BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Đẩy mạnh Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở tại Bộ Nội vụ

24/06/2021 14:16

Ngày 09/6, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2757/NV-VP về việc thực hiện Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở tại Bộ Nội vụ.

Theo đó, thực hiện văn hóa công sở là một trong những nội dung trọng tâm trong phong trào thi đua, đồng thời là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm, theo đó, đề nghị thủ trưởng các đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phát động đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị nâng cao ý thức, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt các nội dung thi đua.

Để phong trào thi đua triển khai đạt hiệu quả, góp phần nâng cao văn hóa công sở đối với các tập thể, cá nhân trong năm 2021 và giai đoạn 2019 - 2025, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động Kế hoạch số 2381/KH-BNV ngày 25/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện văn hóa công sở của Bộ Nội vụ; Quyết định số 642/QĐ-BNV ngày 13/8/2019 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; Công văn số 655/BNV-VP ngày 17/02/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Bộ trưởng  giao Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin và Website của các đơn vị trực thuộc đăng tải Kế hoạch và các văn bản nêu trên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở của Bộ Nội vụ.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Bộ thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua theo Kế hoạch số 2381/KH-BNV ngày 25/5/2021 và Quyết định số 642/QĐ-BNV ngày 13/8/2019 và gửi báo cáo về Văn phòng Bộ (Phòng Thi đua, khen thưởng và Truyền thông) trước ngày 30/11/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ./.

Xem toàn văn Công văn số 2757/NV-VP và Quyết định số 642/QĐ-BNV trong File đính kèm dưới đây.

Thanh Tuấn

Tìm kiếm