BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ

Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 930/QĐ-BNV phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ.

Theo đó, mục tiêu của Đề án: Sau khi Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sẽ là cơ sở và tiền đề cho các hoạt động của Bộ gồm: thực hiện việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, nâng ngạch, bổ nhiệm đối với công chức theo đúng vị trí việc làm trên nguyên tắc gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức; một vị trí việc làm sẽ do một hoặc một nhóm người đảm nhiệm và một người sẽ đảm nhiệm một hoặc nhiều hơn một vị trí việc làm trên cơ sở vị trí việc làm chính và vị trí việc làm kiêm nhiệm, đồng thời sẽ hướng tới trả lương theo vị trí việc làm khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nội dung này được cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện.

Đề án sẽ thực hiện trong phạm vi các tổ chức hành chính thuộc, trực thuộc và các cơ quan chuyên trách đảng, đoàn thể của Bộ Nội vụ.

Đối tượng của Đề án gồm: Công chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi của Đề án.

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm: 1. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo các quy định, hướng dẫn hiện hành; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. 2. Khi cơ quan, đơn vị có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc được tổ chức lại, đề nghị báo cáo Bộ Nội vụ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Đề án theo quy định. 3. Định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Đề án gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định. 4. Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị tổng hợp gửi về Bộ Nội vụ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm: 1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 2. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ. 3. Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Đề án theo quy định.

Mời xem toàn văn Đề án tại FILE đính kèm:

Văn bản liên quan: