.gov.vn
9Vụ Công tác thanh niên
 • Tổng đài: 024.62820404 vucongtacthanhnien@moha.gov.vn
9Vụ Công tác thanh niên
 • Tổng đài: 024.62820404 vucongtacthanhnien@moha.gov.vn
2.5Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
2.5.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Phạm Quang Tuyến
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 37957042-0942973469
 • Email: phamquangtuyen@moha.gov.vn
2.5.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Thị Thanh Mai
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820406-0973116121
 • Email: lethithanhmai@moha.gov.vn
2.5.3Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn T. Hồng Vĩnh
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820406-0914673039
 • Email: nguyenthihongvinh@moha.gov.vn
2.5.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thành Nam
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820426-0974092888
 • Email: nguyenthanhnam@moha.gov.vn
2.5.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Tạ Thị Loan
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820406-0973981459
 • Email: tathiloan@moha.gov.vn
2.5.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820406-0948613662
 • Email: Nguyenthihao@moha.gov.vn
9.1Lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công tác thanh niên
9.1.1Vụ Trưởng
 • Họ và tên: Hoàng Quốc Long
 • Chức danh: Vụ Trưởng
 • ĐTCQ: 02437957056
 • Email: hoangquoclong@moha.gov.vn
9.1.2
 • Họ và tên: Lương Thị Hải Anh
 • Email: luongthihaianh@moha.gov.vn
9.1.3
 • Họ và tên: Trần Xuân Hiền
 • Email: tranxuanhien@moha.gov.vn
9.1Lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công tác thanh niên
9.1.1Vụ Trưởng
 • Họ và tên: Hoàng Quốc Long
 • Chức danh: Vụ Trưởng
 • ĐTCQ: 02437957056
 • Email: hoangquoclong@moha.gov.vn
9.1.2
 • Họ và tên: Lương Thị Hải Anh
 • Email: luongthihaianh@moha.gov.vn
9.1.3
 • Họ và tên: Trần Xuân Hiền
 • Email: tranxuanhien@moha.gov.vn
2.6Phòng Hành chính - Quản trị
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
2.6.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Thị Thu Hương
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820426-01685598668
 • Email: lethithuhuong@moha.gov.vn
2.6.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0984519586
 • Email: hoangthingoc@moha.gov.vn
2.6.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957041-0912088012
 • Email: nguyenthithuy@moha.gov.vn
2.6.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Lâm
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957041-0988053234
 • Email: nguyenvanlam@moha.gov.vn
2.6.5Nhân viên
 • Họ và tên: Đinh Thị Thanh Thủy
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820351-0969550316
2.6.6Nhân viên
 • Họ và tên: Phạm Thị Thùy Hương
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820351-0988865586
2.6.7Nhân viên
 • Họ và tên: Phan Thị Minh Trang
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 37957041-0975221806
2.6.8Lễ Tân
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
 • Chức danh: Lễ Tân
 • ĐTCQ: 62820351-0972842076
2.6.9Nhân viên phục vụ
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Châm
 • Chức danh: Nhân viên phục vụ
 • ĐTCQ: 62820351-0986115714
2.6.10Lễ Tân
 • Họ và tên: Phạm Thị Tuyết Lan
 • Chức danh: Lễ Tân
 • ĐTCQ: 62820444-0963500898
2.6.11Nhân viên phục vụ
 • Họ và tên: Đào Thị Tâm
 • Chức danh: Nhân viên phục vụ
 • ĐTCQ: 62820444-0915652356
 • Email: daothitam@moha.gov.vn
2.6.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Xuyến
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957041 -0968207565
 • Email: nguyenthixuyen@moha.gov.vn
2.6.13NVKT
 • Họ và tên: Bùi Thế Hùng
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62695712-0903711468
 • Email: buithehung@moha.gov.vn
2.6.14NVKT
 • Họ và tên: Trần Thanh Minh
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62695712-62695712
 • Email: tranthanhminh@moha.gov.vn
2.6.15NVKT
 • Họ và tên: Vũ Văn Hoan
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62695712-0903366002
 • Email: vuvanhoan@moha.gov.vn
2.6.16NVKT
 • Họ và tên: Vũ Đức Nhã
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62695712-0983610982
 • Email: vuducnha@moha.gov.vn
2.6.17NVKT
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 37957046-0986119450
 • Email: nguyenvantien@moha.gov.vn
2.6.18NVKT
 • Họ và tên: Bùi Ánh Dương
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62820309-0976804835
 • Email: buianhduong@moha.gov.vn
2.6.19NVKT
 • Họ và tên: Ngô Thế Hùng
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62826732-0904435577
 • Email: ngothehung@moha.gov.vn
2.6.20NVKT
 • Họ và tên: Trần Ngọc Thanh
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 1081-0946690508
 • Email: tranngocthanh@moha.gov.vn
9.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công tác thanh niên
9.2.1
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thu
 • Email: nguyenthikimthu@moha.gov.vn
9.2.2
 • Họ và tên: Phan Thị Thanh Huyền
 • Email: phanthithanhhuyen@moha.gov.vn
9.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vũ Hương Ngát
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: vuhuongngat@moha.gov.vn
9.2.4
 • Họ và tên: Đỗ Thị Minh Nguyệt
 • Email: dothiminhnguyet@moha.gov.vn
9.2.5
 • Họ và tên: Triệu Thị Thanh Huyền
 • Email: trieuthithanhhuyen@moha.gov.vn
9.2.6
 • Họ và tên: Hoàng Đức Hường
 • Email: hoangduchuong@moha.gov.vn
9.2.7
 • Họ và tên: Trịnh Quang Tám
 • Email: trinhquangtam@moha.gov.vn
9.2.8Chuyên viên
 • Họ và tên: Hoàng Quốc Việt
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0336197779
 • Email: hoangquocviet@moha.gov.vn
9.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Thị Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: dothithuy@moha.gov.vn
9.2.10Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Hiếu Thọ
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenhieutho@moha.gov.vn
9.2.11
 • Họ và tên: Lê Đỗ Anh
 • Email: ledoanh@moha.gov.vn
9.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công tác thanh niên
9.2.1
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thu
 • Email: nguyenthikimthu@moha.gov.vn
9.2.2
 • Họ và tên: Phan Thị Thanh Huyền
 • Email: phanthithanhhuyen@moha.gov.vn
9.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vũ Hương Ngát
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: vuhuongngat@moha.gov.vn
9.2.4
 • Họ và tên: Đỗ Thị Minh Nguyệt
 • Email: dothiminhnguyet@moha.gov.vn
9.2.5
 • Họ và tên: Triệu Thị Thanh Huyền
 • Email: trieuthithanhhuyen@moha.gov.vn
9.2.6
 • Họ và tên: Hoàng Đức Hường
 • Email: hoangduchuong@moha.gov.vn
9.2.7
 • Họ và tên: Trịnh Quang Tám
 • Email: trinhquangtam@moha.gov.vn
9.2.8Chuyên viên
 • Họ và tên: Hoàng Quốc Việt
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0336197779
 • Email: hoangquocviet@moha.gov.vn
9.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Thị Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: dothithuy@moha.gov.vn
9.2.10Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Hiếu Thọ
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenhieutho@moha.gov.vn
9.2.11
 • Họ và tên: Lê Đỗ Anh
 • Email: ledoanh@moha.gov.vn
2.7Phòng Bảo vệ
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
2.7.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Trần Công Đô
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820405
2.7.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đào Mạnh Hà
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820405
2.7.3Nhân viên
 • Họ và tên: Mai Xuân Trường
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
2.7.4Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Danh Chiến
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
2.7.5Nhân viên
 • Họ và tên: Đặng Nhật Linh
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
2.7.6Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Trường
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
2.7.7Nhân viên
 • Họ và tên: Hà Mạnh Linh
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.8Nhân viên
 • Họ và tên: Hàn Đình Hiếu
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.9Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.10Nhân viên
 • Họ và tên: Đinh Tiến Hưng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.11Nhân viên
 • Họ và tên: Lê Văn Đô
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.12Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Cảnh Toàn
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.13Nhân viên
 • Họ và tên: Hà Công Thắng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.14Nhân viên
 • Họ và tên: Đàm Văn Trường
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.15Nhân viên
 • Họ và tên: Chu Mạnh Hưng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.16Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Giao Linh
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.17Nhân viên
 • Họ và tên: Phạm Bình An
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.18Nhân viên
 • Họ và tên: Phan Trọng Nghĩa
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
2.7.19Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Hưng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
10Vụ Kế hoạch - Tài chính
 • Tổng đài: 024.62820404 vukhtc@moha.gov.vn
2.8Đội xe
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
2.8.1Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thức
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.2Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Trần Tân
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.3Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Chí Tỵ
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.4Lái xe
 • Họ và tên: Ngô Bá Nghi
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.5Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Vinh
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.6Lái xe
 • Họ và tên: Vũ Hồng Thanh
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.7Lái xe
 • Họ và tên: Trần Xuân Tình
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.8Lái xe
 • Họ và tên: Trần Đình Quý
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.9Lái xe
 • Họ và tên: Vũ Đình Sản
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.10Lái xe
 • Họ và tên: Trần Mạnh Linh
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.11Lái xe
 • Họ và tên: Lã Văn Ngọc
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.12Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Minh
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 1161
2.8.13Lái xe
 • Họ và tên: Tô Văn Tân
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
2.8.14Phó đội trưởng
 • Họ và tên: Phạm Như Quỳnh
 • Chức danh: Phó đội trưởng
 • ĐTCQ: 0945698285
 • Email: phamnhuquynh@moha.gov.vn
10Vụ Kế hoạch - Tài chính
 • Tổng đài: 024.62820404 vukhtc@moha.gov.vn
10.1Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Kế hoạch - Tài chính
10.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 02437957090
 • Email: nguyenbichthuy@moha.gov.vn
10.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 62695753
 • Email: nguyenthanhbinhkhtc@moha.gov.vn
10.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Quân
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957433
 • Email: nguyenmanhquan@moha.gov.vn
10.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Văn Phương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: levanphuong@moha.gov.vn
3Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ
 • Tổng đài: 024.62820404
10.1Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Kế hoạch - Tài chính
10.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 02437957090
 • Email: nguyenbichthuy@moha.gov.vn
10.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 62695753
 • Email: nguyenthanhbinhkhtc@moha.gov.vn
10.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Quân
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957433
 • Email: nguyenmanhquan@moha.gov.vn
10.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Văn Phương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: levanphuong@moha.gov.vn
10.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Kế hoạch - Tài chính
10.2.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Thanh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 62695753
 • Email: tranthithanh@moha.gov.vn
10.2.2Chuyên viên
 • Họ và tên: Dương Hồng Cúc
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: duonghongcuc@moha.gov.vn
10.2.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Hoàng Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957433
 • Email: dohoanganh@moha.gov.vn
10.2.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0906273355
 • Email: nguyenthituyetnhung@moha.gov.vn
10.2.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: nguyenthiphuonganh@moha.gov.vn
3.1Lãnh đạo Văn phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ
3.1.1Vụ trưởng - Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Quang Dũng
 • Chức danh: Vụ trưởng - Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 08046757
 • Email: nguyenquangdung@moha.gov.vn
3.1.2Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Cấn Quang Tuấn
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 024 37957428
 • Email: canquangtuan@moha.gov.vn
3.1.3
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
 • ĐTCQ: 024 62695755
 • Email: nguyenthikimdung@moha.gov.vn
3.1.4
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • ĐTCQ: 024 62695755
 • Email: nguyenthithanhtam@moha.gov.vn
10.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Kế hoạch - Tài chính
10.2.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Thanh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 62695753
 • Email: tranthithanh@moha.gov.vn
10.2.2Chuyên viên
 • Họ và tên: Dương Hồng Cúc
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: duonghongcuc@moha.gov.vn
10.2.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Hoàng Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957433
 • Email: dohoanganh@moha.gov.vn
10.2.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0906273355
 • Email: nguyenthituyetnhung@moha.gov.vn
10.2.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: nguyenthiphuonganh@moha.gov.vn
10.3Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Kế hoạch - Tài chính
10.3.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: nguyenvanhieu@moha.gov.vn
10.3.2Chuyên viên
 • Họ và tên: Đoàn Bích Ngọc
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957090
 • Email: doanbichngoc@moha.gov.vn
10.3.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: nguyenthithuthuy@moha.gov.vn
10.3.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Tân
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 62826722
 • Email: nguyenvantan@moha.gov.vn
3.2Tổ công chức kiêm nhiệm
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ
3.2.1Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng, Tổ trưởng
 • Họ và tên: Doãn Đức Hảo
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng, Tổ trưởng
 • ĐTCQ: 0913004983
 • Email: doanduchao@moha.gov.vn
3.2.2Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ, Thành viên
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hưng
 • Chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ, Thành viên
 • ĐTCQ: 02437957067
 • Email: nguyenngochung@moha.gov.vn
3.2.3Phó Vụ trưởng - Phó Chánh văn phòng
 • Họ và tên: Trần Văn Long
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng - Phó Chánh văn phòng
 • ĐTCQ: 0904302428
 • Email: tranvanlong@moha.gov.vn
3.2.4Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • Họ và tên: Diêm Đăng Quỳnh
 • Chức danh: Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • ĐTCQ: 0973814885
 • Email: diemdangquynh@moha.gov.vn
3.2.5Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • Họ và tên: Vi Tiến Cường
 • Chức danh: Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • ĐTCQ: 0919428866
 • Email: vitiencuong@moha.gov.vn
3.2.6Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • Họ và tên: Nguyễn Công Toán
 • Chức danh: Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • ĐTCQ: 0934530886
 • Email: nguyencongtoan@moha.gov.vn
3.2.7Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • Họ và tên: Cao Đăng Thượng
 • Chức danh: Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên
 • ĐTCQ: 0914673039
 • Email: caodangthuong@moha.gov.vn
10.3Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Kế hoạch - Tài chính
10.3.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: nguyenvanhieu@moha.gov.vn
10.3.2Chuyên viên
 • Họ và tên: Đoàn Bích Ngọc
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957090
 • Email: doanbichngoc@moha.gov.vn
10.3.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: nguyenthithuthuy@moha.gov.vn
10.3.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Tân
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 62826722
 • Email: nguyenvantan@moha.gov.vn
11Vụ Tiền lương
 • Tổng đài: 024.62820404 vutl@moha.gov.vn
4Văn phòng Đảng ủy Bộ
 • Tổng đài: 024.62820404 vanphongdanguybo@moha.gov.vn
4.1Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ
 • Họ và tên: Nguyễn Tiến Đạo
 • Chức danh: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ
 • ĐTCQ: 024.3.7.957.084
 • Email: nguyentiendao@moha.gov.vn
4.2Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hưng
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 024.3.7.957.434
 • Email: nguyenngochung@moha.gov.vn
4.3Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Họ và tên: Cấn Thị Bích
 • Chức danh: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • ĐTCQ: 024.3.7.957.434
 • Email: canthibich@moha.gov.vn
4.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: nguyenthihonghanh@moha.gov.vn
4.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Luyện Thị Trang
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: luyenthitrang@moha.gov.vn
4.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Liệu
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024.3.7.957.434
 • Email: nguyenthilieu@moha.gov.vn
11Vụ Tiền lương
 • Tổng đài: 024.62820404 vutl@moha.gov.vn
11.1Lãnh đạo Vụ Tiền lương
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tiền lương
11.1.1Quyền Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Bích Thu
 • Chức danh: Quyền Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 37957060
 • Email: Nguyenbichthu@moha.gov.vn
11.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Trần Lưu Trung
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 37957060
 • Email: tranluutrung@moha.gov.vn
11.1Lãnh đạo Vụ Tiền lương
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tiền lương
11.1.1Quyền Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Bích Thu
 • Chức danh: Quyền Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 37957060
 • Email: Nguyenbichthu@moha.gov.vn
11.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Trần Lưu Trung
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 37957060
 • Email: tranluutrung@moha.gov.vn
5Văn phòng Công đoàn Bộ Nội vụ
 • Tổng đài: 024.62820404 vanphongcongdoanbo@moha.gov.vn
5.1Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ
 • Họ và tên: Vũ Đăng Minh
 • Chức danh: Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ
 • ĐTCQ: .0903259566
 • Email: vudangminh@moha.gov.vn
5.2Phó Chủ tịch
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
 • Chức danh: Phó Chủ tịch
 • ĐTCQ: 02437957091
 • Email: nguyenthiha@moha.gov.vn
5.3Phó Chủ tịch
 • Họ và tên: Nguyễn Đăng Quế
 • Chức danh: Phó Chủ tịch
 • Email: dangquenapa@gmail.com
5.4Ủy viên
 • Họ và tên: Lê Minh Hương
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: huongmoha68@gmail.com
5.5Ủy viên
 • Họ và tên: Trần Thị Hạnh
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: tthanh.cvl@moct.edu.vn
5.6Ủy viên
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Thu
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: htben311@yahoo.com
5.7Ủy viên
 • Họ và tên: Lê Văn Vũ
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: vanvu63@gmai.com
5.8Ủy viên
 • Họ và tên: Nguyến Thị Thu Hoài
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: hoaikhuong8280@gmail.com
5.9Ủy viên
 • Họ và tên: Tống Đằng Hưng
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: tongdanghungnapa@gmail.com
5.10Ủy viên
 • Họ và tên: Mai Đình Lâm
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: maidinhlam2016@gmail.com
5.11Ủy viên
 • Họ và tên: Đặng Thị Bích Thủy
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: dangthuynapa@yahoo.com
5.12Ủy viên
 • Họ và tên: Bùi Huy Tùng
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: buihuytung @napa.vn
5.13Ủy viên
 • Họ và tên: Đặng Thị Hạnh
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: dangthihanhdhnv1979@gmail.com
5.14Ủy viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Cảnh
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: thanhcanh.edu@gmail.com
5.15Ủy viên
 • Họ và tên: Lê Văn Phương
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: levanphuongbnv@yahoo.com
5.16Ủy viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: nguyentuyetmai73@gmail.com
5.17Ủy viên
 • Họ và tên: Doãn Đức Hảo
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: đoanuchao@moha.gov.vn
5.18Ủy viên
 • Họ và tên: Đào Thị Hồng Minh
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: daothihongminh@moha.gov.vn
5.19Ủy viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thủy
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: nguyenthibichthuy@moha.gov.vn
5.20Ủy viên
 • Họ và tên: Trần Ngọc Huy
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: ngochuymoha@gmail.com
5.21Ủy viên
 • Họ và tên: Lê Thị Vân Anh
 • Chức danh: Ủy viên
 • Email: lethivananh.tbpc@gmail.com
11.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tiền lương
11.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Trịnh Thị Lan Anh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: trinhthilananh@moha.gov.vn
11.2.2Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Huỳnh Tuấn Nam
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024 62826704
 • Email: huynhtuannam@moha.gov.vn
11.2.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Phí Nhật Minh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62826704
 • Email: Phinhatminh@moha.gov.vn
11.2.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Lê Minh Phương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: Leminhphuong@moha.gov.vn
11.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Kim Trọng Hà
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 37957065
 • Email: kimtrongha@moha.gov.vn
11.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Phạm Văn Nghìn
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: phamvannghin@moha.gov.vn
11.2.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Trần Thái Hoan
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 37957065
 • Email: tranthaihoan@moha.gov.vn
11.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Hoàng Huỳnh Khanh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 62826704
 • Email: hoanghuynhkhanh@moha.gov.vn
11.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Lê Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: lethithuy@moha.gov.vn
11.2.10Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lê Phúc Hiếu
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: lephuchieu@moha.gov.vn
6Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ
 • Tổng đài: 024.62820404 vanphongdoanthanhnienbo@moha.gov.vn
6.1Bí thư Đoàn Bộ Nội vụ
 • Họ và tên: Trần Đức Toàn
 • Chức danh: Bí thư Đoàn Bộ Nội vụ
 • Email: Tranductoan@moha.gov.vn; tranductoanml@gmail.com
6.2Chánh văn phòng
 • Họ và tên: Lê Như Thái Sơn
 • Chức danh: Chánh văn phòng
 • Email: lenhuthaison@moha.gov.vn
11.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tiền lương
11.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Trịnh Thị Lan Anh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: trinhthilananh@moha.gov.vn
11.2.2Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Huỳnh Tuấn Nam
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024 62826704
 • Email: huynhtuannam@moha.gov.vn
11.2.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Phí Nhật Minh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62826704
 • Email: Phinhatminh@moha.gov.vn
11.2.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Lê Minh Phương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: Leminhphuong@moha.gov.vn
11.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Kim Trọng Hà
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 37957065
 • Email: kimtrongha@moha.gov.vn
11.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Phạm Văn Nghìn
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: phamvannghin@moha.gov.vn
11.2.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Trần Thái Hoan
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 37957065
 • Email: tranthaihoan@moha.gov.vn
11.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Hoàng Huỳnh Khanh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 62826704
 • Email: hoanghuynhkhanh@moha.gov.vn
11.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Lê Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: lethithuy@moha.gov.vn
11.2.10Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lê Phúc Hiếu
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: lephuchieu@moha.gov.vn
12Vụ Công chức - Viên chức
 • Tổng đài: 024.62820404 vuccvc@moha.gov.vn
7Vụ Tổ chức cán bộ
 • Tổng đài: 024.62820404 vutccb@moha.gov.vn
12Vụ Công chức - Viên chức
 • Tổng đài: 024.62820404 vuccvc@moha.gov.vn
12.1Lãnh đạo Vụ Công chức - Viên chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công chức - Viên chức
12.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Tuấn Ninh
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62820419
 • Email: nguyentuanninh@moha.gov.vn
12.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Tư Long
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62692591
 • Email: nguyentulong@moha.gov.vn
12.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Tự
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenxuantu@moha.gov.vn
12.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Minh Hương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957057
 • Email: leminhhuong@moha.gov.vn
12.1.5Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Dung
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: nguyenxuandung@moha.gov.vn
7.1Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức cán bộ
7.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Tuấn
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: .
 • Email: nguyenhuutuan@moha.gov.vn
7.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Đình Lộc
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 62820318
 • Email: phamdinhloc@moha.gov.vn
7.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Hùng Thắng
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: .
