BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Quảng Trị

10/06/2024 13:25

Sáng ngày 10/6/2024, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Quảng Trị. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi công bố.

Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn thanh tra; ông Ngô Quang Chiến, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Cảnh Hưng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và công chức bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh Quảng Trị.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; đồng thời, chỉ đạo thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 259/QĐ-TTBNV ngày 27/5/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Quảng Trị, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2024.

Ông Nguyễn Xuân Đạt cũng phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thanh tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; thông qua lịch làm việc của Đoàn thanh tra với các cơ quan, tổ chức được thanh tra.

Ông Nguyễn Xuân Đạt đề nghị các cơ quan, tổ chức của tỉnh Quảng Trị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Ngô Quang Chiến, Giám đốc Sở Nội vụ tóm tắt dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ, tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ và Trưởng đoàn thanh tra Bộ Nội vụ.

Ông Võ Văn Hưng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; đồng thời, giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn thanh tra hoàn nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Thu Trang - Hoàng Tráng
Tìm kiếm