BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Thông báo thanh tra tại Đại học Quốc gia Hà Nội

06/11/2023 08:47

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022, ngày 07/6/2023, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 339/QĐTTBNV thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; nghỉ hưu tại Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/4/2023.

Từ ngày 13/6/2023 đến hết ngày 05/7/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Ban Tổ chức cán bộ và 19 đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 12/7/2023, Đoàn thanh tra đã làm việc với Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Tổ chức cán bộ và đại diện lãnh đạo 19 đơn vị được thanh tra để thông báo kết thúc việc thanh tra trực tiếp.

Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu đã thu thập được trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra, đồng thời xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra gửi lấy ý kiến tham gia của Đại học Quốc gia Hà Nội. Qua xem xét ý kiến tham gia của Đại học Quốc gia Hà Nội, căn cứ quy định, hướng dẫn của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ Nội vụ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Kết luận thanh tra.

Thực hiện quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra, ngày 24/10/2023, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra tại trụ sở Đại học Quốc gia Hà Nội do Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì. Tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra có Đoàn thanh tra; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ, 19 đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thanh tra trực tiếp.

Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra đã ghi nhận những kết quả mà Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan, đơn vị đã thực hiện được để phát huy trong thời gian tới; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, qua đó kiến nghị khắc phục, đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan để chấn chỉnh và có hình thức xử lý phù hợp theo quy định Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội lập kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra gửi Thanh tra Bộ Nội vụ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật; thực hiện niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra.

Thay mặt Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiếp thu các nội dung tại Kết luận thanh tra và yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định./.

Nguồn: Tranh tra Bộ Nội vụ
Tìm kiếm