 • Email: phamhungthang@moha.gov.vn
7.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Đạt
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: ledat@moha.gov.vn
12.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công chức - Viên chức
12.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Đỗ Viết Minh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: dovietminh@moha.gov.vn
12.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Hoàng Xuân Đảm
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: hoangxuandam@moha.gov.vn
12.2.3Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguuyenxuancuong@moha.gov.vn
12.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đoàn Thị Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: doanthithuy@moha.gov.vn
12.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đàm Tuấn Anh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0903442882
 • Email: damtuananh@moha.gov.vn
12.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đỗ Xuân Quỳnh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: doxuanquynh@moha.gov.vn
12.2.7Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Nghĩa
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenducnghia@moha.gov.vn
12.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenthinhung@moha.gov.vn
12.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Hoàng Bích Phượng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: hoangbichphuong@moha.gov.vn
12.2.10Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Tài Tuyên
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0902466612
 • Email: dotaituyen@moha.gov.vn
12.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0965680521
 • Email: nguyenthanhhung@moha.gov.vn
12.2.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0904788571
 • Email: nguyenthithuy@moha.gov.vn
12.2.13Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • Email: nguyenthanhbinh@moha.gov.vn
12.2.14Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quý
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0977222482
 • Email: nguyenthiquy@moha.gov.vn
12.2.15Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Long
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenduclong@moha.gov.vn
12.2.16Chuyên viên
 • Họ và tên: Dương Thăng Long
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: duongthanglong@moha.gov.vn
12.2.17Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Trọng Tiến
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyentrongtien@moha.gov.vn
12.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Nghĩa
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0904672454
 • Email: nguyenducnghia@moha.gov.vn
12.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Tạ Thị Hoài
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: tathihoai@moha.gov.vn
12.1Lãnh đạo Vụ Công chức - Viên chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công chức - Viên chức
12.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Tuấn Ninh
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62820419
 • Email: nguyentuanninh@moha.gov.vn
12.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Tư Long
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62692591
 • Email: nguyentulong@moha.gov.vn
12.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Tự
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenxuantu@moha.gov.vn
12.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Minh Hương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957057
 • Email: leminhhuong@moha.gov.vn
12.1.5Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Dung
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: nguyenxuandung@moha.gov.vn
7.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức cán bộ
7.2.1
 • Họ và tên: Lê Trung Trường
 • Email: letrungtruong@moha.gov.vn
7.2.2
 • Họ và tên: Tạ Thị Tuyết Nhung
 • ĐTCQ: 62826700
 • Email: tathituyetnhung@moha.gov.vn
7.2.3
 • Họ và tên: Trần Thị Vân Hương
 • ĐTCQ: 62826700
 • Email: tranthivanhuong@moha.gov.vn
7.2.4
 • Họ và tên: Khổng Mạnh Điệp
 • ĐTCQ: 37957062
 • Email: khongmanhdiep@moha.gov.vn
7.2.5
 • Họ và tên: Vũ Thị Thu Thủy
 • ĐTCQ: 37957062
 • Email: vuthithuthuy@moha.gov.vn
7.2.6
 • Họ và tên: Vi Thị Thanh Hương
 • ĐTCQ: 37957062
 • Email: vithithanhhuong@moha.gov.vn
7.2.7
 • Họ và tên: Nguyễn Thu Trang
 • ĐTCQ: 0382931331
 • Email: nguyenthutrang@moha.gov.vn
7.2.8
 • Họ và tên: Lương Quốc Phong
7.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Trang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenthiphuongtrang@moha.gov.vn
7.2.10
 • Họ và tên: Nguyễn Việt Anh
 • Email: nguyenvietanh@moha.gov,vn
7.2.11Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Phùng Thị Thu Trang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957062
 • Email: Phungthithutrang@moha.gov.vn
7.2.12
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh
 • Email: nguyenthivananh@moha.gov.vn
7.2.13
 • Họ và tên: Vũ Thị Loan
 • Email: vuthiloan@moha.gov.vn
13Vụ Chính quyền địa phương
 • Tổng đài: 024.62820404 vucqdp@moha.gov.vn
12.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công chức - Viên chức
12.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Đỗ Viết Minh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: dovietminh@moha.gov.vn
12.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Hoàng Xuân Đảm
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: hoangxuandam@moha.gov.vn
12.2.3Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguuyenxuancuong@moha.gov.vn
12.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đoàn Thị Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: doanthithuy@moha.gov.vn
12.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đàm Tuấn Anh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0903442882
 • Email: damtuananh@moha.gov.vn
12.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đỗ Xuân Quỳnh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: doxuanquynh@moha.gov.vn
12.2.7Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Nghĩa
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenducnghia@moha.gov.vn
12.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenthinhung@moha.gov.vn
12.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Hoàng Bích Phượng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: hoangbichphuong@moha.gov.vn
12.2.10Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Tài Tuyên
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0902466612
 • Email: dotaituyen@moha.gov.vn
12.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0965680521
 • Email: nguyenthanhhung@moha.gov.vn
12.2.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0904788571
 • Email: nguyenthithuy@moha.gov.vn
12.2.13Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • Email: nguyenthanhbinh@moha.gov.vn
12.2.14Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quý
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0977222482
 • Email: nguyenthiquy@moha.gov.vn
12.2.15Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Long
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenduclong@moha.gov.vn
12.2.16Chuyên viên
 • Họ và tên: Dương Thăng Long
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: duongthanglong@moha.gov.vn
12.2.17Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Trọng Tiến
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyentrongtien@moha.gov.vn
12.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Nghĩa
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0904672454
 • Email: nguyenducnghia@moha.gov.vn
12.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Tạ Thị Hoài
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: tathihoai@moha.gov.vn
8Vụ Tổ chức - Biên chế
 • Tổng đài: 024.62820404 vutcbc@moha.gov.vn
13.1Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Chính quyền địa phương
13.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phan Trung Tuấn
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 37957052
 • Email: phantrungtuan@moha.gov.vn
13.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Thành
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 02437957432
 • Email: nguyenhuuthanh@moha.gov.vn
13.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Ánh Dương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: nguyenanhduong@moha.gov.vn
13.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tú Thanh
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62695792
 • Email: nguyenthituthanh@moha.gov.vn
13Vụ Chính quyền địa phương
 • Tổng đài: 024.62820404 vucqdp@moha.gov.vn
8.1Lãnh đạo Vụ Tổ chức - Biên chế
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức - Biên chế
8.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Hải Nam
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • Email: vuhainam@moha.gov.vn
8.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Đào Thị Hồng Minh
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: daothihongminh@moha.gov.vn
8.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Trần Văn Khiêm
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: tranvankhiem@moha.gov.vn
8.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Minh Triết
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: phamminhtriet@moha.gov.vn
13.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Chính quyền địa phương
13.2.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vũ Đình Khang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: vudinhkhang@moha.gov.vn
13.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Phúc
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 62695792
 • Email: nguyenmanhphuc@moha.gov.vn
13.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenmanhhung@moha.gov.vn
13.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lý Quốc Phú
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957432
 • Email: lyquocphu@moha.gov.vn
13.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Khánh Hoàn
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenkhanhhoan@moha.gov.vn
13.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Mai Đa Nhiêm
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: maidanhiem@moha.gov.vn
13.2.7Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đỗ Xuân Hải
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: doxuanhai@moha.gov.vn
13.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Minh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenthileminh@moha.gov.vn
13.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đồng Thị Huệ
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: dongthihue@moha.gov.vn
13.2.10Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: nguyenbichthuy@moha.gov.vn
13.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Ngô Đình Chung
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: ngodinhchung@moha.gov.vn
13.2.12
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
 • Email: nguyenthithuhuong@moha.gov.vn
13.2.13Chuyên viên
 • Họ và tên: Trần Công Hiếu
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: tranconghieu@moha.gov.vn
13.2.14
 • Họ và tên: Phạm Thị Hậu
 • Email: phamthihau@moha.gov.vn
13.2.15Văn thư
 • Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền
 • Chức danh: Văn thư
 • Email: tranthithuhien@moha.gov.vn
13.2.16Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Quân
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenhongquan@moha.gov.vn
13.2.17Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Trung Thành
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957069
 • Email: nguyentrungthanh@moha.gov.vn
13.1
 • Họ và tên: Bùi Kim Ngân
13.2Cán sự- Văn thư Vụ
 • Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền
 • Chức danh: Cán sự- Văn thư Vụ
 • ĐTCQ: 091.5555778
 • Email: tranthithuhien@moha.gov.vn
13.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Xuân Hải
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 091.2292303
 • Email: doxuanhai@moha.gov.vn
13.1Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Chính quyền địa phương
13.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phan Trung Tuấn
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 37957052
 • Email: phantrungtuan@moha.gov.vn
13.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Thành
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 02437957432
 • Email: nguyenhuuthanh@moha.gov.vn
13.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Ánh Dương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: nguyenanhduong@moha.gov.vn
13.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tú Thanh
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62695792
 • Email: nguyenthituthanh@moha.gov.vn
14Vụ Hợp tác quốc tế
 • Tổng đài: 024.62820404 vuhtqt@moha.gov.vn
8.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức - Biên chế
8.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Triệu Thị Thanh Giang
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 091.2072804
 • Email: trieuthithanhgiang@moha.gov.vn
8.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 098.2578837
 • Email: nguyenthikhanh1979@moha.gov.vn
8.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 091.2042590
 • Email: nguyenmanhhung_tcbc@moha.gov.vn
8.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Đình Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0902027586
 • Email: nguyendinhhung@moha.gov.vn
8.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đào Quốc Minh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 090.3499966
 • Email: daoquocminh@moha.gov.vn
8.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Kiên
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0984560668
 • Email: nguyenhuukien@moha.gov.vn
8.2.7Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0904104080
 • Email: nguyenthuhoai@moha.gov.vn
8.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Ánh Tuyết
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 090.2027586
 • Email: nguyenanhtuyet75@moha.gov.vn
8.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Trần Thủ Đô
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 098.8653365
 • Email: tranthudo@moha.gov.vn
8.2.10Chuyên viên
 • Họ và tên: Bùi Phương Thảo
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0983355829
 • Email: buiphuongthao@moha.gov.vn
8.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0977054866
 • Email: nguyenthihaiyen@moha.gov
8.2.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Vũ Thế Phước
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0902172909
 • Email: vuthephuoc@moha.gov.vn
8.2.13Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Lê Thị Kim Oanh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 098.3398069
 • Email: lethikimoanh69@moha.gov.vn
8.2.14Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Lan
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0888687333
 • Email: nguyenthiphuonglan@moha.gov.vn
8.2.15Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Bùi Văn Minh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0968406393
 • Email: buivanminh@moha.gov.vn
13.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Chính quyền địa phương
13.2.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vũ Đình Khang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: vudinhkhang@moha.gov.vn
13.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Phúc
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 62695792
 • Email: nguyenmanhphuc@moha.gov.vn
13.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenmanhhung@moha.gov.vn
13.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lý Quốc Phú
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957432
 • Email: lyquocphu@moha.gov.vn
13.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Khánh Hoàn
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenkhanhhoan@moha.gov.vn
13.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Mai Đa Nhiêm
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: maidanhiem@moha.gov.vn
13.2.7Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đỗ Xuân Hải
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: doxuanhai@moha.gov.vn
13.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Minh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenthileminh@moha.gov.vn
13.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đồng Thị Huệ
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: dongthihue@moha.gov.vn
13.2.10Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: nguyenbichthuy@moha.gov.vn
13.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Ngô Đình Chung
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: ngodinhchung@moha.gov.vn
13.2.12
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
 • Email: nguyenthithuhuong@moha.gov.vn
13.2.13Chuyên viên
 • Họ và tên: Trần Công Hiếu
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: tranconghieu@moha.gov.vn
13.2.14
 • Họ và tên: Phạm Thị Hậu
 • Email: phamthihau@moha.gov.vn
13.2.15Văn thư
 • Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền
 • Chức danh: Văn thư
 • Email: tranthithuhien@moha.gov.vn
13.2.16Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Quân
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenhongquan@moha.gov.vn
13.2.17Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Trung Thành
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957069
 • Email: nguyentrungthanh@moha.gov.vn
13.1
 • Họ và tên: Bùi Kim Ngân
13.2Cán sự- Văn thư Vụ
 • Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền
 • Chức danh: Cán sự- Văn thư Vụ
 • ĐTCQ: 091.5555778
 • Email: tranthithuhien@moha.gov.vn
13.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Xuân Hải
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 091.2292303
 • Email: doxuanhai@moha.gov.vn
14.1Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Hợp tác quốc tế
14.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Chu Tuấn Tú
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 37957072
 • Email: chutuantu@moha.gov.vn
14.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Trần Thị Liên Hương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 8251
 • Email: tranthilienhuong@moha.gov.vn
9Vụ Công tác thanh niên
 • Tổng đài: 024.62820404 vucongtacthanhnien@moha.gov.vn
14Vụ Hợp tác quốc tế
 • Tổng đài: 024.62820404 vuhtqt@moha.gov.vn
14.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Hợp tác quốc tế
14.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thảo
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62820379
 • Email: nguyenthikimthao@moha.gov.vn
14.2.2
 • Họ và tên: Hoàng Kim Thủy
 • ĐTCQ: 8221
 • Email: hoangkimthuy@moha.gov.vn
14.2.3
 • Họ và tên: Đặng Việt Nga
 • ĐTCQ: 024 62820412
 • Email: dangvietnga@moha.gov.vn
14.2.4
 • Họ và tên: Phạm Thị Hồng Nhung
 • ĐTCQ: 024 62820412
 • Email: phamthihongnhung@moha.gov.vn
14.2.5
 • Họ và tên: Cao Văn Lừng
 • ĐTCQ: 8221
 • Email: caovanlung@moha.gov.vn
14.2.6
 • Họ và tên: Lê Mai Phương
 • ĐTCQ: 024-37957075
 • Email: lemaiphuong@moha.gov.vn
14.2.7
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh
 • ĐTCQ: 024 62820379
 • Email: nguyenphuonganh@moha.gov.vn
14.2.8
 • Họ và tên: Phạm Minh Châu
 • ĐTCQ: 024 37957075
 • Email: phamminhchau@moha.gov.vn
14.2.9
 • Họ và tên: Lê Ly Lan
 • ĐTCQ: 024 37957075
 • Email: lelylan@moha.gov.vn
14.2.10
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
 • ĐTCQ: 024 62820412
 • Email: nguyenthihuong@moha.gov.vn
9.1Lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công tác thanh niên
9.1.1Vụ Trưởng
 • Họ và tên: Hoàng Quốc Long
 • Chức danh: Vụ Trưởng
 • ĐTCQ: 02437957056
 • Email: hoangquoclong@moha.gov.vn
9.1.2
 • Họ và tên: Lương Thị Hải Anh
 • Email: luongthihaianh@moha.gov.vn
9.1.3
 • Họ và tên: Trần Xuân Hiền
 • Email: tranxuanhien@moha.gov.vn
14.1Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Hợp tác quốc tế
14.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Chu Tuấn Tú
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 37957072
 • Email: chutuantu@moha.gov.vn
14.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Trần Thị Liên Hương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 8251
 • Email: tranthilienhuong@moha.gov.vn
15Vụ Tổ chức phi chính phủ
 • Tổng đài: 024.62820404 vutcpcp@moha.gov.vn
9.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công tác thanh niên
9.2.1
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thu
 • Email: nguyenthikimthu@moha.gov.vn
9.2.2
 • Họ và tên: Phan Thị Thanh Huyền
 • Email: phanthithanhhuyen@moha.gov.vn
9.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vũ Hương Ngát
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: vuhuongngat@moha.gov.vn
9.2.4
 • Họ và tên: Đỗ Thị Minh Nguyệt
 • Email: dothiminhnguyet@moha.gov.vn
9.2.5
 • Họ và tên: Triệu Thị Thanh Huyền
 • Email: trieuthithanhhuyen@moha.gov.vn
9.2.6
 • Họ và tên: Hoàng Đức Hường
 • Email: hoangduchuong@moha.gov.vn
9.2.7
 • Họ và tên: Trịnh Quang Tám
 • Email: trinhquangtam@moha.gov.vn
9.2.8Chuyên viên
 • Họ và tên: Hoàng Quốc Việt
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0336197779
 • Email: hoangquocviet@moha.gov.vn
9.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Thị Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: dothithuy@moha.gov.vn
9.2.10Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Hiếu Thọ
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenhieutho@moha.gov.vn
9.2.11
 • Họ và tên: Lê Đỗ Anh
 • Email: ledoanh@moha.gov.vn
14.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Hợp tác quốc tế
14.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thảo
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62820379
 • Email: nguyenthikimthao@moha.gov.vn
14.2.2
 • Họ và tên: Hoàng Kim Thủy
 • ĐTCQ: 8221
 • Email: hoangkimthuy@moha.gov.vn
14.2.3
 • Họ và tên: Đặng Việt Nga
 • ĐTCQ: 024 62820412
 • Email: dangvietnga@moha.gov.vn
14.2.4
 • Họ và tên: Phạm Thị Hồng Nhung
 • ĐTCQ: 024 62820412
 • Email: phamthihongnhung@moha.gov.vn
14.2.5
 • Họ và tên: Cao Văn Lừng
 • ĐTCQ: 8221
 • Email: caovanlung@moha.gov.vn
14.2.6
 • Họ và tên: Lê Mai Phương
 • ĐTCQ: 024-37957075
 • Email: lemaiphuong@moha.gov.vn
14.2.7
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh
 • ĐTCQ: 024 62820379
 • Email: nguyenphuonganh@moha.gov.vn
14.2.8
 • Họ và tên: Phạm Minh Châu
 • ĐTCQ: 024 37957075
 • Email: phamminhchau@moha.gov.vn
14.2.9
 • Họ và tên: Lê Ly Lan
 • ĐTCQ: 024 37957075
 • Email: lelylan@moha.gov.vn
14.2.10
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
 • ĐTCQ: 024 62820412
 • Email: nguyenthihuong@moha.gov.vn
15.1Lãnh đạo Vụ Tổ chức phi chính phủ
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức phi chính phủ
15.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Thang Thị Hạnh
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957054
 • Email: thangthihanh@moha.gov.vn
15.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Tạ Tấn
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957443
 • Email: tatan@moha.gov.vn
15.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Trung Giang
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957049
 • Email: phamtrunggiang@moha.gov.vn
15.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Thu Hằng
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: Phamthuhang@moha.gov.vn
10Vụ Kế hoạch - Tài chính
 • Tổng đài: 024.62820404 vukhtc@moha.gov.vn
15Vụ Tổ chức phi chính phủ
 • Tổng đài: 024.62820404 vutcpcp@moha.gov.vn
15.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức phi chính phủ
15.2.1
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai
 • ĐTCQ: 024.62820360
 • Email: nguyenthituyetmai@moha.gov.vn
15.2.2
 • Họ và tên: Ma Thị Thu
 • Email: mathithu@moha.gov.vn
15.2.3
 • Họ và tên: Trần Diệu Huyền
 • Email: trandieuhuyen@moha.gov.vn
15.2.4
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyên
 • Email: Nguyenthinguyen@moha.gov.vn
15.2.5
 • Họ và tên: Phạm Công Hùng
 • Email: Phamconghung@moha.gov.vn
15.2.6
 • Họ và tên: Trần Minh Tân
 • Email: Tranminhtan@moha.gov.vn
15.2.7
 • Họ và tên: Trần Ngọc Trí
 • Email: Tranngoctri@moha.gov.vn
15.2.8Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Loan
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0917516801
 • Email: nguyenthithanhloan@moha.gov.vn
15.2.9
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga
 • Email: Nguyenthiquynhnga@moha.gov.vn
15.2.10
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên
 • Email: Nguyenthiduyen@moha.gov.vn
15.2.11
 • Họ và tên: Phạm Như Quỳnh
 • Email: phamnhuquynh@moha.gov.vn
15.2.12
 • Họ và tên: Cầm Phương
 • Email: camphuong@moha.gov.vn
15.1
 • Họ và tên: Vũ Đức Ngọc
 • Email: vuducngoc@moha.gov.vn
10.1Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Kế hoạch - Tài chính
10.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 02437957090
 • Email: nguyenbichthuy@moha.gov.vn
10.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 62695753
 • Email: nguyenthanhbinhkhtc@moha.gov.vn
10.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Quân
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957433
 • Email: nguyenmanhquan@moha.gov.vn
10.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Văn Phương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: levanphuong@moha.gov.vn
15.1Lãnh đạo Vụ Tổ chức phi chính phủ
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức phi chính phủ
15.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Thang Thị Hạnh
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957054
 • Email: thangthihanh@moha.gov.vn
15.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Tạ Tấn
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957443
 • Email: tatan@moha.gov.vn
15.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Trung Giang
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957049
 • Email: phamtrunggiang@moha.gov.vn
15.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Thu Hằng
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: Phamthuhang@moha.gov.vn
16Vụ Cải cách hành chính
 • Tổng đài: 024.62820404 vucchc@moha.gov.vn
15.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức phi chính phủ
15.2.1
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai
 • ĐTCQ: 024.62820360
 • Email: nguyenthituyetmai@moha.gov.vn
15.2.2
 • Họ và tên: Ma Thị Thu
 • Email: mathithu@moha.gov.vn
15.2.3
 • Họ và tên: Trần Diệu Huyền
 • Email: trandieuhuyen@moha.gov.vn
15.2.4
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyên
 • Email: Nguyenthinguyen@moha.gov.vn
15.2.5
 • Họ và tên: Phạm Công Hùng
 • Email: Phamconghung@moha.gov.vn
15.2.6
 • Họ và tên: Trần Minh Tân
 • Email: Tranminhtan@moha.gov.vn
15.2.7
 • Họ và tên: Trần Ngọc Trí
 • Email: Tranngoctri@moha.gov.vn
15.2.8Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Loan
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0917516801
 • Email: nguyenthithanhloan@moha.gov.vn
15.2.9
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga
 • Email: Nguyenthiquynhnga@moha.gov.vn
15.2.10
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên
 • Email: Nguyenthiduyen@moha.gov.vn
15.2.11
 • Họ và tên: Phạm Như Quỳnh
 • Email: phamnhuquynh@moha.gov.vn
15.2.12
 • Họ và tên: Cầm Phương
 • Email: camphuong@moha.gov.vn
15.1
 • Họ và tên: Vũ Đức Ngọc
 • Email: vuducngoc@moha.gov.vn
10.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Kế hoạch - Tài chính
10.2.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Thanh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 62695753
 • Email: tranthithanh@moha.gov.vn
10.2.2Chuyên viên
 • Họ và tên: Dương Hồng Cúc
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: duonghongcuc@moha.gov.vn
10.2.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Hoàng Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957433
 • Email: dohoanganh@moha.gov.vn
10.2.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0906273355
 • Email: nguyenthituyetnhung@moha.gov.vn
10.2.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: nguyenthiphuonganh@moha.gov.vn
16.1Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Cải cách hành chính
16.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Minh Hùng
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957077
 • Email: phamminhhung@moha.gov.vn
16.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Ngô Quang Phát
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957429
 • Email: ngoquangphat@moha.gov.vn
16.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Hoàng Ngọc Anh
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62820421
 • Email: hoangngocanh@moha.gov.vn
16Vụ Cải cách hành chính
 • Tổng đài: 024.62820404 vucchc@moha.gov.vn
10.3Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Kế hoạch - Tài chính
10.3.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: nguyenvanhieu@moha.gov.vn
10.3.2Chuyên viên
 • Họ và tên: Đoàn Bích Ngọc
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957090
 • Email: doanbichngoc@moha.gov.vn
10.3.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: nguyenthithuthuy@moha.gov.vn
10.3.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Tân
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 62826722
 • Email: nguyenvantan@moha.gov.vn
16.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Cải cách hành chính
16.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • Email: nguyenthingocanh@moha.gov.vn
16.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.37957074
 • Email: nguyenmanhcuong@moha.gov.vn
16.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: .0766298876
 • Email: nguyenthithuhang@moha.gov.vn
16.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Tô Thị Linh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: tothilinh@moha.gov.vn
16.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tuyền
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenmanhtuyen@moha.gov.vn
16.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Tô Ngọc Liên
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: tongoclien@moha.gov.vn
16.2.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: nguyenthithuycchc@moha.gov.vn
16.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Nguyên
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62820421
 • Email: nguyenngocnguyen@moha.gov.vn
16.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Lưu Hải Đăng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: luuhaidang@moha.gov.vn
16.2.10Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Bùi Văn Quyết
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: buivanquyet@moha.gov.vn
16.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: nguyenhoanganh@moha.gov.vn
16.2.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Hồng Phúc
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: dohongphuc@moha.gov.vn
16.2.13Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Phùng Doãn Hưng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: phungdoanhung@moha.gov.vn
16.1Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Cải cách hành chính
16.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Minh Hùng
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957077
 • Email: phamminhhung@moha.gov.vn
16.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Ngô Quang Phát
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957429
 • Email: ngoquangphat@moha.gov.vn
16.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Hoàng Ngọc Anh
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62820421
 • Email: hoangngocanh@moha.gov.vn
11Vụ Tiền lương
 • Tổng đài: 024.62820404 vutl@moha.gov.vn
17Vụ Pháp chế
 • Tổng đài: 024.62820404 vupc@moha.gov.vn
11.1Lãnh đạo Vụ Tiền lương
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tiền lương
11.1.1Quyền Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Bích Thu
 • Chức danh: Quyền Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 37957060
 • Email: Nguyenbichthu@moha.gov.vn
11.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Trần Lưu Trung
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 37957060
 • Email: tranluutrung@moha.gov.vn
16.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Cải cách hành chính
16.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • Email: nguyenthingocanh@moha.gov.vn
16.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.37957074
 • Email: nguyenmanhcuong@moha.gov.vn
16.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: .0766298876
 • Email: nguyenthithuhang@moha.gov.vn
16.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Tô Thị Linh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: tothilinh@moha.gov.vn
16.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tuyền
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenmanhtuyen@moha.gov.vn
16.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Tô Ngọc Liên
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: tongoclien@moha.gov.vn
16.2.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: nguyenthithuycchc@moha.gov.vn
16.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Nguyên
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62820421
 • Email: nguyenngocnguyen@moha.gov.vn
16.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Lưu Hải Đăng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: luuhaidang@moha.gov.vn
16.2.10Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Bùi Văn Quyết
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: buivanquyet@moha.gov.vn
16.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: nguyenhoanganh@moha.gov.vn
16.2.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Hồng Phúc
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: dohongphuc@moha.gov.vn
16.2.13Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Phùng Doãn Hưng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: phungdoanhung@moha.gov.vn
17.1Lãnh đạo Vụ Pháp chế
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Pháp chế
17.1.1Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Đức Thuận
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: vuducthuan@moha.gov.vn
17.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Tiến Dũng
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62820317
 • Email: vutiendung@moha.gov.vn
11.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tiền lương
11.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Trịnh Thị Lan Anh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: trinhthilananh@moha.gov.vn
11.2.2Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Huỳnh Tuấn Nam
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024 62826704
 • Email: huynhtuannam@moha.gov.vn
11.2.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Phí Nhật Minh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62826704
 • Email: Phinhatminh@moha.gov.vn
11.2.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Lê Minh Phương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: Leminhphuong@moha.gov.vn
11.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Kim Trọng Hà
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 37957065
 • Email: kimtrongha@moha.gov.vn
11.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Phạm Văn Nghìn
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: phamvannghin@moha.gov.vn
11.2.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Trần Thái Hoan
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 37957065
 • Email: tranthaihoan@moha.gov.vn
11.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Hoàng Huỳnh Khanh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 62826704
 • Email: hoanghuynhkhanh@moha.gov.vn
11.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Lê Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: lethithuy@moha.gov.vn
11.2.10Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lê Phúc Hiếu
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024 62820376
 • Email: lephuchieu@moha.gov.vn
17Vụ Pháp chế
 • Tổng đài: 024.62820404 vupc@moha.gov.vn
17.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Pháp chế
17.2.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Đằng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0988524557
 • Email: nguyenvandang@moha.gov.vn
17.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vũ Duy Kiến
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: .0988595288
 • Email: vuduykien@moha.gov.vn
17.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lê Thanh Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462695745-0988359866
 • Email: lethanhthuy@moha.gov.vn
17.2.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Nam Tuấn Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0912091245
 • Email: nguyennamtuananh@moha.gov.vn
17.2.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Lâm Quang Sinh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0918120739
 • Email: lamquangsinh@moha.gov.vn
17.2.6Văn thư
 • Họ và tên: Trần Thu Hiền
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 02462820346-0984891499
 • Email: tranthuhien@moha.gov.vn
17.2.7Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Bế Thị Phượng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462695746-0912764757
 • Email: bethiphuong@moha.gov.vn
17.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Châu
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462820346-0971781618
 • Email: tranthiminhchau@moha.gov.vn
17.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Hồng An
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462826705-0912623686
 • Email: tranthihongan@moha.gov.vn
12Vụ Công chức - Viên chức
 • Tổng đài: 024.62820404 vuccvc@moha.gov.vn
17.1Lãnh đạo Vụ Pháp chế
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Pháp chế
17.1.1Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Đức Thuận
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: vuducthuan@moha.gov.vn
17.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Tiến Dũng
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62820317
 • Email: vutiendung@moha.gov.vn
18Thanh tra Bộ
 • Tổng đài: 024.62820404 thanhtrabo@moha.gov.vn
12.1Lãnh đạo Vụ Công chức - Viên chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công chức - Viên chức
12.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Tuấn Ninh
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62820419
 • Email: nguyentuanninh@moha.gov.vn
12.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Tư Long
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62692591
 • Email: nguyentulong@moha.gov.vn
12.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Tự
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenxuantu@moha.gov.vn
12.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Minh Hương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957057
 • Email: leminhhuong@moha.gov.vn
12.1.5Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Dung
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: nguyenxuandung@moha.gov.vn
17.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Pháp chế
17.2.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Đằng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0988524557
 • Email: nguyenvandang@moha.gov.vn
17.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vũ Duy Kiến
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: .0988595288
 • Email: vuduykien@moha.gov.vn
17.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lê Thanh Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462695745-0988359866
 • Email: lethanhthuy@moha.gov.vn
17.2.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Nam Tuấn Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0912091245
 • Email: nguyennamtuananh@moha.gov.vn
17.2.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Lâm Quang Sinh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0918120739
 • Email: lamquangsinh@moha.gov.vn
17.2.6Văn thư
 • Họ và tên: Trần Thu Hiền
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 02462820346-0984891499
 • Email: tranthuhien@moha.gov.vn
17.2.7Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Bế Thị Phượng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462695746-0912764757
 • Email: bethiphuong@moha.gov.vn
17.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Châu
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462820346-0971781618
 • Email: tranthiminhchau@moha.gov.vn
17.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Hồng An
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462826705-0912623686
 • Email: tranthihongan@moha.gov.vn
18.1Lãnh đạo Thanh tra Bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
18.1.1Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Khương
 • Chức danh: Chánh Thanh tra
 • ĐTCQ: 02437957078
 • Email: nguyenmanhkhuong@moha.gov.vn
18.1.2Phó Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Chu Thị Hồng Tâm
 • Chức danh: Phó Chánh Thanh tra
 • ĐTCQ: 02437957083
 • Email: chuthihongtam@moha.gov.vn
18.1.3Phó Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Trần Ngọc Huy
 • Chức danh: Phó Chánh Thanh tra
 • ĐTCQ: 02437957079
 • Email: tranngochuy@moha.gov.vn
18.1.4Phó Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Đạt
 • Chức danh: Phó Chánh Thanh tra
 • Email: nguyenxuandat@moha.gov.vn
12.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công chức - Viên chức
12.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Đỗ Viết Minh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: dovietminh@moha.gov.vn
12.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Hoàng Xuân Đảm
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: hoangxuandam@moha.gov.vn
12.2.3Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguuyenxuancuong@moha.gov.vn
12.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đoàn Thị Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: doanthithuy@moha.gov.vn
12.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đàm Tuấn Anh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0903442882
 • Email: damtuananh@moha.gov.vn
12.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đỗ Xuân Quỳnh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: doxuanquynh@moha.gov.vn
12.2.7Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Nghĩa
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenducnghia@moha.gov.vn
12.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenthinhung@moha.gov.vn
12.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Hoàng Bích Phượng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: hoangbichphuong@moha.gov.vn
12.2.10Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Tài Tuyên
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0902466612
 • Email: dotaituyen@moha.gov.vn
12.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0965680521
 • Email: nguyenthanhhung@moha.gov.vn
12.2.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0904788571
 • Email: nguyenthithuy@moha.gov.vn
12.2.13Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • Email: nguyenthanhbinh@moha.gov.vn
12.2.14Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quý
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0977222482
 • Email: nguyenthiquy@moha.gov.vn
12.2.15Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Long
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenduclong@moha.gov.vn
12.2.16Chuyên viên
 • Họ và tên: Dương Thăng Long
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: duongthanglong@moha.gov.vn
12.2.17Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Trọng Tiến
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyentrongtien@moha.gov.vn
12.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Nghĩa
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0904672454
 • Email: nguyenducnghia@moha.gov.vn
12.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Tạ Thị Hoài
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: tathihoai@moha.gov.vn
18Thanh tra Bộ
 • Tổng đài: 024.62820404 thanhtrabo@moha.gov.vn
18.2Phòng Thanh tra nội vụ khối Bộ, ngành Trung ương
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
18.2.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Phạm Quốc Hưng
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 02437957440-0987439999
 • Email: phamquochung@moha.gov.vn
18.2.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Long
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0934418567
 • Email: nguyenvanlong@moha.gov.vn
18.2.3Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Đinh Hồng Diệp
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 0904654577
 • Email: dinhhongdiep@moha.gov.vn
18.2.4Thanh tra viên
 • Họ và tên: Trần Văn Bính
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 0969075189
 • Email: tranvanbinh@moha.gov.vn
18.2.5Thanh tra viên
 • Họ và tên: Cao Xuân Trường
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 0858055888
 • Email: caoxuantruong@moha.gov.vn
18.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Hương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0932326655
 • Email: nguyenxuanhuong@moha.gov.vn
13Vụ Chính quyền địa phương
 • Tổng đài: 024.62820404 vucqdp@moha.gov.vn
18.1Lãnh đạo Thanh tra Bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
18.1.1Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Khương
 • Chức danh: Chánh Thanh tra
 • ĐTCQ: 02437957078
 • Email: nguyenmanhkhuong@moha.gov.vn
18.1.2Phó Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Chu Thị Hồng Tâm
 • Chức danh: Phó Chánh Thanh tra
 • ĐTCQ: 02437957083
 • Email: chuthihongtam@moha.gov.vn
18.1.3Phó Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Trần Ngọc Huy
 • Chức danh: Phó Chánh Thanh tra
 • ĐTCQ: 02437957079
 • Email: tranngochuy@moha.gov.vn
18.1.4Phó Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Đạt
 • Chức danh: Phó Chánh Thanh tra
 • Email: nguyenxuandat@moha.gov.vn
18.3Phòng Thanh tra nội vụ khối địa phương
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
18.3.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Việt
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820372-0965988899
 • Email: nguyenducviet@moha.gov.vn
18.3.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Thị Bích Ngọc
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0915688617
 • Email: lethibichngoc@moha.gov.vn
18.3.3Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Phan Thị Hồng Nhung
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 02437957079-0942967989
 • Email: phanthihongnhung@moha.gov.vn
18.3.4Thanh tra viên
 • Họ và tên: Hoàng Tiến Đức
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 02437957079-0983250411
 • Email: hoangtienduc@moha.gov.vn
18.3.5Thanh tra viên
 • Họ và tên: Nguyễn Quang Hưng
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 0916368811
 • Email: nguyenquanghung@moha.gov.vn
18.3.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Tài Đức
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0774747477
 • Email: nguyentaiduc@moha.gov.vn
13.1Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Chính quyền địa phương
13.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phan Trung Tuấn
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 37957052
 • Email: phantrungtuan@moha.gov.vn
13.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Thành
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 02437957432
 • Email: nguyenhuuthanh@moha.gov.vn
13.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Ánh Dương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: nguyenanhduong@moha.gov.vn
13.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tú Thanh
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62695792
 • Email: nguyenthituthanh@moha.gov.vn
18.2Phòng Thanh tra nội vụ khối Bộ, ngành Trung ương
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
18.2.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Phạm Quốc Hưng
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 02437957440-0987439999
 • Email: phamquochung@moha.gov.vn
18.2.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Long
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0934418567
 • Email: nguyenvanlong@moha.gov.vn
18.2.3Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Đinh Hồng Diệp
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 0904654577
 • Email: dinhhongdiep@moha.gov.vn
18.2.4Thanh tra viên
 • Họ và tên: Trần Văn Bính
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 0969075189
 • Email: tranvanbinh@moha.gov.vn
18.2.5Thanh tra viên
 • Họ và tên: Cao Xuân Trường
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 0858055888
 • Email: caoxuantruong@moha.gov.vn
18.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Hương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0932326655
 • Email: nguyenxuanhuong@moha.gov.vn
18.4Phòng Tổng hợp
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
18.4.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Hoàng Quốc Tráng
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0986755116
 • Email: hoangquoctrang@moha.gov.vn
18.4.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đặng Thanh Bình
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0988296886
 • Email: dangthanhbinh@moha.gov.vn
18.4.3Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Tạ Quang Trung
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 0912075830
 • Email: taquangtrung@moha.gov.vn
18.4.4Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Lê Thị Tuyết Nhung
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 0915904234
 • Email: lethituyetnhung@moha.gov.vn
18.4.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Chu Minh Phương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0979406868
 • Email: chuminhphuong@moha.gov.vn
18.4.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0769097669
 • Email: nguyenthuthuy@moha.gov.vn
18.3Phòng Thanh tra nội vụ khối địa phương
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
18.3.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Việt
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820372-0965988899
 • Email: nguyenducviet@moha.gov.vn
18.3.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Thị Bích Ngọc
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0915688617
 • Email: lethibichngoc@moha.gov.vn
18.3.3Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Phan Thị Hồng Nhung
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 02437957079-0942967989
 • Email: phanthihongnhung@moha.gov.vn
18.3.4Thanh tra viên
 • Họ và tên: Hoàng Tiến Đức
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 02437957079-0983250411
 • Email: hoangtienduc@moha.gov.vn
18.3.5Thanh tra viên
 • Họ và tên: Nguyễn Quang Hưng
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 0916368811
 • Email: nguyenquanghung@moha.gov.vn
18.3.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Tài Đức
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0774747477
 • Email: nguyentaiduc@moha.gov.vn
13.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Chính quyền địa phương
13.2.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vũ Đình Khang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: vudinhkhang@moha.gov.vn
13.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Phúc
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 62695792
 • Email: nguyenmanhphuc@moha.gov.vn
13.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenmanhhung@moha.gov.vn
13.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lý Quốc Phú
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957432
 • Email: lyquocphu@moha.gov.vn
13.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Khánh Hoàn
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenkhanhhoan@moha.gov.vn
13.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Mai Đa Nhiêm
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: maidanhiem@moha.gov.vn
13.2.7Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đỗ Xuân Hải
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: doxuanhai@moha.gov.vn
13.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Minh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenthileminh@moha.gov.vn
13.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đồng Thị Huệ
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: dongthihue@moha.gov.vn
13.2.10Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: nguyenbichthuy@moha.gov.vn
13.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Ngô Đình Chung
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: ngodinhchung@moha.gov.vn
13.2.12
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
 • Email: nguyenthithuhuong@moha.gov.vn
13.2.13Chuyên viên
 • Họ và tên: Trần Công Hiếu
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: tranconghieu@moha.gov.vn
13.2.14
 • Họ và tên: Phạm Thị Hậu
 • Email: phamthihau@moha.gov.vn
13.2.15Văn thư
 • Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền
 • Chức danh: Văn thư
 • Email: tranthithuhien@moha.gov.vn
13.2.16Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Quân
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenhongquan@moha.gov.vn
13.2.17Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Trung Thành
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957069
 • Email: nguyentrungthanh@moha.gov.vn
13.1
 • Họ và tên: Bùi Kim Ngân
13.2Cán sự- Văn thư Vụ
 • Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền
 • Chức danh: Cán sự- Văn thư Vụ
 • ĐTCQ: 091.5555778
 • Email: tranthithuhien@moha.gov.vn
13.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Xuân Hải
