BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức - Thông tư số 04/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức - Thông báo số 3663/TB-HĐTD ngày 26/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn tại vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2024
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Thông báo Kết luận thanh tra tại Thông tấn xã Việt Nam

10/05/2023 18:13

Chiều ngày 05/5/2023, tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ.
Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại Buổi công bố

Dự buổi công bố có Trưởng Đoàn, Phó trưởng đoàn và Thư kí Đoàn thanh tra.

Đại diện Thông tấn xã Việt Nam có bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ Thông tấn xã Việt Nam và đại diện lãnh đạo, viên chức các cơ quan, tổ chức được thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết: Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022, ngày 04/01/2023 Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 02/QĐ-TTBNV thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/11/2022. Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tăng cường, đẩy mạnh công tác thanh tra về công tác tổ chức, cán bộ, tập trung vào những nội dung được dư luận xã hội quan tâm như việc quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc; tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý tại các bộ, ngành, địa phương. 

Thông qua hoạt động thanh tra, Đoàn thanh tra đã kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm không đúng quy định; đồng thời, hướng dẫn, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức và thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức, cán bộ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Đề nghị TTXVN công khai Kết luận thanh tra theo quy định; chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra gửi Thanh tra Bộ Nội vụ để theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

Tại buổi công bố, theo phân công của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 266/KL-TTBNV ngày 28/4/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại TTXVN giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/11/2022. Kết luận thanh tra ghi nhận những kết quả mà TTXVN và các đơn vị đã thực hiện tốt, phù hợp quy định pháp luật; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đưa ra các kiến nghị cụ thể để khắc phục, xử lý.

Phát biểu tại buổi công bố, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra; ghi nhận và đánh giá cao phương pháp làm việc và hoạt động của Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ trong quá trình thanh tra tại TTXVN. Đối với những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và các kiến nghị tại Kết luận thanh tra sẽ nghiêm túc tiếp thu có biện pháp để khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới; giao Ban Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra trình Tổng Giám đốc phê duyệt để tổ chức thực hiện. 

Kết luận buổi công bố, ông Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương đề nghị TTXVN thực hiện niêm yết Kết luận thanh tra theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; lập kế hoạch chi tiết và thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra, gửi Thanh tra Bộ Nội vụ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định.
Toàn cảnh Buổi công bố
 

Thanh tra Bộ Nội vụ


Tìm kiếm