BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Sóc Trăng

27/09/2023 08:59

Ngày 25/9, tại UBND tỉnh Sóc Trăng, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/8/2023. Ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố.

Tham dự buổi công bố có ông Hoàng Quốc Tráng, Trưởng phòng Tổng hợp - Thanh tra Bộ Nội vụ, Phó Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ; ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Phước Vĩnh, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh và bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Xuân Đạt phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra nêu mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Ông Nguyễn Xuân Đạt cũng yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ; đồng thời, thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Ông Hoàng Quốc Tráng, Phó Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra

Thực hiện ủy quyền của Trưởng đoàn thanh tra, ông Hoàng Quốc Tráng, Trưởng phòng Tổng hợp - Thanh tra Bộ Nội vụ, Phó Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 575/QĐ-TTBNV ngày 11/9/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/8/2023.

Ông Hoàng Quốc Tráng cũng phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thanh tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; thông qua lịch làm việc của Đoàn thanh tra với các cơ quan, tổ chức được thanh tra; đồng thời, đề nghị các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Phước Vĩnh, Giám đốc Sở Nội vụ tóm tắt dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/8/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ, tiếp thu các ý kiến của Trưởng đoàn thanh tra Bộ Nội vụ.

Ông Trần Văn Lâu yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; đồng thời, giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn hoàn nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Thu Trang – Hoàng Tráng
Tìm kiếm