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 091.2292303
 • Email: doxuanhai@moha.gov.vn
19Ban Tôn giáo Chính phủ
 • 024.38248763; Fax: 02438256300 bantgcp@moha.gov.vn
14Vụ Hợp tác quốc tế
 • Tổng đài: 024.62820404 vuhtqt@moha.gov.vn
18.4Phòng Tổng hợp
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
18.4.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Hoàng Quốc Tráng
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0986755116
 • Email: hoangquoctrang@moha.gov.vn
18.4.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đặng Thanh Bình
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0988296886
 • Email: dangthanhbinh@moha.gov.vn
18.4.3Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Tạ Quang Trung
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 0912075830
 • Email: taquangtrung@moha.gov.vn
18.4.4Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Lê Thị Tuyết Nhung
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 0915904234
 • Email: lethituyetnhung@moha.gov.vn
18.4.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Chu Minh Phương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0979406868
 • Email: chuminhphuong@moha.gov.vn
18.4.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0769097669
 • Email: nguyenthuthuy@moha.gov.vn
19.1Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.1.1
 • Họ và tên: Vũ Hoài Bắc
 • Email: vuhoaibac@btgcp.gov.vn
19.1.2Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Nga
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • Email: tranminhnga@btgcp.gov.vn
19.1.3Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Nguyễn Ánh Chức
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • ĐTCQ: 02439386563
 • Email: nguyenanhchuc@btgcp.gov.vn
19.1.4Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Nguyễn Tiến Trọng
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • Email: nguyentientrong@btgcp.gov.vn
14.1Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Hợp tác quốc tế
14.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Chu Tuấn Tú
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 37957072
 • Email: chutuantu@moha.gov.vn
14.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Trần Thị Liên Hương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 8251
 • Email: tranthilienhuong@moha.gov.vn
19Ban Tôn giáo Chính phủ
 • 024.38248763; Fax: 02438256300 bantgcp@moha.gov.vn
19.2Lãnh đạo Văn phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.2.1Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Long
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 02439367260-0979183622
 • Email: nguyenvanlong@btgcp.gov.vn
19.2.2Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Ngô Minh
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: .02438261929-0906173408
 • Email: ngominh@btgcp.gov.vn
19.2.3Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Lê Trung Kiên
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 02437824819-0912259940
 • Email: letrungkien@btgcp.gov.vn
14.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Hợp tác quốc tế
14.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thảo
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62820379
 • Email: nguyenthikimthao@moha.gov.vn
14.2.2
 • Họ và tên: Hoàng Kim Thủy
 • ĐTCQ: 8221
 • Email: hoangkimthuy@moha.gov.vn
14.2.3
 • Họ và tên: Đặng Việt Nga
 • ĐTCQ: 024 62820412
 • Email: dangvietnga@moha.gov.vn
14.2.4
 • Họ và tên: Phạm Thị Hồng Nhung
 • ĐTCQ: 024 62820412
 • Email: phamthihongnhung@moha.gov.vn
14.2.5
 • Họ và tên: Cao Văn Lừng
 • ĐTCQ: 8221
 • Email: caovanlung@moha.gov.vn
14.2.6
 • Họ và tên: Lê Mai Phương
 • ĐTCQ: 024-37957075
 • Email: lemaiphuong@moha.gov.vn
14.2.7
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh
 • ĐTCQ: 024 62820379
 • Email: nguyenphuonganh@moha.gov.vn
14.2.8
 • Họ và tên: Phạm Minh Châu
 • ĐTCQ: 024 37957075
 • Email: phamminhchau@moha.gov.vn
14.2.9
 • Họ và tên: Lê Ly Lan
 • ĐTCQ: 024 37957075
 • Email: lelylan@moha.gov.vn
14.2.10
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
 • ĐTCQ: 024 62820412
 • Email: nguyenthihuong@moha.gov.vn
19.1Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.1.1
 • Họ và tên: Vũ Hoài Bắc
 • Email: vuhoaibac@btgcp.gov.vn
19.1.2Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Nga
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • Email: tranminhnga@btgcp.gov.vn
19.1.3Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Nguyễn Ánh Chức
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • ĐTCQ: 02439386563
 • Email: nguyenanhchuc@btgcp.gov.vn
19.1.4Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Nguyễn Tiến Trọng
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • Email: nguyentientrong@btgcp.gov.vn
19.3Văn Phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.3.1Kế toán trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Phú Hùng
 • Chức danh: Kế toán trưởng
 • ĐTCQ: 0966486899
 • Email: nguyenphuhung@btgcp.gov.vn
19.3.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0978195977
 • Email: nguyendieuthuy@btgcp.gov.vn
19.3.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Sỹ
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0904802066
 • Email: tranminhsy@btgcp.gov.vn
19.3.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lê Thị Ngọc
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0384578970
 • Email: lethingoc@btgcp.gov.vn
19.3.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Liên
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0915023403
 • Email: nguyenbichlien@btgcp.gov.vn
19.3.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Toàn
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0988930511
 • Email: nguyenductoan@btgcp.gov.vn
19.3.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Khắc Cường
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0902105246
 • Email: dokhaccuong@btgcp.gov.vn
15Vụ Tổ chức phi chính phủ
 • Tổng đài: 024.62820404 vutcpcp@moha.gov.vn
19.2Lãnh đạo Văn phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.2.1Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Long
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 02439367260-0979183622
 • Email: nguyenvanlong@btgcp.gov.vn
19.2.2Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Ngô Minh
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: .02438261929-0906173408
 • Email: ngominh@btgcp.gov.vn
19.2.3Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Lê Trung Kiên
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 02437824819-0912259940
 • Email: letrungkien@btgcp.gov.vn
19.4Phòng Công giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.4.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đinh Quang Tiến
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0915087775
 • Email: dinhquangtien@btgcp.gov.vn
19.4.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Đào Thị Đượm
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 02432123977-0904716160
 • Email: .daothiduom@btgcp.gov.vn
15.1Lãnh đạo Vụ Tổ chức phi chính phủ
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức phi chính phủ
15.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Thang Thị Hạnh
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957054
 • Email: thangthihanh@moha.gov.vn
15.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Tạ Tấn
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957443
 • Email: tatan@moha.gov.vn
15.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Trung Giang
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957049
 • Email: phamtrunggiang@moha.gov.vn
15.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Thu Hằng
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: Phamthuhang@moha.gov.vn
19.3Văn Phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.3.1Kế toán trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Phú Hùng
 • Chức danh: Kế toán trưởng
 • ĐTCQ: 0966486899
 • Email: nguyenphuhung@btgcp.gov.vn
19.3.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0978195977
 • Email: nguyendieuthuy@btgcp.gov.vn
19.3.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Sỹ
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0904802066
 • Email: tranminhsy@btgcp.gov.vn
19.3.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lê Thị Ngọc
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0384578970
 • Email: lethingoc@btgcp.gov.vn
19.3.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Liên
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0915023403
 • Email: nguyenbichlien@btgcp.gov.vn
19.3.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Toàn
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0988930511
 • Email: nguyenductoan@btgcp.gov.vn
19.3.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Khắc Cường
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0902105246
 • Email: dokhaccuong@btgcp.gov.vn
19.5Phòng Phật giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.5.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Minh Khánh
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912693526
 • Email: leminhkhanh@btgcp.gov.vn
19.5.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Đào Huy Cường
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0962880298
 • Email: daohuycuong@btgcp.gov.vn
15.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức phi chính phủ
15.2.1
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai
 • ĐTCQ: 024.62820360
 • Email: nguyenthituyetmai@moha.gov.vn
15.2.2
 • Họ và tên: Ma Thị Thu
 • Email: mathithu@moha.gov.vn
15.2.3
 • Họ và tên: Trần Diệu Huyền
 • Email: trandieuhuyen@moha.gov.vn
15.2.4
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyên
 • Email: Nguyenthinguyen@moha.gov.vn
15.2.5
 • Họ và tên: Phạm Công Hùng
 • Email: Phamconghung@moha.gov.vn
15.2.6
 • Họ và tên: Trần Minh Tân
 • Email: Tranminhtan@moha.gov.vn
15.2.7
 • Họ và tên: Trần Ngọc Trí
 • Email: Tranngoctri@moha.gov.vn
15.2.8Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Loan
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0917516801
 • Email: nguyenthithanhloan@moha.gov.vn
15.2.9
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga
 • Email: Nguyenthiquynhnga@moha.gov.vn
15.2.10
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên
 • Email: Nguyenthiduyen@moha.gov.vn
15.2.11
 • Họ và tên: Phạm Như Quỳnh
 • Email: phamnhuquynh@moha.gov.vn
15.2.12
 • Họ và tên: Cầm Phương
 • Email: camphuong@moha.gov.vn
15.1
 • Họ và tên: Vũ Đức Ngọc
 • Email: vuducngoc@moha.gov.vn
19.4Phòng Công giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.4.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đinh Quang Tiến
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0915087775
 • Email: dinhquangtien@btgcp.gov.vn
19.4.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Đào Thị Đượm
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 02432123977-0904716160
 • Email: .daothiduom@btgcp.gov.vn
19.6Phòng Tin lành
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.6.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Thiều Thị Hương
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0915216546
 • Email: .thieuthihuong@btgcp.gov.vn
19.6.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0918204276
 • Email: nguyenngocbao@btgcp.gov.vn
16Vụ Cải cách hành chính
 • Tổng đài: 024.62820404 vucchc@moha.gov.vn
19.5Phòng Phật giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.5.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Minh Khánh
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912693526
 • Email: leminhkhanh@btgcp.gov.vn
19.5.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Đào Huy Cường
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0962880298
 • Email: daohuycuong@btgcp.gov.vn
19.7Phòng Cao đài
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.7.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Phúc Nguyên
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0904535468
 • Email: nguyenphucnguyen@btgcp.gov.vn
19.7.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912128119
 • Email: nguyenthihuong@btgcp.gov.vn
16.1Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Cải cách hành chính
16.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Minh Hùng
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957077
 • Email: phamminhhung@moha.gov.vn
16.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Ngô Quang Phát
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957429
 • Email: ngoquangphat@moha.gov.vn
16.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Hoàng Ngọc Anh
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62820421
 • Email: hoangngocanh@moha.gov.vn
19.8Phòng Tổ chức cán bộ và Quan hệ quốc tế
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.8.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Cát Ngọc Trình
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912962127
 • Email: catngoctrinh@btgcp.gov.vn
19.8.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Trần Thị Huyền
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0947700099
 • Email: tranthihuyen@btgcp.gov.vn
19.8.3Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Ngô Thị Xuân Lan
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0985750469
 • Email: ngoxuanlan@btgcp.gov.vn
19.8.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Huyền Trang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0915213886
 • Email: nguyenhuyentrang@btgcp.gov.vn
19.8.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vương Thị Bắc Giang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0987666119
 • Email: vuongbacgiang@btgcp.gov.vn
19.8.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Lộ Xuân Huy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0936333636
 • Email: loxuanhuy@btgcp.gov.vn
19.8.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Phú Mạnh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0974457522
 • Email: nguyenphumanh@btgcp.gov.vn
19.8.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Văn Thị Huyền Trân
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0989796783
 • Email: vanhuyentran@btgcp.gov.vn
19.8.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thành Danh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0912418866
 • Email: nguyenthanhdanh@btgcp.gov.vn
19.6Phòng Tin lành
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.6.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Thiều Thị Hương
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0915216546
 • Email: .thieuthihuong@btgcp.gov.vn
19.6.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0918204276
 • Email: nguyenngocbao@btgcp.gov.vn
16.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Cải cách hành chính
16.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • Email: nguyenthingocanh@moha.gov.vn
16.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.37957074
 • Email: nguyenmanhcuong@moha.gov.vn
16.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: .0766298876
 • Email: nguyenthithuhang@moha.gov.vn
16.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Tô Thị Linh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: tothilinh@moha.gov.vn
16.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tuyền
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenmanhtuyen@moha.gov.vn
16.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Tô Ngọc Liên
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: tongoclien@moha.gov.vn
16.2.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: nguyenthithuycchc@moha.gov.vn
16.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Nguyên
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62820421
 • Email: nguyenngocnguyen@moha.gov.vn
16.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Lưu Hải Đăng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: luuhaidang@moha.gov.vn
16.2.10Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Bùi Văn Quyết
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: buivanquyet@moha.gov.vn
16.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: nguyenhoanganh@moha.gov.vn
16.2.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Hồng Phúc
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: dohongphuc@moha.gov.vn
16.2.13Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Phùng Doãn Hưng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: phungdoanhung@moha.gov.vn
19.9Phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo khác
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.9.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Thu
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0913301904
 • Email: tranminhthu@btgcp.gov.vn
19.9.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Điệp
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912000571
 • Email: nguyenhongdiep@btgcp.gov.vn
19.7Phòng Cao đài
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.7.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Phúc Nguyên
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0904535468
 • Email: nguyenphucnguyen@btgcp.gov.vn
19.7.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912128119
 • Email: nguyenthihuong@btgcp.gov.vn
17Vụ Pháp chế
 • Tổng đài: 024.62820404 vupc@moha.gov.vn
19.8Phòng Tổ chức cán bộ và Quan hệ quốc tế
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.8.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Cát Ngọc Trình
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912962127
 • Email: catngoctrinh@btgcp.gov.vn
19.8.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Trần Thị Huyền
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0947700099
 • Email: tranthihuyen@btgcp.gov.vn
19.8.3Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Ngô Thị Xuân Lan
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0985750469
 • Email: ngoxuanlan@btgcp.gov.vn
19.8.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Huyền Trang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0915213886
 • Email: nguyenhuyentrang@btgcp.gov.vn
19.8.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vương Thị Bắc Giang
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0987666119
 • Email: vuongbacgiang@btgcp.gov.vn
19.8.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Lộ Xuân Huy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0936333636
 • Email: loxuanhuy@btgcp.gov.vn
19.8.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Phú Mạnh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0974457522
 • Email: nguyenphumanh@btgcp.gov.vn
19.8.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Văn Thị Huyền Trân
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0989796783
 • Email: vanhuyentran@btgcp.gov.vn
19.8.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thành Danh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0912418866
 • Email: nguyenthanhdanh@btgcp.gov.vn
19.10Phòng Thanh tra- Pháp chế
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.10.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Định
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0987089565
 • Email: nguyenthidinh@btgcp.gov.vn
19.10.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Phạm Văn Thuận
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0988627628
 • Email: phamvanthuan@btgcp.gov.vn
17.1Lãnh đạo Vụ Pháp chế
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Pháp chế
17.1.1Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Đức Thuận
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: vuducthuan@moha.gov.vn
17.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Tiến Dũng
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62820317
 • Email: vutiendung@moha.gov.vn
19.9Phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo khác
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.9.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Thu
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0913301904
 • Email: tranminhthu@btgcp.gov.vn
19.9.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Điệp
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912000571
 • Email: nguyenhongdiep@btgcp.gov.vn
19.11Trung tâm Thông tin
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.11.1Giám đốc Trung tâm Thông tin
 • Họ và tên: Ngô Mạnh Hùng
 • Chức danh: Giám đốc Trung tâm Thông tin
 • ĐTCQ: .0912640108
 • Email: ngomanhhung@btgcp.gov.vn
19.11.2Phó Giám đốc Trung Tâm thông tin
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
 • Chức danh: Phó Giám đốc Trung Tâm thông tin
 • ĐTCQ: .0912159108
 • Email: nguyenvantien@btgcp.gov.vn
17.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Pháp chế
17.2.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Đằng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0988524557
 • Email: nguyenvandang@moha.gov.vn
17.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vũ Duy Kiến
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: .0988595288
 • Email: vuduykien@moha.gov.vn
17.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lê Thanh Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462695745-0988359866
 • Email: lethanhthuy@moha.gov.vn
17.2.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Nam Tuấn Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0912091245
 • Email: nguyennamtuananh@moha.gov.vn
17.2.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Lâm Quang Sinh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0918120739
 • Email: lamquangsinh@moha.gov.vn
17.2.6Văn thư
 • Họ và tên: Trần Thu Hiền
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 02462820346-0984891499
 • Email: tranthuhien@moha.gov.vn
17.2.7Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Bế Thị Phượng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462695746-0912764757
 • Email: bethiphuong@moha.gov.vn
17.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Châu
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462820346-0971781618
 • Email: tranthiminhchau@moha.gov.vn
17.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Hồng An
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 02462826705-0912623686
 • Email: tranthihongan@moha.gov.vn
19.12Nhà xuất bản tôn giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.12.1Quyền Tổng Biên tập
 • Họ và tên: Lê Hồng Sơn
 • Chức danh: Quyền Tổng Biên tập
 • ĐTCQ: 0912085867
 • Email: lehongson@btgcp.gov.vn
19.10Phòng Thanh tra- Pháp chế
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.10.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Định
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0987089565
 • Email: nguyenthidinh@btgcp.gov.vn
19.10.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Phạm Văn Thuận
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0988627628
 • Email: phamvanthuan@btgcp.gov.vn
18Thanh tra Bộ
 • Tổng đài: 024.62820404 thanhtrabo@moha.gov.vn
19.13Tạp chí công tác tôn giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.13.1Tổng Biên tập
 • Họ và tên: Dương Thị Thúy Thịnh
 • Chức danh: Tổng Biên tập
 • ĐTCQ: 0945003554
 • Email: duongthuythinh@btgcp.gov.vn
19.11Trung tâm Thông tin
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.11.1Giám đốc Trung tâm Thông tin
 • Họ và tên: Ngô Mạnh Hùng
 • Chức danh: Giám đốc Trung tâm Thông tin
 • ĐTCQ: .0912640108
 • Email: ngomanhhung@btgcp.gov.vn
19.11.2Phó Giám đốc Trung Tâm thông tin
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
 • Chức danh: Phó Giám đốc Trung Tâm thông tin
 • ĐTCQ: .0912159108
 • Email: nguyenvantien@btgcp.gov.vn
18.1Lãnh đạo Thanh tra Bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
18.1.1Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Khương
 • Chức danh: Chánh Thanh tra
 • ĐTCQ: 02437957078
 • Email: nguyenmanhkhuong@moha.gov.vn
18.1.2Phó Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Chu Thị Hồng Tâm
 • Chức danh: Phó Chánh Thanh tra
 • ĐTCQ: 02437957083
 • Email: chuthihongtam@moha.gov.vn
18.1.3Phó Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Trần Ngọc Huy
 • Chức danh: Phó Chánh Thanh tra
 • ĐTCQ: 02437957079
 • Email: tranngochuy@moha.gov.vn
18.1.4Phó Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Đạt
 • Chức danh: Phó Chánh Thanh tra
 • Email: nguyenxuandat@moha.gov.vn
19.12Nhà xuất bản tôn giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.12.1Quyền Tổng Biên tập
 • Họ và tên: Lê Hồng Sơn
 • Chức danh: Quyền Tổng Biên tập
 • ĐTCQ: 0912085867
 • Email: lehongson@btgcp.gov.vn
19.14Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.14.1Viện trưởng
 • Họ và tên: Lê Thị Liên
 • Chức danh: Viện trưởng
 • ĐTCQ: 0936807096
 • Email: lethilien@btgcp.gov.vn
19.14.2Phó Viện trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Dũng
 • Chức danh: Phó Viện trưởng
 • ĐTCQ: 0906078575
 • Email: nguyenducdung@btgcp.gov.vn
19.1Văn thư
 • Họ và tên: Văn thư
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 38256300
 • Email: .
19.13Tạp chí công tác tôn giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.13.1Tổng Biên tập
 • Họ và tên: Dương Thị Thúy Thịnh
 • Chức danh: Tổng Biên tập
 • ĐTCQ: 0945003554
 • Email: duongthuythinh@btgcp.gov.vn
20Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
 • Tổng đài: 08043004; Fax: 08044682 bantdkttw@moha.gov.vn
18.2Phòng Thanh tra nội vụ khối Bộ, ngành Trung ương
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
18.2.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Phạm Quốc Hưng
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 02437957440-0987439999
 • Email: phamquochung@moha.gov.vn
18.2.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Long
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0934418567
 • Email: nguyenvanlong@moha.gov.vn
18.2.3Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Đinh Hồng Diệp
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 0904654577
 • Email: dinhhongdiep@moha.gov.vn
18.2.4Thanh tra viên
 • Họ và tên: Trần Văn Bính
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 0969075189
 • Email: tranvanbinh@moha.gov.vn
18.2.5Thanh tra viên
 • Họ và tên: Cao Xuân Trường
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 0858055888
 • Email: caoxuantruong@moha.gov.vn
18.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Hương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0932326655
 • Email: nguyenxuanhuong@moha.gov.vn
19.14Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.14.1Viện trưởng
 • Họ và tên: Lê Thị Liên
 • Chức danh: Viện trưởng
 • ĐTCQ: 0936807096
 • Email: lethilien@btgcp.gov.vn
19.14.2Phó Viện trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Dũng
 • Chức danh: Phó Viện trưởng
 • ĐTCQ: 0906078575
 • Email: nguyenducdung@btgcp.gov.vn
19.1Văn thư
 • Họ và tên: Văn thư
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 38256300
 • Email: .
20.1Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.1.1Trưởng ban
 • Họ và tên: Phạm Huy Giang
 • Chức danh: Trưởng ban
 • ĐTCQ: 08042553
 • Email: giang@btdkttw.gov.vn
20.1.2Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Phạm Đức Toàn
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • ĐTCQ: ĐT:
 • Email: phamductoan@moha.gov.vn
20.1.3Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Phan Văn Hùng
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • Email: phanvanhung@moha.gov.vn
18.3Phòng Thanh tra nội vụ khối địa phương
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
18.3.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Việt
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820372-0965988899
 • Email: nguyenducviet@moha.gov.vn
18.3.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Thị Bích Ngọc
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0915688617
 • Email: lethibichngoc@moha.gov.vn
18.3.3Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Phan Thị Hồng Nhung
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 02437957079-0942967989
 • Email: phanthihongnhung@moha.gov.vn
18.3.4Thanh tra viên
 • Họ và tên: Hoàng Tiến Đức
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 02437957079-0983250411
 • Email: hoangtienduc@moha.gov.vn
18.3.5Thanh tra viên
 • Họ và tên: Nguyễn Quang Hưng
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 0916368811
 • Email: nguyenquanghung@moha.gov.vn
18.3.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Tài Đức
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0774747477
 • Email: nguyentaiduc@moha.gov.vn
20Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
 • Tổng đài: 08043004; Fax: 08044682 bantdkttw@moha.gov.vn
20.2Lãnh đạo Văn phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.2.1Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Lan
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 08044570
 • Email: nguyenthiphuonglan@btdkttw.gov.vn
20.2.2Phó Chánh VP
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Tiến
 • Chức danh: Phó Chánh VP
 • ĐTCQ: 08043074
 • Email: vanphongban@btdkttw.gov.vn
20.2.3Phó Chánh VP
 • Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
 • Chức danh: Phó Chánh VP
 • ĐTCQ: 08044776
 • Email: vanphongban@btdkttw.gov.vn
20.2.4Văn thư
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 08043004
 • Email: vanphongban@btdkttw.gov.vn
18.4Phòng Tổng hợp
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
18.4.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Hoàng Quốc Tráng
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0986755116
 • Email: hoangquoctrang@moha.gov.vn
18.4.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đặng Thanh Bình
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0988296886
 • Email: dangthanhbinh@moha.gov.vn
18.4.3Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Tạ Quang Trung
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 0912075830
 • Email: taquangtrung@moha.gov.vn
18.4.4Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Lê Thị Tuyết Nhung
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 0915904234
 • Email: lethituyetnhung@moha.gov.vn
18.4.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Chu Minh Phương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0979406868
 • Email: chuminhphuong@moha.gov.vn
18.4.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0769097669
 • Email: nguyenthuthuy@moha.gov.vn
20.1Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.1.1Trưởng ban
 • Họ và tên: Phạm Huy Giang
 • Chức danh: Trưởng ban
 • ĐTCQ: 08042553
 • Email: giang@btdkttw.gov.vn
20.1.2Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Phạm Đức Toàn
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • ĐTCQ: ĐT:
 • Email: phamductoan@moha.gov.vn
20.1.3Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Phan Văn Hùng
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • Email: phanvanhung@moha.gov.vn
20.3Vụ Nghiên cứu -Tổng hợp
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.3.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Văn Vũ
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08042550
 • Email: vu1@btdkttw.gov.vn
20.3.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Đoạt
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08045835
 • Email: vu1@btdkttw.gov.vn
19Ban Tôn giáo Chính phủ
 • 024.38248763; Fax: 02438256300 bantgcp@moha.gov.vn
20.2Lãnh đạo Văn phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.2.1Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Lan
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 08044570
 • Email: nguyenthiphuonglan@btdkttw.gov.vn
20.2.2Phó Chánh VP
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Tiến
 • Chức danh: Phó Chánh VP
 • ĐTCQ: 08043074
 • Email: vanphongban@btdkttw.gov.vn
20.2.3Phó Chánh VP
 • Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
 • Chức danh: Phó Chánh VP
 • ĐTCQ: 08044776
 • Email: vanphongban@btdkttw.gov.vn
20.2.4Văn thư
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 08043004
 • Email: vanphongban@btdkttw.gov.vn
19.1Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.1.1
 • Họ và tên: Vũ Hoài Bắc
 • Email: vuhoaibac@btgcp.gov.vn
19.1.2Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Nga
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • Email: tranminhnga@btgcp.gov.vn
19.1.3Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Nguyễn Ánh Chức
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • ĐTCQ: 02439386563
 • Email: nguyenanhchuc@btgcp.gov.vn
19.1.4Phó Trưởng ban
 • Họ và tên: Nguyễn Tiến Trọng
 • Chức danh: Phó Trưởng ban
 • Email: nguyentientrong@btgcp.gov.vn
20.4Vụ Thi đua- Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.4.1Phó Vụ trưởng điều hành
 • Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Hà
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng điều hành
 • ĐTCQ: 08044989
 • Email: vu3@btdkttw.gov.vn
20.4.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Huỳnh Thanh Phong
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08 62618213
 • Email: vu3@btdkttw.gov.vn
20.3Vụ Nghiên cứu -Tổng hợp
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.3.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Văn Vũ
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08042550
 • Email: vu1@btdkttw.gov.vn
20.3.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Đoạt
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08045835
 • Email: vu1@btdkttw.gov.vn
19.2Lãnh đạo Văn phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.2.1Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Long
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 02439367260-0979183622
 • Email: nguyenvanlong@btgcp.gov.vn
19.2.2Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Ngô Minh
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: .02438261929-0906173408
 • Email: ngominh@btgcp.gov.vn
19.2.3Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Lê Trung Kiên
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 02437824819-0912259940
 • Email: letrungkien@btgcp.gov.vn
20.5Vụ Tổ chức cán bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.5.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Đỗ Thúy Phượng
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08044361
 • Email: vutccb@btdkttw.gov.vn
20.5.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Bùi Quang Đức
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08043450
 • Email: vutccb@btdkttw.gov.vn
20.4Vụ Thi đua- Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.4.1Phó Vụ trưởng điều hành
 • Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Hà
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng điều hành
 • ĐTCQ: 08044989
 • Email: vu3@btdkttw.gov.vn
20.4.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Huỳnh Thanh Phong
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08 62618213
 • Email: vu3@btdkttw.gov.vn
20.6Vụ Pháp chế
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.6.1Phó Vụ trưởng điều hành
 • Họ và tên: Đỗ Ngọc Toàn
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng điều hành
 • ĐTCQ: 08043453
 • Email: vupctt@btdkttw.gov.vn
20.6.2Phó Vụ Trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thuật
 • Chức danh: Phó Vụ Trưởng
 • ĐTCQ: 08043410
 • Email: vupctt@btdkttw.gov.vn
20.6.3Phòng tiếp dân
 • Họ và tên: Phòng tiếp dân
 • Chức danh: Phòng tiếp dân
 • ĐTCQ: 08043325
 • Email: vupctt@btdkttw.gov.vn
19.3Văn Phòng
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.3.1Kế toán trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Phú Hùng
 • Chức danh: Kế toán trưởng
 • ĐTCQ: 0966486899
 • Email: nguyenphuhung@btgcp.gov.vn
19.3.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0978195977
 • Email: nguyendieuthuy@btgcp.gov.vn
19.3.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Sỹ
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0904802066
 • Email: tranminhsy@btgcp.gov.vn
19.3.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Lê Thị Ngọc
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0384578970
 • Email: lethingoc@btgcp.gov.vn
19.3.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Liên
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0915023403
 • Email: nguyenbichlien@btgcp.gov.vn
19.3.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Toàn
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0988930511
 • Email: nguyenductoan@btgcp.gov.vn
19.3.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Khắc Cường
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0902105246
 • Email: dokhaccuong@btgcp.gov.vn
20.5Vụ Tổ chức cán bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.5.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Đỗ Thúy Phượng
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08044361
 • Email: vutccb@btdkttw.gov.vn
20.5.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Bùi Quang Đức
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08043450
 • Email: vutccb@btdkttw.gov.vn
20.7Tạp chí Thi đua,Khen thưởng
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.7.1Tổng biên tập
 • Họ và tên: Phạm Hồng Long
 • Chức danh: Tổng biên tập
 • ĐTCQ: 08045642
 • Email: tapchitdkt@btdkttw.gov.vn
20.7.2Phó Tổng biên tập
 • Họ và tên: Nguyễn Công Hoan
 • Chức danh: Phó Tổng biên tập
 • ĐTCQ: 08044579
 • Email: tapchitdkt@btdkttw.gov.vn
19.4Phòng Công giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.4.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đinh Quang Tiến
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0915087775
 • Email: dinhquangtien@btgcp.gov.vn
19.4.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Đào Thị Đượm
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 02432123977-0904716160
 • Email: .daothiduom@btgcp.gov.vn
20.6Vụ Pháp chế
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.6.1Phó Vụ trưởng điều hành
 • Họ và tên: Đỗ Ngọc Toàn
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng điều hành
 • ĐTCQ: 08043453
 • Email: vupctt@btdkttw.gov.vn
20.6.2Phó Vụ Trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thuật
 • Chức danh: Phó Vụ Trưởng
 • ĐTCQ: 08043410
 • Email: vupctt@btdkttw.gov.vn
20.6.3Phòng tiếp dân
 • Họ và tên: Phòng tiếp dân
 • Chức danh: Phòng tiếp dân
 • ĐTCQ: 08043325
 • Email: vupctt@btdkttw.gov.vn
20.8Trung tâm tin học
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.8.1Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Thế Huân
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 08045640
 • Email: trungtamtinhoc@btdkttw.gov.vn
20.8.2Cổng thông tinđiện tử
 • Họ và tên: Cổng thông tinđiện tử
 • Chức danh: Cổng thông tinđiện tử
 • ĐTCQ: 08043481
 • Email: congthongtindientu@btdkttw.gov.vn
19.5Phòng Phật giáo
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.5.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Minh Khánh
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0912693526
 • Email: leminhkhanh@btgcp.gov.vn
19.5.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Đào Huy Cường
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0962880298
 • Email: daohuycuong@btgcp.gov.vn
20.7Tạp chí Thi đua,Khen thưởng
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.7.1Tổng biên tập
 • Họ và tên: Phạm Hồng Long
 • Chức danh: Tổng biên tập
 • ĐTCQ: 08045642
 • Email: tapchitdkt@btdkttw.gov.vn
20.7.2Phó Tổng biên tập
 • Họ và tên: Nguyễn Công Hoan
 • Chức danh: Phó Tổng biên tập
 • ĐTCQ: 08044579
 • Email: tapchitdkt@btdkttw.gov.vn
20.9Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.9.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Thái Mạnh Hùng
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08044453
 • Email: vu2@btdkttw.gov.vn
20.9.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Đỗ Thanh Hải
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 08044453
 • Email: vu2@btdkttw.gov.vn
20.1Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp
 • Họ và tên: Đỗ Thúy Phượng
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp
 • ĐTCQ: 08042550
 • Email: dothuyphuong@btdkttw.gov.vn
20.2Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Đoạt
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp
 • ĐTCQ: 08045835
 • Email: nguyenhuudoat@btdkttw.gov.vn
20.3Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở TW
 • Họ và tên: Nguyễn Khắc Hà
 • Chức danh: Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở TW
 • ĐTCQ: 08044453
 • Email: nguyenkhacha@btdkttw.gov.vn
20.4Phó Vụ trưởng Vụ II
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Mai
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ II
 • ĐTCQ: 08043467
 • Email: nguyenthiphuongmai@btdkttw.gov.vn
20.5Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 • Họ và tên: Lê Văn Vũ
 • Chức danh: Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 • ĐTCQ: 08044989
 • Email: levanvu@btdkttw.gov.vn
20.6Phó Vụ trưởng Vụ III
 • Họ và tên: Trịnh Thị Dung
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ III
 • ĐTCQ: 08043642
 • Email: trinhthidung@btdkttw.gov.vn
20.7Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 • Họ và tên: Đỗ Thanh Hải
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 • ĐTCQ: 08044575
 • Email: dothanhhai@btdkttw.gov.vn
20.8Giám đốc Trung tâm Tin học
 • Họ và tên: Lê Trọng Cường
 • Chức danh: Giám đốc Trung tâm Tin học
 • ĐTCQ: 08043544
 • Email: letrongcuong@btdkttw.gov.vn
20.9Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
 • Họ và tên: Bùi Quang Đức
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
 • ĐTCQ: 08043450
 • Email: buiquangduc@btdkttw.gov.vn
20.10Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra
 • Họ và tên: Thái Mạnh Hùng
 • Chức danh: Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra
 • ĐTCQ: 08043453
 • Email: Thaimanhhung@btdkttw.gov.vn
20.11Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
 • Họ và tên: Đỗ Ngọc Toàn
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
 • ĐTCQ: 08042553
 • Email: Dongoctoan@btdkttw.gov.vn
20.12Tổng biên tập Tạp chí TĐKT
 • Họ và tên: Phạm Hồng Long
 • Chức danh: Tổng biên tập Tạp chí TĐKT
 • ĐTCQ: 08043481
 • Email: phamhonglong@btdkttw.gov.vn
20.13Phó Tổng biên tập Tạp chí TĐKT
 • Họ và tên: Nguyễn Thế Huân
 • Chức danh: Phó Tổng biên tập Tạp chí TĐKT
 • ĐTCQ: 08045640
 • Email: nguyenthehuan@btdkttw.gov.vn
20.14Thư ký Trưởng ban
 • Họ và tên: Mai Thị Lan Hương
 • Chức danh: Thư ký Trưởng ban
 • ĐTCQ: 08045814
 • Email: huongmaithilan@gmail.com
20.15Phó Chánh VP
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Tiến
 • Chức danh: Phó Chánh VP
 • ĐTCQ: 08043074
 • Email: nguyenhongtien@btdkttw.gov.vn
20.16Văn thư
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
 • Chức danh: Văn thư
 • ĐTCQ: 08043004
 • Email: Nguyenthilananh@btdkttw.gov.vn
20.8Trung tâm tin học
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
20.8.1Giám đốc
 • Họ và tên: Nguyễn Thế Huân
 • Chức danh: Giám đốc
 • ĐTCQ: 08045640
 • Email: trungtamtinhoc@btdkttw.gov.vn
20.8.2Cổng thông tinđiện tử
 • Họ và tên: Cổng thông tinđiện tử
 • Chức danh: Cổng thông tinđiện tử
 • ĐTCQ: 08043481
 • Email: congthongtindientu@btdkttw.gov.vn
19.6Phòng Tin lành
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
19.6.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Thiều Thị Hương
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0915216546
 • Email: .thieuthihuong@btgcp.gov.vn
19.6.2Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo
 • Chức danh: Phó trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0918204276
 • Email: nguyenngocbao@btgcp.gov.vn
21Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
 • 024.37660370; Fax: 024.37665165 cucvtltnn@moha.gov.vn
19.7Phòng Cao đài
 • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
20.9
19.7.1Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương
  Trưởng phòng
  • Họ và tên: Nguyễn Phúc Nguyên
  • Chức danh: Trưởng phòng
  • ĐTCQ: 0904535468
  • Email: nguyenphucnguyen@btgcp.gov.vn
  19.7.2Phó trưởng phòng
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
  • Chức danh: Phó trưởng phòng
  • ĐTCQ: 0912128119
  • Email: nguyenthihuong@btgcp.gov.vn
  20.9.1Vụ trưởng
  • Họ và tên: Thái Mạnh Hùng
  • Chức danh: Vụ trưởng
  • ĐTCQ: 08044453
  • Email: vu2@btdkttw.gov.vn
  20.9.2Phó Vụ trưởng
  • Họ và tên: Đỗ Thanh Hải
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng
  • ĐTCQ: 08044453
  • Email: vu2@btdkttw.gov.vn
  20.1Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp
  • Họ và tên: Đỗ Thúy Phượng
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp
  • ĐTCQ: 08042550
  • Email: dothuyphuong@btdkttw.gov.vn
  20.2Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp
  • Họ và tên: Nguyễn Hữu Đoạt
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp
  • ĐTCQ: 08045835
  • Email: nguyenhuudoat@btdkttw.gov.vn
  20.3Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở TW
  • Họ và tên: Nguyễn Khắc Hà
  • Chức danh: Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở TW
  • ĐTCQ: 08044453
  • Email: nguyenkhacha@btdkttw.gov.vn
  20.4Phó Vụ trưởng Vụ II
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Mai
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ II
  • ĐTCQ: 08043467
  • Email: nguyenthiphuongmai@btdkttw.gov.vn
  20.5Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
  • Họ và tên: Lê Văn Vũ
  • Chức danh: Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
  • ĐTCQ: 08044989
  • Email: levanvu@btdkttw.gov.vn
  20.6Phó Vụ trưởng Vụ III
  • Họ và tên: Trịnh Thị Dung
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ III
  • ĐTCQ: 08043642
  • Email: trinhthidung@btdkttw.gov.vn
  20.7Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
  • Họ và tên: Đỗ Thanh Hải
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
  • ĐTCQ: 08044575
  • Email: dothanhhai@btdkttw.gov.vn
  20.8Giám đốc Trung tâm Tin học
  • Họ và tên: Lê Trọng Cường
  • Chức danh: Giám đốc Trung tâm Tin học
  • ĐTCQ: 08043544
  • Email: letrongcuong@btdkttw.gov.vn
  20.9Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
  • Họ và tên: Bùi Quang Đức
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
  • ĐTCQ: 08043450
  • Email: buiquangduc@btdkttw.gov.vn
  20.10Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra
  • Họ và tên: Thái Mạnh Hùng
  • Chức danh: Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra
  • ĐTCQ: 08043453
  • Email: Thaimanhhung@btdkttw.gov.vn
  20.11Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
  • Họ và tên: Đỗ Ngọc Toàn
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
  • ĐTCQ: 08042553
  • Email: Dongoctoan@btdkttw.gov.vn
  20.12Tổng biên tập Tạp chí TĐKT
  • Họ và tên: Phạm Hồng Long
  • Chức danh: Tổng biên tập Tạp chí TĐKT
  • ĐTCQ: 08043481
  • Email: phamhonglong@btdkttw.gov.vn
  20.13Phó Tổng biên tập Tạp chí TĐKT
  • Họ và tên: Nguyễn Thế Huân
  • Chức danh: Phó Tổng biên tập Tạp chí TĐKT
  • ĐTCQ: 08045640
  • Email: nguyenthehuan@btdkttw.gov.vn
  20.14Thư ký Trưởng ban
  • Họ và tên: Mai Thị Lan Hương
  • Chức danh: Thư ký Trưởng ban
  • ĐTCQ: 08045814
  • Email: huongmaithilan@gmail.com
  20.15Phó Chánh VP
  • Họ và tên: Nguyễn Hồng Tiến
  • Chức danh: Phó Chánh VP
  • ĐTCQ: 08043074
  • Email: nguyenhongtien@btdkttw.gov.vn
  20.16Văn thư
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 08043004
  • Email: Nguyenthilananh@btdkttw.gov.vn
  21.1Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.1.1Cục trưởng
  • Họ và tên: Đặng Thanh Tùng
  • Chức danh: Cục trưởng
  • ĐTCQ: 024.38358666
  • Email: dangthanhtung@moha.gov.vn
  21.1.2Phó Cục trưởng
  • Họ và tên: Đỗ Văn Thuận
  • Chức danh: Phó Cục trưởng
  • ĐTCQ: 024.32373058
  • Email: dovanthuan@moha.gov.vn
  21.1.3Phó Cục trưởng
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
  • Chức danh: Phó Cục trưởng
  • ĐTCQ: 024.37662127
  • Email: nguyenthinga@moha.gov.vn
  21.1.4Phó Cục trưởng
  • Họ và tên: Trần Trung Kiên
  • Chức danh: Phó Cục trưởng
  • ĐTCQ: 024 32373314
  • Email: trantrungkien@moha.gov.vn
  19.8Phòng Tổ chức cán bộ và Quan hệ quốc tế
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
  19.8.1Trưởng phòng
  • Họ và tên: Cát Ngọc Trình
  • Chức danh: Trưởng phòng
  • ĐTCQ: 0912962127
  • Email: catngoctrinh@btgcp.gov.vn
  19.8.2Phó trưởng phòng
  • Họ và tên: Trần Thị Huyền
  • Chức danh: Phó trưởng phòng
  • ĐTCQ: 0947700099
  • Email: tranthihuyen@btgcp.gov.vn
  19.8.3Phó trưởng phòng
  • Họ và tên: Ngô Thị Xuân Lan
  • Chức danh: Phó trưởng phòng
  • ĐTCQ: 0985750469
  • Email: ngoxuanlan@btgcp.gov.vn
  19.8.4Chuyên viên chính
  • Họ và tên: Nguyễn Huyền Trang
  • Chức danh: Chuyên viên chính
  • ĐTCQ: 0915213886
  • Email: nguyenhuyentrang@btgcp.gov.vn
  19.8.5Chuyên viên chính
  • Họ và tên: Vương Thị Bắc Giang
  • Chức danh: Chuyên viên chính
  • ĐTCQ: 0987666119
  • Email: vuongbacgiang@btgcp.gov.vn
  19.8.6Chuyên viên
  • Họ và tên: Lộ Xuân Huy
  • Chức danh: Chuyên viên
  • ĐTCQ: 0936333636
  • Email: loxuanhuy@btgcp.gov.vn
  19.8.7Chuyên viên
  • Họ và tên: Nguyễn Phú Mạnh
  • Chức danh: Chuyên viên
  • ĐTCQ: 0974457522
  • Email: nguyenphumanh@btgcp.gov.vn
  19.8.8Chuyên viên chính
  • Họ và tên: Văn Thị Huyền Trân
  • Chức danh: Chuyên viên chính
  • ĐTCQ: 0989796783
  • Email: vanhuyentran@btgcp.gov.vn
  19.8.9Chuyên viên
  • Họ và tên: Nguyễn Thành Danh
  • Chức danh: Chuyên viên
  • ĐTCQ: 0912418866
  • Email: nguyenthanhdanh@btgcp.gov.vn
  21Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  • 024.37660370; Fax: 024.37665165 cucvtltnn@moha.gov.vn
  21.2Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.2.1Chánh Văn phòng
  • Họ và tên: Bùi Thị Kim Hương
  • Chức danh: Chánh Văn phòng
  • ĐTCQ: 024.38327003-0912379670
  • Email: buithikimhuong@moha.gov.vn
  21.2.2Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức-Cán bộ
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
  • Chức danh: Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức-Cán bộ
  • ĐTCQ: 024 37678335
  • Email: Nguyenthithuhoai@moha.gov.vn
  21.2.3Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính
  • Họ và tên: Trần Thị Thanh Bình
  • Chức danh: Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính
  • ĐTCQ: 024.37666016-0904694466
  • Email: tranthithanhbinh@moha.gov.vn
  21.2.4Trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước
  • Họ và tên: Mai Thị Thu Hiền
  • Chức danh: Trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước
  • ĐTCQ: 024 38327005-0914073909
  • Email: maithithuhien@moha.gov.vn
  21.2.5Trưởng phòng Nghiệp vụ VTLT
  • Họ và tên: Phạm Thanh Hà
  • Chức danh: Trưởng phòng Nghiệp vụ VTLT
  • ĐTCQ: 024 37661072-0912041116
  • Email: phamthanhha@moha.gov.vn
  21.2.6Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
  • Chức danh: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học
  • ĐTCQ: 024 32115017-0985508997
  • Email: Nguyenthihue_vtltnn@moha.gov.vn.vn
  21.2.7Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ
  • Họ và tên: Vũ Thị Thanh Thủy
  • Chức danh: Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ
  • ĐTCQ: 024 37667911-0948015288
  • Email: vuthithanhthuy@moha.gov.vn
  19.9Phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo khác
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
  19.9.1Trưởng phòng
  • Họ và tên: Trần Thị Minh Thu
  • Chức danh: Trưởng phòng
  • ĐTCQ: 0913301904
  • Email: tranminhthu@btgcp.gov.vn
  19.9.2Phó trưởng phòng
  • Họ và tên: Nguyễn Hồng Điệp
  • Chức danh: Phó trưởng phòng
  • ĐTCQ: 0912000571
  • Email: nguyenhongdiep@btgcp.gov.vn
  21.3Văn phòng cục
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.1Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.1.1Cục trưởng
  • Họ và tên: Đặng Thanh Tùng
  • Chức danh: Cục trưởng
  • ĐTCQ: 024.38358666
  • Email: dangthanhtung@moha.gov.vn
  21.1.2Phó Cục trưởng
  • Họ và tên: Đỗ Văn Thuận
  • Chức danh: Phó Cục trưởng
  • ĐTCQ: 024.32373058
  • Email: dovanthuan@moha.gov.vn
  21.1.3Phó Cục trưởng
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
  • Chức danh: Phó Cục trưởng
  • ĐTCQ: 024.37662127
  • Email: nguyenthinga@moha.gov.vn
  21.1.4Phó Cục trưởng
  • Họ và tên: Trần Trung Kiên
  • Chức danh: Phó Cục trưởng
  • ĐTCQ: 024 32373314
  • Email: trantrungkien@moha.gov.vn
  21.2Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.2.1Chánh Văn phòng
  • Họ và tên: Bùi Thị Kim Hương
  • Chức danh: Chánh Văn phòng
  • ĐTCQ: 024.38327003-0912379670
  • Email: buithikimhuong@moha.gov.vn
  21.2.2Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức-Cán bộ
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
  • Chức danh: Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức-Cán bộ
  • ĐTCQ: 024 37678335
  • Email: Nguyenthithuhoai@moha.gov.vn
  21.2.3Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính
  • Họ và tên: Trần Thị Thanh Bình
  • Chức danh: Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính
  • ĐTCQ: 024.37666016-0904694466
  • Email: tranthithanhbinh@moha.gov.vn
  21.2.4Trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước
  • Họ và tên: Mai Thị Thu Hiền
  • Chức danh: Trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước
  • ĐTCQ: 024 38327005-0914073909
  • Email: maithithuhien@moha.gov.vn
  21.2.5Trưởng phòng Nghiệp vụ VTLT
  • Họ và tên: Phạm Thanh Hà
  • Chức danh: Trưởng phòng Nghiệp vụ VTLT
  • ĐTCQ: 024 37661072-0912041116
  • Email: phamthanhha@moha.gov.vn
  21.2.6Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
  • Chức danh: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học
  • ĐTCQ: 024 32115017-0985508997
  • Email: Nguyenthihue_vtltnn@moha.gov.vn.vn
  21.2.7Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ
  • Họ và tên: Vũ Thị Thanh Thủy
  • Chức danh: Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ
  • ĐTCQ: 024 37667911-0948015288
  • Email: vuthithanhthuy@moha.gov.vn
  21.4Trung tâm lưu trữ quốc gia I
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.4.1Giám đốc
  • Họ và tên: Trần Thị Mai Hương
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024 37822655-0913207323
  • Email: tranthimaihuong@moha.gov.vn
  21.4.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Thu Hoài
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024 37822545-0915219588
  • Email: Nguyenthuhoai_vtltnn@moha.gov.vn
  21.4.3Văn thư
  • Họ và tên: Đỗ Thị Huyền Trang
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024 37822545(101)-0987095623
  • Email: dohuyentrang@moha.gov.vn
  19.10Phòng Thanh tra- Pháp chế
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
  19.10.1Trưởng phòng
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Định
  • Chức danh: Trưởng phòng
  • ĐTCQ: 0987089565
  • Email: nguyenthidinh@btgcp.gov.vn
  19.10.2Phó trưởng phòng
  • Họ và tên: Phạm Văn Thuận
  • Chức danh: Phó trưởng phòng
  • ĐTCQ: 0988627628
  • Email: phamvanthuan@btgcp.gov.vn
  21.3Văn phòng cục
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  19.11Trung tâm Thông tin
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
  19.11.1Giám đốc Trung tâm Thông tin
  • Họ và tên: Ngô Mạnh Hùng
  • Chức danh: Giám đốc Trung tâm Thông tin
  • ĐTCQ: .0912640108
  • Email: ngomanhhung@btgcp.gov.vn
  19.11.2Phó Giám đốc Trung Tâm thông tin
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
  • Chức danh: Phó Giám đốc Trung Tâm thông tin
  • ĐTCQ: .0912159108
  • Email: nguyenvantien@btgcp.gov.vn
  21.5Trung tâm lưu trữ quốc gia II
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.5.1Giám đốc
  • Họ và tên: Vũ Văn Tâm
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 028. 38294789
  • Email: vuvantam@moha.gov.vn
  21.5.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Phạm Ngọc Hưng
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 028. 38247185
  • Email: phamngochung@moha.gov.vn
  21.5.3Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Liêm
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 028. 38231886
  • Email: nguyenthibichliem@moha.gov.vn
  21.5.4Văn thư
  • Họ và tên: Phạm Thị Thúy
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 028 38224625
  • Email: phamthithuy@moha.gov.vn
  21.4Trung tâm lưu trữ quốc gia I
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.4.1Giám đốc
  • Họ và tên: Trần Thị Mai Hương
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024 37822655-0913207323
  • Email: tranthimaihuong@moha.gov.vn
  21.4.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Thu Hoài
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024 37822545-0915219588
  • Email: Nguyenthuhoai_vtltnn@moha.gov.vn
  21.4.3Văn thư
  • Họ và tên: Đỗ Thị Huyền Trang
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024 37822545(101)-0987095623
  • Email: dohuyentrang@moha.gov.vn
  21.6Trung tâm lưu trữ quốc gia III
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.6.1Giám đốc
  • Họ và tên: Trần Việt Hoa
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 376620225
  • Email: tranviethoa_vtltnn@moha.gov.vn
  21.6.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Vũ Thị Kim Hoa
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024 37620103
  • Email: kimhoa@moha.gov.vn
  21.6.3Văn thư
  • Họ và tên: Phạm Thị Anh
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024 37626620
  • Email: vanthutt3@gmail.com
  19.12Nhà xuất bản tôn giáo
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
  19.12.1Quyền Tổng Biên tập
  • Họ và tên: Lê Hồng Sơn
  • Chức danh: Quyền Tổng Biên tập
  • ĐTCQ: 0912085867
  • Email: lehongson@btgcp.gov.vn
  21.7Trung tâm lưu trữ quốc gia IV
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.7.1Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Xuân Hùng
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024 37626620
  • Email: nguyenxuanhung@moha.gov.vn
  21.7.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Cung
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 026 33912741
  • Email: nguyenvancung@moha.gov.vn
  21.7.3Văn thư
  • Họ và tên: Lê Thị Huệ
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 026 33560790
  • Email: lethihue@moha.gov.vn
  21.5Trung tâm lưu trữ quốc gia II
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.5.1Giám đốc
  • Họ và tên: Vũ Văn Tâm
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 028. 38294789
  • Email: vuvantam@moha.gov.vn
  21.5.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Phạm Ngọc Hưng
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 028. 38247185
  • Email: phamngochung@moha.gov.vn
  21.5.3Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Liêm
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 028. 38231886
  • Email: nguyenthibichliem@moha.gov.vn
  21.5.4Văn thư
  • Họ và tên: Phạm Thị Thúy
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 028 38224625
  • Email: phamthithuy@moha.gov.vn
  19.13Tạp chí công tác tôn giáo
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
  19.13.1Tổng Biên tập
  • Họ và tên: Dương Thị Thúy Thịnh
  • Chức danh: Tổng Biên tập
  • ĐTCQ: 0945003554
  • Email: duongthuythinh@btgcp.gov.vn
  19.14Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Tôn giáo Chính phủ
  19.14.1Viện trưởng
  • Họ và tên: Lê Thị Liên
  • Chức danh: Viện trưởng
  • ĐTCQ: 0936807096
  • Email: lethilien@btgcp.gov.vn
  19.14.2Phó Viện trưởng
  • Họ và tên: Nguyễn Đức Dũng
  • Chức danh: Phó Viện trưởng
  • ĐTCQ: 0906078575
  • Email: nguyenducdung@btgcp.gov.vn
  19.1Văn thư
  • Họ và tên: Văn thư
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 38256300
  • Email: .
  21.6Trung tâm lưu trữ quốc gia III
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.6.1Giám đốc
  • Họ và tên: Trần Việt Hoa
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 376620225
  • Email: tranviethoa_vtltnn@moha.gov.vn
  21.6.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Vũ Thị Kim Hoa
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024 37620103
  • Email: kimhoa@moha.gov.vn
  21.6.3Văn thư
  • Họ và tên: Phạm Thị Anh
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024 37626620
  • Email: vanthutt3@gmail.com
  21.8Trung tâm khoa học kỹ thuật văn thư - Lưu trữ
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.8.1Giám đốc
  • Họ và tên: Mai Thị Xuân
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 3266 5329
  • Email: maithixuan@moha.gov.vn
  21.8.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hồng
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 3266 5325
  • Email: hoangthithuhong@moha.gov.vn
  21.8.3Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Thùy Trang
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 38326964
  • Email: nguyenthuytrang@moha.gov.vn
  21.8.4Văn thư
  • Họ và tên: Phạm Thị Bích Đào
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024 37663673
  • Email: phamthibichdao@moha.gov.vn
  21.9Trung tâm lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.9.1Giám đốc
  • Họ và tên: Lê Văn Năng
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 37669154
  • Email: levannang@moha.gov.vn
  21.9.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Trần Thị Việt Hương
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 37606720
  • Email: tranthiviethuong@moha.gov.vn
  21.9.3Văn thư
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024. 37665165
  • Email: nguyenthicuc@moha.gov.vn
  21.7Trung tâm lưu trữ quốc gia IV
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.7.1Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Xuân Hùng
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024 37626620
  • Email: nguyenxuanhung@moha.gov.vn
  21.7.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Cung
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 026 33912741
  • Email: nguyenvancung@moha.gov.vn
  21.7.3Văn thư
  • Họ và tên: Lê Thị Huệ
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 026 33560790
  • Email: lethihue@moha.gov.vn
  20Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
  • Tổng đài: 08043004; Fax: 08044682 bantdkttw@moha.gov.vn
  21.10Trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.10.1Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Phú
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 35235007
  • Email: nguyenvanphu@moha.gov.vn
  21.10.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 35235096
  • Email: nguyenhuyhoang@moha.gov.vn
  21.10.3Văn thư
  • Họ và tên: Ngô Thị Thanh Hoa
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024 3817072
  • Email: ngothithanhhoa@moha.gov.vn
  21.8Trung tâm khoa học kỹ thuật văn thư - Lưu trữ
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.8.1Giám đốc
  • Họ và tên: Mai Thị Xuân
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 3266 5329
  • Email: maithixuan@moha.gov.vn
  21.8.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hồng
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 3266 5325
  • Email: hoangthithuhong@moha.gov.vn
  21.8.3Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Thùy Trang
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 38326964
  • Email: nguyenthuytrang@moha.gov.vn
  21.8.4Văn thư
  • Họ và tên: Phạm Thị Bích Đào
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024 37663673
  • Email: phamthibichdao@moha.gov.vn
  20.1Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
  20.1.1Trưởng ban
  • Họ và tên: Phạm Huy Giang
  • Chức danh: Trưởng ban
  • ĐTCQ: 08042553
  • Email: giang@btdkttw.gov.vn
  20.1.2Phó Trưởng ban
  • Họ và tên: Phạm Đức Toàn
  • Chức danh: Phó Trưởng ban
  • ĐTCQ: ĐT:
  • Email: phamductoan@moha.gov.vn
  20.1.3Phó Trưởng ban
  • Họ và tên: Phan Văn Hùng
  • Chức danh: Phó Trưởng ban
  • Email: phanvanhung@moha.gov.vn
  21.11Văn thư Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.11.1Văn thư
  • Họ và tên: Lê Thị Sen
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024. 38327002
  • Email: lethisen@moha.gov.vn
  21.9Trung tâm lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.9.1Giám đốc
  • Họ và tên: Lê Văn Năng
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 37669154
  • Email: levannang@moha.gov.vn
  21.9.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Trần Thị Việt Hương
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 37606720
  • Email: tranthiviethuong@moha.gov.vn
  21.9.3Văn thư
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024. 37665165
  • Email: nguyenthicuc@moha.gov.vn
  20.2Lãnh đạo Văn phòng
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
  20.2.1Chánh Văn phòng
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Lan
  • Chức danh: Chánh Văn phòng
  • ĐTCQ: 08044570
  • Email: nguyenthiphuonglan@btdkttw.gov.vn
  20.2.2Phó Chánh VP
  • Họ và tên: Nguyễn Hồng Tiến
  • Chức danh: Phó Chánh VP
  • ĐTCQ: 08043074
  • Email: vanphongban@btdkttw.gov.vn
  20.2.3Phó Chánh VP
  • Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
  • Chức danh: Phó Chánh VP
  • ĐTCQ: 08044776
  • Email: vanphongban@btdkttw.gov.vn
  20.2.4Văn thư
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 08043004
  • Email: vanphongban@btdkttw.gov.vn
  22Học viện Hành chính Quốc gia
  • 024.38343223. Fax: 024.38358943
  21.10Trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.10.1Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Phú
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 35235007
  • Email: nguyenvanphu@moha.gov.vn
  21.10.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 35235096
  • Email: nguyenhuyhoang@moha.gov.vn
  21.10.3Văn thư
  • Họ và tên: Ngô Thị Thanh Hoa
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024 3817072
  • Email: ngothithanhhoa@moha.gov.vn
  20.3Vụ Nghiên cứu -Tổng hợp
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
  20.3.1Vụ trưởng
  • Họ và tên: Lê Văn Vũ
  • Chức danh: Vụ trưởng
  • ĐTCQ: 08042550
  • Email: vu1@btdkttw.gov.vn
  20.3.2Phó Vụ trưởng
  • Họ và tên: Nguyễn Hữu Đoạt
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng
  • ĐTCQ: 08045835
  • Email: vu1@btdkttw.gov.vn
  22.1Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc Gia
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.1.1Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia
  • Họ và tên: Nguyễn Bá Chiến
  • Chức danh: Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia
  • Email: nguyenbachien@moha.gov.vn; bachiennapa@gmail.com
  22.1.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Lương Thanh Cường
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 38359875
  • Email: cuongnapa2016@gmail.com
  22.1.3Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Lại Đức Vượng
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • Email: laiducvuong@moha.gov.vn
  22.1.4Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Đăng Quế
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • Email: .dangquenapa@gmail.com
  22.1.5Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Quốc Sửu
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • Email: quocsuu.nguyen@gmail.com
  21.11Văn thư Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.11.1Văn thư
  • Họ và tên: Lê Thị Sen
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024. 38327002
  • Email: lethisen@moha.gov.vn
  20.4Vụ Thi đua- Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
  20.4.1Phó Vụ trưởng điều hành
  • Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Hà
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng điều hành
  • ĐTCQ: 08044989
  • Email: vu3@btdkttw.gov.vn
  20.4.2Phó Vụ trưởng
  • Họ và tên: Huỳnh Thanh Phong
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng
  • ĐTCQ: 08 62618213
  • Email: vu3@btdkttw.gov.vn
  22.2Đảng ủy Học viện
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.2.1Bí thư
  • Họ và tên: Nguyễn Bá Chiến
  • Chức danh: Bí thư
  • ĐTCQ: 0904333436
  • Email: nguyenbachien@moha.gov.vn; bachiennapa@gmail.com
  22.2.2PBT
  • Họ và tên: Lương Thanh Cường
  • Chức danh: PBT
  • ĐTCQ: 0983334569
  • Email: cuongnapa2016@gmail.com
  22.2.3PBT
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Vân
  • Chức danh: PBT
  • ĐTCQ: 0912809180
  • Email: vanntt@napa.vn
  22Học viện Hành chính Quốc gia
  • 024.38343223. Fax: 024.38358943
  20.5Vụ Tổ chức cán bộ
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
  20.5.1Vụ trưởng
  • Họ và tên: Đỗ Thúy Phượng
  • Chức danh: Vụ trưởng
  • ĐTCQ: 08044361
  • Email: vutccb@btdkttw.gov.vn
  20.5.2Phó Vụ trưởng
  • Họ và tên: Bùi Quang Đức
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng
  • ĐTCQ: 08043450
  • Email: vutccb@btdkttw.gov.vn
  22.3Văn phòng Đảng - Đoàn thể
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.3.1CVP
  • Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn
  • Chức danh: CVP
  • ĐTCQ: 0912293270
  • Email: vanphongdanuy@napa.vn
  22.3.2PCVP
  • Họ và tên: Chu Thị Hương Giang
  • Chức danh: PCVP
  • ĐTCQ: 0903286189
  • Email: vanphongdanguy@napa.vn
  22.3.3CVC (Văn thư)
  • Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Nga
  • Chức danh: CVC (Văn thư)
  • ĐTCQ: 0903286189
  • Email: vanphongcongdoan@napa.vn
  22.1Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc Gia
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.1.1Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia
  • Họ và tên: Nguyễn Bá Chiến
  • Chức danh: Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia
  • Email: nguyenbachien@moha.gov.vn; bachiennapa@gmail.com
  22.1.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Lương Thanh Cường
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 38359875
  • Email: cuongnapa2016@gmail.com
  22.1.3Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Lại Đức Vượng
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • Email: laiducvuong@moha.gov.vn
  22.1.4Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Đăng Quế
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • Email: .dangquenapa@gmail.com
  22.1.5Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Quốc Sửu
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • Email: quocsuu.nguyen@gmail.com
  20.6Vụ Pháp chế
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
  20.6.1Phó Vụ trưởng điều hành
  • Họ và tên: Đỗ Ngọc Toàn
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng điều hành
  • ĐTCQ: 08043453
  • Email: vupctt@btdkttw.gov.vn
  20.6.2Phó Vụ Trưởng
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Thuật
  • Chức danh: Phó Vụ Trưởng
  • ĐTCQ: 08043410
  • Email: vupctt@btdkttw.gov.vn
  20.6.3Phòng tiếp dân
  • Họ và tên: Phòng tiếp dân
  • Chức danh: Phòng tiếp dân
  • ĐTCQ: 08043325
  • Email: vupctt@btdkttw.gov.vn
  22.4Công đoàn Học viện
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.4.1Chủ tịch
  • Họ và tên: Bùi Huy Tùng
  • Chức danh: Chủ tịch
  • ĐTCQ: 0903228328
  • Email: buihuytung@napa.vn
  22.4.2PCT
  • Họ và tên: Tống Đăng Hưng
  • Chức danh: PCT
  • ĐTCQ: 0913533180
  • Email: tongdanghungnapa@gmail.com
  22.4.3PCT
  • Họ và tên: Đặng Thị Bích Thủy
  • Chức danh: PCT
  • ĐTCQ: 0983659369
  • Email: dangthuynapa@gmail.com
  22.4.4PCT
  • Họ và tên: Mai Đình Lâm
  • Chức danh: PCT
  • ĐTCQ: 0908468908
  • Email: lammd@napa.vn
  22.2Đảng ủy Học viện
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.2.1Bí thư
  • Họ và tên: Nguyễn Bá Chiến
  • Chức danh: Bí thư
  • ĐTCQ: 0904333436
  • Email: nguyenbachien@moha.gov.vn; bachiennapa@gmail.com
  22.2.2PBT
  • Họ và tên: Lương Thanh Cường
  • Chức danh: PBT
  • ĐTCQ: 0983334569
  • Email: cuongnapa2016@gmail.com
  22.2.3PBT
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Vân
  • Chức danh: PBT
  • ĐTCQ: 0912809180
  • Email: vanntt@napa.vn
  20.7Tạp chí Thi đua,Khen thưởng
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
  20.7.1Tổng biên tập
  • Họ và tên: Phạm Hồng Long
  • Chức danh: Tổng biên tập
  • ĐTCQ: 08045642
  • Email: tapchitdkt@btdkttw.gov.vn
  20.7.2Phó Tổng biên tập
  • Họ và tên: Nguyễn Công Hoan
  • Chức danh: Phó Tổng biên tập
  • ĐTCQ: 08044579
  • Email: tapchitdkt@btdkttw.gov.vn
  22.5Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.5.1Bí thư
  • Họ và tên: Đào Thị Loan
  • Chức danh: Bí thư
  • ĐTCQ: 086366688
  • Email: loandt@napa.vn
  22.5.2Chủ tịch Hội SV
  • Họ và tên: Trần Toàn Trung
  • Chức danh: Chủ tịch Hội SV
  • ĐTCQ: 0927191368
  • Email: trungtt@napa.vn
  22.3Văn phòng Đảng - Đoàn thể
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.3.1CVP
  • Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn
  • Chức danh: CVP
  • ĐTCQ: 0912293270
  • Email: vanphongdanuy@napa.vn
  22.3.2PCVP
  • Họ và tên: Chu Thị Hương Giang
  • Chức danh: PCVP
  • ĐTCQ: 0903286189
  • Email: vanphongdanguy@napa.vn
  22.3.3CVC (Văn thư)
  • Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Nga
  • Chức danh: CVC (Văn thư)
  • ĐTCQ: 0903286189
  • Email: vanphongcongdoan@napa.vn
  20.8Trung tâm tin học
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
  20.8.1Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Thế Huân
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 08045640
  • Email: trungtamtinhoc@btdkttw.gov.vn
  20.8.2Cổng thông tinđiện tử
  • Họ và tên: Cổng thông tinđiện tử
  • Chức danh: Cổng thông tinđiện tử
  • ĐTCQ: 08043481
  • Email: congthongtindientu@btdkttw.gov.vn
  22.6Ban tổ chức cán bộ
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.6.1Trưởng ban
  • Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng
  • Chức danh: Trưởng ban
  • ĐTCQ: 0912424777
  • Email: huyhoangnapa@gmail.com
  22.6.2PTB
  • Họ và tên: Phạm Thị Nga
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0915087916
  • Email: phamthinganvhn@gmail.com
  22.4Công đoàn Học viện
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.4.1Chủ tịch
  • Họ và tên: Bùi Huy Tùng
  • Chức danh: Chủ tịch
  • ĐTCQ: 0903228328
  • Email: buihuytung@napa.vn
  22.4.2PCT
  • Họ và tên: Tống Đăng Hưng
  • Chức danh: PCT
  • ĐTCQ: 0913533180
  • Email: tongdanghungnapa@gmail.com
  22.4.3PCT
  • Họ và tên: Đặng Thị Bích Thủy
  • Chức danh: PCT
  • ĐTCQ: 0983659369
  • Email: dangthuynapa@gmail.com
  22.4.4PCT
  • Họ và tên: Mai Đình Lâm
  • Chức danh: PCT
  • ĐTCQ: 0908468908
  • Email: lammd@napa.vn
  20.9Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương
  • Đợn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
  20.9.1Vụ trưởng
  • Họ và tên: Thái Mạnh Hùng
  • Chức danh: Vụ trưởng
  • ĐTCQ: 08044453
  • Email: vu2@btdkttw.gov.vn
  20.9.2Phó Vụ trưởng
  • Họ và tên: Đỗ Thanh Hải
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng
  • ĐTCQ: 08044453
  • Email: vu2@btdkttw.gov.vn
  20.1Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp
  • Họ và tên: Đỗ Thúy Phượng
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp
  • ĐTCQ: 08042550
  • Email: dothuyphuong@btdkttw.gov.vn
  20.2Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp
  • Họ và tên: Nguyễn Hữu Đoạt
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp
  • ĐTCQ: 08045835
  • Email: nguyenhuudoat@btdkttw.gov.vn
  20.3Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở TW
  • Họ và tên: Nguyễn Khắc Hà
  • Chức danh: Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở TW
  • ĐTCQ: 08044453
  • Email: nguyenkhacha@btdkttw.gov.vn
  20.4Phó Vụ trưởng Vụ II
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Mai
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ II
  • ĐTCQ: 08043467
  • Email: nguyenthiphuongmai@btdkttw.gov.vn
  20.5Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
  • Họ và tên: Lê Văn Vũ
  • Chức danh: Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
  • ĐTCQ: 08044989
  • Email: levanvu@btdkttw.gov.vn
  20.6Phó Vụ trưởng Vụ III
  • Họ và tên: Trịnh Thị Dung
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ III
  • ĐTCQ: 08043642
  • Email: trinhthidung@btdkttw.gov.vn
  20.7Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
  • Họ và tên: Đỗ Thanh Hải
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
  • ĐTCQ: 08044575
  • Email: dothanhhai@btdkttw.gov.vn
  20.8Giám đốc Trung tâm Tin học
  • Họ và tên: Lê Trọng Cường
  • Chức danh: Giám đốc Trung tâm Tin học
  • ĐTCQ: 08043544
  • Email: letrongcuong@btdkttw.gov.vn
  20.9Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
  • Họ và tên: Bùi Quang Đức
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
  • ĐTCQ: 08043450
  • Email: buiquangduc@btdkttw.gov.vn
  20.10Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra
  • Họ và tên: Thái Mạnh Hùng
  • Chức danh: Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra
  • ĐTCQ: 08043453
  • Email: Thaimanhhung@btdkttw.gov.vn
  20.11Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
  • Họ và tên: Đỗ Ngọc Toàn
  • Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
  • ĐTCQ: 08042553
  • Email: Dongoctoan@btdkttw.gov.vn
  20.12Tổng biên tập Tạp chí TĐKT
  • Họ và tên: Phạm Hồng Long
  • Chức danh: Tổng biên tập Tạp chí TĐKT
  • ĐTCQ: 08043481
  • Email: phamhonglong@btdkttw.gov.vn
  20.13Phó Tổng biên tập Tạp chí TĐKT
  • Họ và tên: Nguyễn Thế Huân
  • Chức danh: Phó Tổng biên tập Tạp chí TĐKT
  • ĐTCQ: 08045640
  • Email: nguyenthehuan@btdkttw.gov.vn
  20.14Thư ký Trưởng ban
  • Họ và tên: Mai Thị Lan Hương
  • Chức danh: Thư ký Trưởng ban
  • ĐTCQ: 08045814
  • Email: huongmaithilan@gmail.com
  20.15Phó Chánh VP
  • Họ và tên: Nguyễn Hồng Tiến
  • Chức danh: Phó Chánh VP
  • ĐTCQ: 08043074
  • Email: nguyenhongtien@btdkttw.gov.vn
  20.16Văn thư
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 08043004
  • Email: Nguyenthilananh@btdkttw.gov.vn
  22.7Văn phòng
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.7.1CVP
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Hậu
  • Chức danh: CVP
  • ĐTCQ: 0903254961
  • Email: haunv@napa.vn
  22.7.2PCVP
  • Họ và tên: Đặng Thị Bích Thủy
  • Chức danh: PCVP
  • ĐTCQ: 0983659369
  • Email: dangthuynapa@gmail.com
  22.7.3PCVP
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Phong Lan
  • Chức danh: PCVP
  • ĐTCQ: 0983556000
  • Email: nguyenphonglannapa1@gmail.com
  21Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  • 024.37660370; Fax: 024.37665165 cucvtltnn@moha.gov.vn
  22.5Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.5.1Bí thư
  • Họ và tên: Đào Thị Loan
  • Chức danh: Bí thư
  • ĐTCQ: 086366688
  • Email: loandt@napa.vn
  22.5.2Chủ tịch Hội SV
  • Họ và tên: Trần Toàn Trung
  • Chức danh: Chủ tịch Hội SV
  • ĐTCQ: 0927191368
  • Email: trungtt@napa.vn
  22.8Ban Kế hoạch- Tài chính
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.8.1Trưởng ban
  • Họ và tên: Vũ Duy Duẩn
  • Chức danh: Trưởng ban
  • ĐTCQ: 0936776668
  • Email: duanvd@napa.vn
  22.8.2PTB
  • Họ và tên: TS. Phùng Văn Hiền
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0888896868
  • Email: phunghiennapa@gmail.com
  22.8.3PTB
  • Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0905046688
  • Email: nthuthuynapa@gmail.com
  22.6Ban tổ chức cán bộ
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.6.1Trưởng ban
  • Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng
  • Chức danh: Trưởng ban
  • ĐTCQ: 0912424777
  • Email: huyhoangnapa@gmail.com
  22.6.2PTB
  • Họ và tên: Phạm Thị Nga
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0915087916
  • Email: phamthinganvhn@gmail.com
  21.1Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.1.1Cục trưởng
  • Họ và tên: Đặng Thanh Tùng
  • Chức danh: Cục trưởng
  • ĐTCQ: 024.38358666
  • Email: dangthanhtung@moha.gov.vn
  21.1.2Phó Cục trưởng
  • Họ và tên: Đỗ Văn Thuận
  • Chức danh: Phó Cục trưởng
  • ĐTCQ: 024.32373058
  • Email: dovanthuan@moha.gov.vn
  21.1.3Phó Cục trưởng
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
  • Chức danh: Phó Cục trưởng
  • ĐTCQ: 024.37662127
  • Email: nguyenthinga@moha.gov.vn
  21.1.4Phó Cục trưởng
  • Họ và tên: Trần Trung Kiên
  • Chức danh: Phó Cục trưởng
  • ĐTCQ: 024 32373314
  • Email: trantrungkien@moha.gov.vn
  22.9Ban Hợp tác quốc tế
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.9.1Trưởng ban
  • Họ và tên: Phạm Thị Quỳnh Hoa
  • Chức danh: Trưởng ban
  • ĐTCQ: 0912878044
  • Email: hoaptq@napa.vn
  22.9.2PTB
  • Họ và tên: Trần Đại Hải
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0913317117
  • Email: haitd@napa.vn
  22.9.3PTB
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Cúc
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0904364710
  • Email: thucuc@napa.vn
  22.9.4PTB
  • Họ và tên: Trần Thị Lan Anh
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0902999467
  • Email: tranthilananh.huha@gmail.com
  22.7Văn phòng
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.7.1CVP
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Hậu
  • Chức danh: CVP
  • ĐTCQ: 0903254961
  • Email: haunv@napa.vn
  22.7.2PCVP
  • Họ và tên: Đặng Thị Bích Thủy
  • Chức danh: PCVP
  • ĐTCQ: 0983659369
  • Email: dangthuynapa@gmail.com
  22.7.3PCVP
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Phong Lan
  • Chức danh: PCVP
  • ĐTCQ: 0983556000
  • Email: nguyenphonglannapa1@gmail.com
  21.2Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.2.1Chánh Văn phòng
  • Họ và tên: Bùi Thị Kim Hương
  • Chức danh: Chánh Văn phòng
  • ĐTCQ: 024.38327003-0912379670
  • Email: buithikimhuong@moha.gov.vn
  21.2.2Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức-Cán bộ
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
  • Chức danh: Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức-Cán bộ
  • ĐTCQ: 024 37678335
  • Email: Nguyenthithuhoai@moha.gov.vn
  21.2.3Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính
  • Họ và tên: Trần Thị Thanh Bình
  • Chức danh: Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính
  • ĐTCQ: 024.37666016-0904694466
  • Email: tranthithanhbinh@moha.gov.vn
  21.2.4Trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước
  • Họ và tên: Mai Thị Thu Hiền
  • Chức danh: Trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước
  • ĐTCQ: 024 38327005-0914073909
  • Email: maithithuhien@moha.gov.vn
  21.2.5Trưởng phòng Nghiệp vụ VTLT
  • Họ và tên: Phạm Thanh Hà
  • Chức danh: Trưởng phòng Nghiệp vụ VTLT
  • ĐTCQ: 024 37661072-0912041116
  • Email: phamthanhha@moha.gov.vn
  21.2.6Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
  • Chức danh: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học
  • ĐTCQ: 024 32115017-0985508997
  • Email: Nguyenthihue_vtltnn@moha.gov.vn.vn
  21.2.7Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ
  • Họ và tên: Vũ Thị Thanh Thủy
  • Chức danh: Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ
  • ĐTCQ: 024 37667911-0948015288
  • Email: vuthithanhthuy@moha.gov.vn
  22.10Ban Quản lý bồi dưỡng
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.10.1Trưởng ban
  • Họ và tên: Bùi Huy Tùng
  • Chức danh: Trưởng ban
  • ĐTCQ: 0903238228
  • Email: buihuytung@napa.vn
  22.10.2PTB
  • Họ và tên: Tống Đăng Hưng
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0913533180
  • Email: tongdanghungnapa@gmail.com
  22.10.3PTB
  • Họ và tên: Lê Phương Thúy
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0915946999
  • Email: thuylp@napa.vn
  22.10.4PTB
  • Họ và tên: Nguyễn Hoài Thu
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0918673105
  • Email: nhthu3@gmail.com
  22.8Ban Kế hoạch- Tài chính
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.8.1Trưởng ban
  • Họ và tên: Vũ Duy Duẩn
  • Chức danh: Trưởng ban
  • ĐTCQ: 0936776668
  • Email: duanvd@napa.vn
  22.8.2PTB
  • Họ và tên: TS. Phùng Văn Hiền
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0888896868
  • Email: phunghiennapa@gmail.com
  22.8.3PTB
  • Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0905046688
  • Email: nthuthuynapa@gmail.com
  21.3Văn phòng cục
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  22.11Ban Quản lý đào tạo
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.11.1Trưởng ban
  • Họ và tên: Lê Thanh Huyền
  • Chức danh: Trưởng ban
  • ĐTCQ: 0982185424
  • Email: lethanhuyen68@yahoo.com
  22.11.2PTB
  • Họ và tên: Lê Anh Xuân
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0906172886
  • Email: leanhxuansdhnapa@gmail.com
  22.11.3PTB
  • Họ và tên: Vũ Ngọc Hoa
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0989654802
  • Email: vungochoa75@gmail.com
  22.11.4PTB
  • Họ và tên: Vũ Thị Cẩm Tú
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0983311122
  • Email: camtuedu@gmail.com
  22.9Ban Hợp tác quốc tế
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.9.1Trưởng ban
  • Họ và tên: Phạm Thị Quỳnh Hoa
  • Chức danh: Trưởng ban
  • ĐTCQ: 0912878044
  • Email: hoaptq@napa.vn
  22.9.2PTB
  • Họ và tên: Trần Đại Hải
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0913317117
  • Email: haitd@napa.vn
  22.9.3PTB
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Cúc
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0904364710
  • Email: thucuc@napa.vn
  22.9.4PTB
  • Họ và tên: Trần Thị Lan Anh
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0902999467
  • Email: tranthilananh.huha@gmail.com
  21.4Trung tâm lưu trữ quốc gia I
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.4.1Giám đốc
  • Họ và tên: Trần Thị Mai Hương
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024 37822655-0913207323
  • Email: tranthimaihuong@moha.gov.vn
  21.4.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Thu Hoài
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024 37822545-0915219588
  • Email: Nguyenthuhoai_vtltnn@moha.gov.vn
  21.4.3Văn thư
  • Họ và tên: Đỗ Thị Huyền Trang
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024 37822545(101)-0987095623
  • Email: dohuyentrang@moha.gov.vn
  22.12Khoa nhà nước và pháp luật
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.12.1Trưởng khoa
  • Họ và tên: Trần Thị Diệu Oanh
  • Chức danh: Trưởng khoa
  • ĐTCQ: 0913590960
  • Email: oanhttd@napa.vn
  22.12.2PTK
  • Họ và tên: TS. Nguyễn Thu An
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0903117686
  • Email: an.nguyenthu8376@gmail.com
  22.12.3PTK
  • Họ và tên: Vũ Thị Thu Hằng
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0868150578
  • Email: vuthuhang1978@gmail.com
  22.12.4PTK
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàn
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0988761708
  • Email: hoantvt74@gmail.com
  22.10Ban Quản lý bồi dưỡng
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.10.1Trưởng ban
  • Họ và tên: Bùi Huy Tùng
  • Chức danh: Trưởng ban
  • ĐTCQ: 0903238228
  • Email: buihuytung@napa.vn
  22.10.2PTB
  • Họ và tên: Tống Đăng Hưng
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0913533180
  • Email: tongdanghungnapa@gmail.com
  22.10.3PTB
  • Họ và tên: Lê Phương Thúy
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0915946999
  • Email: thuylp@napa.vn
  22.10.4PTB
  • Họ và tên: Nguyễn Hoài Thu
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0918673105
  • Email: nhthu3@gmail.com
  21.5Trung tâm lưu trữ quốc gia II
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.5.1Giám đốc
  • Họ và tên: Vũ Văn Tâm
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 028. 38294789
  • Email: vuvantam@moha.gov.vn
  21.5.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Phạm Ngọc Hưng
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 028. 38247185
  • Email: phamngochung@moha.gov.vn
  21.5.3Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Liêm
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 028. 38231886
  • Email: nguyenthibichliem@moha.gov.vn
  21.5.4Văn thư
  • Họ và tên: Phạm Thị Thúy
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 028 38224625
  • Email: phamthithuy@moha.gov.vn
  22.13Khoa khoa học liên ngành
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.13.1Trưởng khoa
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
  • Chức danh: Trưởng khoa
  • ĐTCQ: 0912752627
  • Email: thuhanapa@yahoo.com.vn
  22.13.2PTK
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Hà
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0911882666
  • Email: hantv@napa.vn
  22.13.3PTK
  • Họ và tên: Lê Thị Vân Anh
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0981333839
  • Email: vananh.khct@gmail.com
  22.13.4PTK
  • Họ và tên: Nguyễn Tất Đạt
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0947831953
  • Email: nguyentatdat53@gmail.com
  22.13.5PTK
  • Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0834824777
  • Email: tranthuhang11@gmail.com
  22.11Ban Quản lý đào tạo
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.11.1Trưởng ban
  • Họ và tên: Lê Thanh Huyền
  • Chức danh: Trưởng ban
  • ĐTCQ: 0982185424
  • Email: lethanhuyen68@yahoo.com
  22.11.2PTB
  • Họ và tên: Lê Anh Xuân
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0906172886
  • Email: leanhxuansdhnapa@gmail.com
  22.11.3PTB
  • Họ và tên: Vũ Ngọc Hoa
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0989654802
  • Email: vungochoa75@gmail.com
  22.11.4PTB
  • Họ và tên: Vũ Thị Cẩm Tú
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0983311122
  • Email: camtuedu@gmail.com
  22.14Khoa Hành chính học
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.14.1Trưởng khoa
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hải
  • Chức danh: Trưởng khoa
  • ĐTCQ: 0904042050
  • Email: hainth@napa.vn
  22.14.2PTK
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0904332142
  • Email: thanhthuy_nt@napa.vn
  22.14.3PTK
  • Họ và tên: Bùi Thị Ngọc Hiền
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0904240927
  • Email: buithingochien@gmail.com
  21.6Trung tâm lưu trữ quốc gia III
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.6.1Giám đốc
  • Họ và tên: Trần Việt Hoa
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 376620225
  • Email: tranviethoa_vtltnn@moha.gov.vn
  21.6.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Vũ Thị Kim Hoa
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024 37620103
  • Email: kimhoa@moha.gov.vn
  21.6.3Văn thư
  • Họ và tên: Phạm Thị Anh
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024 37626620
  • Email: vanthutt3@gmail.com
  22.12Khoa nhà nước và pháp luật
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.12.1Trưởng khoa
  • Họ và tên: Trần Thị Diệu Oanh
  • Chức danh: Trưởng khoa
  • ĐTCQ: 0913590960
  • Email: oanhttd@napa.vn
  22.12.2PTK
  • Họ và tên: TS. Nguyễn Thu An
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0903117686
  • Email: an.nguyenthu8376@gmail.com
  22.12.3PTK
  • Họ và tên: Vũ Thị Thu Hằng
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0868150578
  • Email: vuthuhang1978@gmail.com
  22.12.4PTK
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàn
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0988761708
  • Email: hoantvt74@gmail.com
  22.15Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.15.1Trưởng khoa
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Vân
  • Chức danh: Trưởng khoa
  • ĐTCQ: 0912809180
  • Email: vanntt@napa.nv
  22.15.2PTK
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0983092726
  • Email: nguyenha_vbhc@napa.vn
  22.15.3PTK
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0914975226
  • Email: nguyenlananh6971@gmail.com
  22.15.4PTK
  • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0912357066
  • Email: nguyenmanhcuongdhnv@gmail.com
  22.15.5PTK
  • Họ và tên: Trần Thị Loan
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0912305606
  • Email: loandhnv@gmail.com
  21.7Trung tâm lưu trữ quốc gia IV
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.7.1Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Xuân Hùng
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024 37626620
  • Email: nguyenxuanhung@moha.gov.vn
  21.7.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Cung
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 026 33912741
  • Email: nguyenvancung@moha.gov.vn
  21.7.3Văn thư
  • Họ và tên: Lê Thị Huệ
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 026 33560790
  • Email: lethihue@moha.gov.vn
  22.13Khoa khoa học liên ngành
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.13.1Trưởng khoa
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
  • Chức danh: Trưởng khoa
  • ĐTCQ: 0912752627
  • Email: thuhanapa@yahoo.com.vn
  22.13.2PTK
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Hà
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0911882666
  • Email: hantv@napa.vn
  22.13.3PTK
  • Họ và tên: Lê Thị Vân Anh
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0981333839
  • Email: vananh.khct@gmail.com
  22.13.4PTK
  • Họ và tên: Nguyễn Tất Đạt
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0947831953
  • Email: nguyentatdat53@gmail.com
  22.13.5PTK
  • Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0834824777
  • Email: tranthuhang11@gmail.com
  22.16Khoa Quản trị nhân lực
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.16.1Trưởng khoa
  • Họ và tên: Hoàng Mai
  • Chức danh: Trưởng khoa
  • ĐTCQ: 0989099008
  • Email: maih@napa.vn
  21.8Trung tâm khoa học kỹ thuật văn thư - Lưu trữ
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.8.1Giám đốc
  • Họ và tên: Mai Thị Xuân
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 3266 5329
  • Email: maithixuan@moha.gov.vn
  21.8.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hồng
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 3266 5325
  • Email: hoangthithuhong@moha.gov.vn
  21.8.3Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Thùy Trang
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 38326964
  • Email: nguyenthuytrang@moha.gov.vn
  21.8.4Văn thư
  • Họ và tên: Phạm Thị Bích Đào
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024 37663673
  • Email: phamthibichdao@moha.gov.vn
  22.14Khoa Hành chính học
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.14.1Trưởng khoa
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hải
  • Chức danh: Trưởng khoa
  • ĐTCQ: 0904042050
  • Email: hainth@napa.vn
  22.14.2PTK
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0904332142
  • Email: thanhthuy_nt@napa.vn
  22.14.3PTK
  • Họ và tên: Bùi Thị Ngọc Hiền
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0904240927
  • Email: buithingochien@gmail.com
  22.17Khoa Quản lý Kinh tế
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.17.1Trưởng khoa
  • Họ và tên: Lê Toàn Thắng
  • Chức danh: Trưởng khoa
  • ĐTCQ: 0913527318
  • Email: thangle@napa.vn
  22.17.2PTK
  • Họ và tên: Đỗ Thị Kim Tiên
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0947752118
  • Email: tiendtk@napa.vn
  21.9Trung tâm lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.9.1Giám đốc
  • Họ và tên: Lê Văn Năng
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 37669154
  • Email: levannang@moha.gov.vn
  21.9.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Trần Thị Việt Hương
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 37606720
  • Email: tranthiviethuong@moha.gov.vn
  21.9.3Văn thư
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024. 37665165
  • Email: nguyenthicuc@moha.gov.vn
  22.15Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.15.1Trưởng khoa
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Vân
  • Chức danh: Trưởng khoa
  • ĐTCQ: 0912809180
  • Email: vanntt@napa.nv
  22.15.2PTK
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0983092726
  • Email: nguyenha_vbhc@napa.vn
  22.15.3PTK
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0914975226
  • Email: nguyenlananh6971@gmail.com
  22.15.4PTK
  • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0912357066
  • Email: nguyenmanhcuongdhnv@gmail.com
  22.15.5PTK
  • Họ và tên: Trần Thị Loan
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0912305606
  • Email: loandhnv@gmail.com
  22.18Khoa Quản lý xã hội
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.18.1Trưởng khoa
  • Họ và tên: Đặng Khắc Ánh
  • Chức danh: Trưởng khoa
  • ĐTCQ: 0945315737
  • Email: anhdk@napa.vn
  22.18.2PTK
  • Họ và tên: Tạ Thị Hương
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0973890039
  • Email: huongtt@napa.vn
  22.16Khoa Quản trị nhân lực
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.16.1Trưởng khoa
  • Họ và tên: Hoàng Mai
  • Chức danh: Trưởng khoa
  • ĐTCQ: 0989099008
  • Email: maih@napa.vn
  21.10Trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.10.1Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Phú
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 35235007
  • Email: nguyenvanphu@moha.gov.vn
  21.10.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 024. 35235096
  • Email: nguyenhuyhoang@moha.gov.vn
  21.10.3Văn thư
  • Họ và tên: Ngô Thị Thanh Hoa
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024 3817072
  • Email: ngothithanhhoa@moha.gov.vn
  22.19Khoa Ngoại ngữ- Tin học
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.19.1Phó Trưởng khoa phụ trách
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hoa
  • Chức danh: Phó Trưởng khoa phụ trách
  • ĐTCQ: 0989641110
  • Email: nguyenhoanvhn@gmail.com
  22.17Khoa Quản lý Kinh tế
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.17.1Trưởng khoa
  • Họ và tên: Lê Toàn Thắng
  • Chức danh: Trưởng khoa
  • ĐTCQ: 0913527318
  • Email: thangle@napa.vn
  22.17.2PTK
  • Họ và tên: Đỗ Thị Kim Tiên
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0947752118
  • Email: tiendtk@napa.vn
  21.11Văn thư Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước
  • Đợn vị trực thuộc: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  21.11.1Văn thư
  • Họ và tên: Lê Thị Sen
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024. 38327002
  • Email: lethisen@moha.gov.vn
  22.18Khoa Quản lý xã hội
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.18.1Trưởng khoa
  • Họ và tên: Đặng Khắc Ánh
  • Chức danh: Trưởng khoa
  • ĐTCQ: 0945315737
  • Email: anhdk@napa.vn
  22.18.2PTK
  • Họ và tên: Tạ Thị Hương
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0973890039
  • Email: huongtt@napa.vn
  22.20Viện Nghiên cứu khoa học hành chính
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.20.1Viện trưởng
  • Họ và tên: Đặng Thành Lê
  • Chức danh: Viện trưởng
  • ĐTCQ: 0931786879
  • Email: dangthanhle@napa.vn
  22.20.2PVT
  • Họ và tên: Nguyễn Minh Sản
  • Chức danh: PVT
  • ĐTCQ: 0912787668
  • Email: minhsan@napa.vn
  22.20.3PVT
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
  • Chức danh: PVT
  • ĐTCQ: 0914728838
  • Email: huongnt@napa.vn
  22.20.4Văn thư
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Bền
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 0388591106
  • Email: viennghiencuu@napa.vn
  22Học viện Hành chính Quốc gia
  • 024.38343223. Fax: 024.38358943
  22.19Khoa Ngoại ngữ- Tin học
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.19.1Phó Trưởng khoa phụ trách
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hoa
  • Chức danh: Phó Trưởng khoa phụ trách
  • ĐTCQ: 0989641110
  • Email: nguyenhoanvhn@gmail.com
  22.21Tạp chí quản lý nhà nước
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.21.1Tổng Biên tập
  • Họ và tên: Nguyễn Quang Vinh
  • Chức danh: Tổng Biên tập
  • ĐTCQ: 0913293867
  • Email: quangvinh@napa.vn
  22.21.2PTBT
  • Họ và tên: Tạ Quang Tuấn
  • Chức danh: PTBT
  • ĐTCQ: 0912523641
  • Email: tuantq@napa.vn
  22.21.3PTBT
  • Họ và tên: Nguyễn Toàn Thắng
  • Chức danh: PTBT
  • ĐTCQ: 0996896699
  • Email: thangnapa70@gmail.com
  22.21.4Thư ký
  • Họ và tên: Trần Xuân Phú
  • Chức danh: Thư ký
  • ĐTCQ: 0837781766
  • Email: phutx@napa.vn
  22.1Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc Gia
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.1.1Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia
  • Họ và tên: Nguyễn Bá Chiến
  • Chức danh: Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia
  • Email: nguyenbachien@moha.gov.vn; bachiennapa@gmail.com
  22.1.2Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Lương Thanh Cường
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • ĐTCQ: 38359875
  • Email: cuongnapa2016@gmail.com
  22.1.3Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Lại Đức Vượng
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • Email: laiducvuong@moha.gov.vn
  22.1.4Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Đăng Quế
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • Email: .dangquenapa@gmail.com
  22.1.5Phó Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Quốc Sửu
  • Chức danh: Phó Giám đốc
  • Email: quocsuu.nguyen@gmail.com
  22.22Trung tâm công nghệ và Thư viện
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.22.1
  • Họ và tên: Nguyễn Tiến Hiệp
  • Chức danh: GĐ
  • ĐTCQ: 0904373555
  • Email: hiepnt@napa.vn
  22.22.2PGĐ
  • Họ và tên: Ngô Thúy Quỳnh
  • Chức danh: PGĐ
  • ĐTCQ: 0904847889
  • Email: quynhnt@napa.vn
  22.20Viện Nghiên cứu khoa học hành chính
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.20.1Viện trưởng
  • Họ và tên: Đặng Thành Lê
  • Chức danh: Viện trưởng
  • ĐTCQ: 0931786879
  • Email: dangthanhle@napa.vn
  22.20.2PVT
  • Họ và tên: Nguyễn Minh Sản
  • Chức danh: PVT
  • ĐTCQ: 0912787668
  • Email: minhsan@napa.vn
  22.20.3PVT
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
  • Chức danh: PVT
  • ĐTCQ: 0914728838
  • Email: huongnt@napa.vn
  22.20.4Văn thư
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Bền
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 0388591106
  • Email: viennghiencuu@napa.vn
  22.2Đảng ủy Học viện
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.2.1Bí thư
  • Họ và tên: Nguyễn Bá Chiến
  • Chức danh: Bí thư
  • ĐTCQ: 0904333436
  • Email: nguyenbachien@moha.gov.vn; bachiennapa@gmail.com
  22.2.2PBT
  • Họ và tên: Lương Thanh Cường
  • Chức danh: PBT
  • ĐTCQ: 0983334569
  • Email: cuongnapa2016@gmail.com
  22.2.3PBT
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Vân
  • Chức danh: PBT
  • ĐTCQ: 0912809180
  • Email: vanntt@napa.vn
  22.21Tạp chí quản lý nhà nước
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.21.1Tổng Biên tập
  • Họ và tên: Nguyễn Quang Vinh
  • Chức danh: Tổng Biên tập
  • ĐTCQ: 0913293867
  • Email: quangvinh@napa.vn
  22.21.2PTBT
  • Họ và tên: Tạ Quang Tuấn
  • Chức danh: PTBT
  • ĐTCQ: 0912523641
  • Email: tuantq@napa.vn
  22.21.3PTBT
  • Họ và tên: Nguyễn Toàn Thắng
  • Chức danh: PTBT
  • ĐTCQ: 0996896699
  • Email: thangnapa70@gmail.com
  22.21.4Thư ký
  • Họ và tên: Trần Xuân Phú
  • Chức danh: Thư ký
  • ĐTCQ: 0837781766
  • Email: phutx@napa.vn
  22.3Văn phòng Đảng - Đoàn thể
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.3.1CVP
  • Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn
  • Chức danh: CVP
  • ĐTCQ: 0912293270
  • Email: vanphongdanuy@napa.vn
  22.3.2PCVP
  • Họ và tên: Chu Thị Hương Giang
  • Chức danh: PCVP
  • ĐTCQ: 0903286189
  • Email: vanphongdanguy@napa.vn
  22.3.3CVC (Văn thư)
  • Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Nga
  • Chức danh: CVC (Văn thư)
  • ĐTCQ: 0903286189
  • Email: vanphongcongdoan@napa.vn
  22.23Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.23.1Phó GĐ phụ trách
  • Họ và tên: Nguyễn Đức Hạnh
  • Chức danh: Phó GĐ phụ trách
  • ĐTCQ: 0983323010
  • Email: hanhnd@gmail.com
  22.22Trung tâm công nghệ và Thư viện
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.22.1
  • Họ và tên: Nguyễn Tiến Hiệp
  • Chức danh: GĐ
  • ĐTCQ: 0904373555
  • Email: hiepnt@napa.vn
  22.22.2PGĐ
  • Họ và tên: Ngô Thúy Quỳnh
  • Chức danh: PGĐ
  • ĐTCQ: 0904847889
  • Email: quynhnt@napa.vn
  22.4Công đoàn Học viện
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.4.1Chủ tịch
  • Họ và tên: Bùi Huy Tùng
  • Chức danh: Chủ tịch
  • ĐTCQ: 0903228328
  • Email: buihuytung@napa.vn
  22.4.2PCT
  • Họ và tên: Tống Đăng Hưng
  • Chức danh: PCT
  • ĐTCQ: 0913533180
  • Email: tongdanghungnapa@gmail.com
  22.4.3PCT
  • Họ và tên: Đặng Thị Bích Thủy
  • Chức danh: PCT
  • ĐTCQ: 0983659369
  • Email: dangthuynapa@gmail.com
  22.4.4PCT
  • Họ và tên: Mai Đình Lâm
  • Chức danh: PCT
  • ĐTCQ: 0908468908
  • Email: lammd@napa.vn
  22.24Phân viện học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  • Điện thoại: 028.3865 3435; Fax: 08.3865 8559 Số 10, đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  22.24.1PGĐ phụ trách
  • Họ và tên: Huỳnh Văn Thới
  • Chức danh: PGĐ phụ trách
  • ĐTCQ: 0908336999
  • Email: thoihv@napa.vn
  22.24.2Phó GĐ
  • Họ và tên: Trương Cộng Hòa
  • Chức danh: Phó GĐ
  • ĐTCQ: 0913238156
  • Email: conghoaomt@yahoo.com
  22.24.3TP TCHC
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Thanh
  • Chức danh: TP TCHC
  • ĐTCQ: 02838683660-0978843399
  • Email: vanthanh@napa.vn
  22.24.4Văn thư
  • Họ và tên: Trần Diệu Liên
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 02838653435- 0983995678
  • Email: lientd@napa.vn
  22.5Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.5.1Bí thư
  • Họ và tên: Đào Thị Loan
  • Chức danh: Bí thư
  • ĐTCQ: 086366688
  • Email: loandt@napa.vn
  22.5.2Chủ tịch Hội SV
  • Họ và tên: Trần Toàn Trung
  • Chức danh: Chủ tịch Hội SV
  • ĐTCQ: 0927191368
  • Email: trungtt@napa.vn
  22.25Phân viện học viện hành chính quốc gia khu vực miền trung
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  • Điện thoại: 0234.3895554; Fax: 0234.3895554 Số 201 Phan Bội Châu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  22.25.1Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hiển
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 0947307337
  • Email: hiennh@napa.vn
  22.25.2Phó GĐ
  • Họ và tên: Trần Đình Chín
  • Chức danh: Phó GĐ
  • ĐTCQ: 0905174762
  • Email: dinhchin2010@gmail.com
  22.25.3TP TCHC
  • Họ và tên: Đặng Văn Minh
  • Chức danh: TP TCHC
  • ĐTCQ: 02343938667- 0914078707
  • Email: minhdv@napa.vn
  22.25.4CS Văn thư
  • Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Nga
  • Chức danh: CS Văn thư
  • ĐTCQ: 02343895554- 0912134070
  • Email: ngaltq1@napa.vn
  22.6Ban tổ chức cán bộ
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.6.1Trưởng ban
  • Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng
  • Chức danh: Trưởng ban
  • ĐTCQ: 0912424777
  • Email: huyhoangnapa@gmail.com
  22.6.2PTB
  • Họ và tên: Phạm Thị Nga
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0915087916
  • Email: phamthinganvhn@gmail.com
  22.23Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.23.1Phó GĐ phụ trách
  • Họ và tên: Nguyễn Đức Hạnh
  • Chức danh: Phó GĐ phụ trách
  • ĐTCQ: 0983323010
  • Email: hanhnd@gmail.com
  22.26Phân viện học viện hành chính quốc gia khu vực tây nguyên
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  • Điện thoại: 0262.3865368; Fax: 0262.3865368 Số 02 đường Trương Quang Tuân, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
  22.26.1PGĐ phụ trách
  • Họ và tên: Thiều Huy Thuật
  • Chức danh: PGĐ phụ trách
  • ĐTCQ: 0986682424
  • Email: thuatth@napa.vn
  22.26.2Thư ký, văn thư
  • Họ và tên: Thư ký, văn thư
  • Chức danh: Thư ký, văn thư
  • ĐTCQ: 02623865368- 0969239899
  • Email: Fax: 02623865368
  22.7Văn phòng
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.7.1CVP
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Hậu
  • Chức danh: CVP
  • ĐTCQ: 0903254961
  • Email: haunv@napa.vn
  22.7.2PCVP
  • Họ và tên: Đặng Thị Bích Thủy
  • Chức danh: PCVP
  • ĐTCQ: 0983659369
  • Email: dangthuynapa@gmail.com
  22.7.3PCVP
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Phong Lan
  • Chức danh: PCVP
  • ĐTCQ: 0983556000
  • Email: nguyenphonglannapa1@gmail.com
  22.24Phân viện học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  • Điện thoại: 028.3865 3435; Fax: 08.3865 8559 Số 10, đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  22.24.1PGĐ phụ trách
  • Họ và tên: Huỳnh Văn Thới
  • Chức danh: PGĐ phụ trách
  • ĐTCQ: 0908336999
  • Email: thoihv@napa.vn
  22.24.2Phó GĐ
  • Họ và tên: Trương Cộng Hòa
  • Chức danh: Phó GĐ
  • ĐTCQ: 0913238156
  • Email: conghoaomt@yahoo.com
  22.24.3TP TCHC
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Thanh
  • Chức danh: TP TCHC
  • ĐTCQ: 02838683660-0978843399
  • Email: vanthanh@napa.vn
  22.24.4Văn thư
  • Họ và tên: Trần Diệu Liên
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 02838653435- 0983995678
  • Email: lientd@napa.vn
  23Viện Khoa học tổ chức nhà nước
  • 024.39740195 - Fax: 024.39783952 viennckhtcnn@moha.gov.vn
  22.25Phân viện học viện hành chính quốc gia khu vực miền trung
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  • Điện thoại: 0234.3895554; Fax: 0234.3895554 Số 201 Phan Bội Châu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  22.25.1Giám đốc
  • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hiển
  • Chức danh: Giám đốc
  • ĐTCQ: 0947307337
  • Email: hiennh@napa.vn
  22.25.2Phó GĐ
  • Họ và tên: Trần Đình Chín
  • Chức danh: Phó GĐ
  • ĐTCQ: 0905174762
  • Email: dinhchin2010@gmail.com
  22.25.3TP TCHC
  • Họ và tên: Đặng Văn Minh
  • Chức danh: TP TCHC
  • ĐTCQ: 02343938667- 0914078707
  • Email: minhdv@napa.vn
  22.25.4CS Văn thư
  • Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Nga
  • Chức danh: CS Văn thư
  • ĐTCQ: 02343895554- 0912134070
  • Email: ngaltq1@napa.vn
  22.8Ban Kế hoạch- Tài chính
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.8.1Trưởng ban
  • Họ và tên: Vũ Duy Duẩn
  • Chức danh: Trưởng ban
  • ĐTCQ: 0936776668
  • Email: duanvd@napa.vn
  22.8.2PTB
  • Họ và tên: TS. Phùng Văn Hiền
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0888896868
  • Email: phunghiennapa@gmail.com
  22.8.3PTB
  • Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0905046688
  • Email: nthuthuynapa@gmail.com
  23.1Lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước
  • Đợn vị trực thuộc: Viện Khoa học tổ chức nhà nước
  23.1.1Viện trưởng
  • Họ và tên: Lê Anh Tuấn
  • Chức danh: Viện trưởng
  • ĐTCQ: 024.62826703
  • Email: leanhtuan@moha.gov.vn
  23.1.2Phó Viện trưởng
  • Họ và tên: Nguyễn Huyền Hạnh
  • Chức danh: Phó Viện trưởng
  • ĐTCQ: 024.62826757
  • Email: nguyenhuyenhanh@moha.gov.vn
  23.1.3
  • Họ và tên: Vũ Xuân Thanh
  • Email: vuxuanthanh@moha.gov.vn
  23.1.4Phó Viện trưởng
  • Họ và tên: Tạ Ngọc Hải
  • Chức danh: Phó Viện trưởng
  • ĐTCQ: 024.62826748
  • Email: tangochai@moha.gov.vn
  22.9Ban Hợp tác quốc tế
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.9.1Trưởng ban
  • Họ và tên: Phạm Thị Quỳnh Hoa
  • Chức danh: Trưởng ban
  • ĐTCQ: 0912878044
  • Email: hoaptq@napa.vn
  22.9.2PTB
  • Họ và tên: Trần Đại Hải
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0913317117
  • Email: haitd@napa.vn
  22.9.3PTB
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Cúc
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0904364710
  • Email: thucuc@napa.vn
  22.9.4PTB
  • Họ và tên: Trần Thị Lan Anh
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0902999467
  • Email: tranthilananh.huha@gmail.com
  23.2Văn phòng Viện
  • Đợn vị trực thuộc: Viện Khoa học tổ chức nhà nước
  23.2.1Chánh Văn phòng
  • Họ và tên: Trần Thị Vân
  • Chức danh: Chánh Văn phòng
  • ĐTCQ: 024.62826778-0983601986
  • Email: tranthivan@moha.gov.vn
  23.2.2Phó Chánh Văn phòng
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Thảo
  • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng
  • ĐTCQ: 024.62826773-0915234603
  • Email: nguyenvanthao@moha.gov.vn
  23.2.3Phụ trách Kế toán
  • Họ và tên: Nguyễn Lan Phương
  • Chức danh: Phụ trách Kế toán
  • ĐTCQ: 024 62826775
  • Email: nguyenlanphuong@moha.gov.vn
  23.2.4Kế toán
  • Họ và tên: Phạm Nhật Thu
  • Chức danh: Kế toán
  • ĐTCQ: 024 62826775
  • Email: phamnhatthu@moha.gov.vn
  23.2.5Kế toán
  • Họ và tên: Triệu Thị Thu Hương
  • Chức danh: Kế toán
  • ĐTCQ: 024 62826775
  • Email: trieuthithuhuong@moha.gov.vn
  23.2.6Chuyên viên
  • Họ và tên: Ngô Thị Phương Thúy
  • Chức danh: Chuyên viên
  • ĐTCQ: 024.62826773-0975192866
  • Email: ngothiphuongthuy@moha.gov.vn
  23.2.7Chuyên viên
  • Họ và tên: Đào Thị Ngọc
  • Chức danh: Chuyên viên
  • ĐTCQ: 024 62826778
  • Email: daothingoc@moha.gov.vn
  23.2.8Văn thư
  • Họ và tên: Đinh Thị Thanh Nguyên
  • Chức danh: Văn thư
  • ĐTCQ: 024 62826787
  • Email: dinhthithanhnguyen@moha.gov.vn
  23.2.9Lái xe
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Quân
  • Chức danh: Lái xe
  • ĐTCQ: 024 62826787
  • Email: nguyenvanquan@moha.gov.vn
  23.2.10Phục vụ
  • Họ và tên: Phạm Thị Thu Trang
  • Chức danh: Phục vụ
  • ĐTCQ: 024 62826787
  • Email: phamthithutrang@moha.gov.vn
  22.26Phân viện học viện hành chính quốc gia khu vực tây nguyên
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  • Điện thoại: 0262.3865368; Fax: 0262.3865368 Số 02 đường Trương Quang Tuân, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
  22.26.1PGĐ phụ trách
  • Họ và tên: Thiều Huy Thuật
  • Chức danh: PGĐ phụ trách
  • ĐTCQ: 0986682424
  • Email: thuatth@napa.vn
  22.26.2Thư ký, văn thư
  • Họ và tên: Thư ký, văn thư
  • Chức danh: Thư ký, văn thư
  • ĐTCQ: 02623865368- 0969239899
  • Email: Fax: 02623865368
  22.10Ban Quản lý bồi dưỡng
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.10.1Trưởng ban
  • Họ và tên: Bùi Huy Tùng
  • Chức danh: Trưởng ban
  • ĐTCQ: 0903238228
  • Email: buihuytung@napa.vn
  22.10.2PTB
  • Họ và tên: Tống Đăng Hưng
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0913533180
  • Email: tongdanghungnapa@gmail.com
  22.10.3PTB
  • Họ và tên: Lê Phương Thúy
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0915946999
  • Email: thuylp@napa.vn
  22.10.4PTB
  • Họ và tên: Nguyễn Hoài Thu
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0918673105
  • Email: nhthu3@gmail.com
  23Viện Khoa học tổ chức nhà nước
  • 024.39740195 - Fax: 024.39783952 viennckhtcnn@moha.gov.vn
  23.3Phòng Thông tin khoa học và hợp tác quốc tế
  • Đợn vị trực thuộc: Viện Khoa học tổ chức nhà nước
  23.3.1Trưởng phòng
  • Họ và tên: Thạch Thọ Mộc
  • Chức danh: Trưởng phòng
  • ĐTCQ: 024.62826729-0989343210
  • Email: thachthomoc@moha.gov.vn
  23.3.2Phó Trưởng phòng
  • Họ và tên: Trần Thị Thơi
  • Chức danh: Phó Trưởng phòng
  • ĐTCQ: 024.6286733-0913535664
  • Email: tranthithoi@moha.gov.vn
  23.3.3Chuyên viên chính
  • Họ và tên: Vũ Ánh Nguyệt
  • Chức danh: Chuyên viên chính
  • ĐTCQ: 024 62826733
  • Email: vuanhnguyet@moha.gov.vn
  23.3.4Chuyên viên
  • Họ và tên: Trịnh Ngọc Linh
  • Chức danh: Chuyên viên
  • ĐTCQ: 024 62826733
  • Email: trinhngoclinh@moha.gov.vn
  23.3.5Chuyên viên
  • Họ và tên: Đỗ Thị Hồng
  • Chức danh: Chuyên viên
  • ĐTCQ: 024.62695709
  • Email: dothihong@moha.gov.vn
  23.3.6Chuyên viên
  • Họ và tên: Trần Phương Anh
  • Chức danh: Chuyên viên
  • ĐTCQ: 024 62695709
  • Email: tranphuonganh@moha.gov.vn
  23.3.7Quản trị viên hệ thống
  • Họ và tên: Trần Anh Ngọc
  • Chức danh: Quản trị viên hệ thống
  • ĐTCQ: 024 62826733
  • Email: trananhngoc@moha.gov.vn
  23.3.8Quản trị viên hệ thống
  • Họ và tên: Đặng Phương Lan
  • Chức danh: Quản trị viên hệ thống
  • ĐTCQ: 024 62826733
  • Email: dangthiphuonglan@moha.gov.vn
  22.11Ban Quản lý đào tạo
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.11.1Trưởng ban
  • Họ và tên: Lê Thanh Huyền
  • Chức danh: Trưởng ban
  • ĐTCQ: 0982185424
  • Email: lethanhuyen68@yahoo.com
  22.11.2PTB
  • Họ và tên: Lê Anh Xuân
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0906172886
  • Email: leanhxuansdhnapa@gmail.com
  22.11.3PTB
  • Họ và tên: Vũ Ngọc Hoa
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0989654802
  • Email: vungochoa75@gmail.com
  22.11.4PTB
  • Họ và tên: Vũ Thị Cẩm Tú
  • Chức danh: PTB
  • ĐTCQ: 0983311122
  • Email: camtuedu@gmail.com
  23.1Lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước
  • Đợn vị trực thuộc: Viện Khoa học tổ chức nhà nước
  23.1.1Viện trưởng
  • Họ và tên: Lê Anh Tuấn
  • Chức danh: Viện trưởng
  • ĐTCQ: 024.62826703
  • Email: leanhtuan@moha.gov.vn
  23.1.2Phó Viện trưởng
  • Họ và tên: Nguyễn Huyền Hạnh
  • Chức danh: Phó Viện trưởng
  • ĐTCQ: 024.62826757
  • Email: nguyenhuyenhanh@moha.gov.vn
  23.1.3
  • Họ và tên: Vũ Xuân Thanh
  • Email: vuxuanthanh@moha.gov.vn
  23.1.4Phó Viện trưởng
  • Họ và tên: Tạ Ngọc Hải
  • Chức danh: Phó Viện trưởng
  • ĐTCQ: 024.62826748
  • Email: tangochai@moha.gov.vn
  23.4Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ công chức, viên chức
  • Đợn vị trực thuộc: Viện Khoa học tổ chức nhà nước
  23.4.1Phó Trưởng phòng Phụ trách
  • Họ và tên: Phạm Thị Thu Huyền
  • Chức danh: Phó Trưởng phòng Phụ trách
  • ĐTCQ: 024.62826724-0904411874
  • Email: phamthithuhuyen@moha.gov.vn
  23.4.2Phó Trưởng phòng
  • Họ và tên: Nguyễn Thu Hà
  • Chức danh: Phó Trưởng phòng
  • ĐTCQ: 024 62826471
  • Email: nguyenthuha@moha.gov.vn
  23.4.3Nghiên cứu viên
  • Họ và tên: Phạm Thu Hà
  • Chức danh: Nghiên cứu viên
  • ĐTCQ: 024.62826724
  • Email: phamthuha@moha.gov.vn
  23.4.4Nghiên cứu viên
  • Họ và tên: Phan Thị Vinh
  • Chức danh: Nghiên cứu viên
  • ĐTCQ: 024 62826471
  • Email: phanthivinh@ moha.gov.vn
  23.4.5Chuyên viên
  • Họ và tên: Hồ Trần Sỹ
  • Chức danh: Chuyên viên
  • ĐTCQ: 024 62826471
  • Email: hotransy@ moha.gov.vn
  22.12Khoa nhà nước và pháp luật
  • Đợn vị trực thuộc: Học viện Hành chính Quốc gia
  22.12.1Trưởng khoa
  • Họ và tên: Trần Thị Diệu Oanh
  • Chức danh: Trưởng khoa
  • ĐTCQ: 0913590960
  • Email: oanhttd@napa.vn
  22.12.2PTK
  • Họ và tên: TS. Nguyễn Thu An
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0903117686
  • Email: an.nguyenthu8376@gmail.com
  22.12.3PTK
  • Họ và tên: Vũ Thị Thu Hằng
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0868150578
  • Email: vuthuhang1978@gmail.com
  22.12.4PTK
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàn
  • Chức danh: PTK
  • ĐTCQ: 0988761708
  • Email: hoantvt74@gmail.com
  23.2Văn phòng Viện
  • Đợn vị trực thuộc: Viện Khoa học tổ chức nhà nước
  23.2.1Chánh Văn phòng
  • Họ và tên: Trần Thị Vân
  • Chức danh: Chánh Văn phòng
  • ĐTCQ: 024.62826778-0983601986
  • Email: tranthivan@moha.gov.vn
  23.2.2Phó Chánh Văn phòng
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Thảo