BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

01/01/2000 00:00

Bình Định


+ Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
+ Điện thoại: 0256.3822603      Fax: 0256.3816572
+ Email:  vanphong@snv.binhdinh.gov.vn
+ Website: snv.binhdinh.gov.vnBan lãnh đạo

Điện thoại CQ

Email

+Giám đốc: Lê Minh Tuấn

02563.502818

tuanlm@snv.binhdinh.gov.vn

+Phó Giám đốc: Trịnh Xuân Long

02563.822169

longtx@snv.binhdinh.gov.vn

 + Phó Giám đốc: Bùi Hoàng Linh 0256.3823177 linhbh@snv.binhdinh.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+Chánh Văn phòng: Trần Trung Định

02563.822603

dinhtt@snv.binhdinh.gov.vn

+Phó CVP: Huỳnh Thị Kim Hồng


honghtk@snv.binhdinh.gov.vn

 + Phó CVP: Trần Thị Thu Lượng  luongttt@snv.binhdinh.gov.vn

+ Thanh tra

+ChánhThanh tra: Lê Văn Tạo

02563.819064

taolv@snv.binhdinh.gov.vn

 +Phó.CTT:  Nguyễn Hoài Nam 02563.819064 namnh@snv.binhdinh.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

+ Trưởng phòng: Trần Thế Diệu

02563.813580

dieutt@snv.binhdinh.gov.vn

 + Phó.TP:  Nguyễn Văn Hóa 02563.813580 hoanv@snv.binhdinh.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính và Quản lý Văn thư lưu trữ

+ Trưởng phòng: Lâm Trường Định

02563.812655

dinhlt@snv.binhdinh.gov.vn


+Phó.TP: Nguyễn Thành Tín

02563.812655

tinnt@snv.binhdinh.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi chính phủ

+ Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bảo

02563.822448

baonv@snv.binhdinh.gov.vn


+ Phó TP:  Phan Ngọc Sang

02563.822448

sangpn@snv.binhdinh.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

+ Trưởng ban: Hồ Quang Thơm


02563.811022

thomhq@snv.binhdinh.gov.vn


+ P.Trưởng ban: Phạm Văn Nam

02563.811022

nampv1@snv.binhdinh.gov.vn

+Phòng Công chức, viên chức

+ Trưởng phòng: Mai Hồng Quân


02563.819060

quanmh@snv.binhdinh.gov.vn


+ Phó TP: Nguyễn Thị Ánh Vân

02563.819060

vannta@snv.binhdinh.gov.vn


+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+Trưởng ban: Phạm Thị Hồng Vân

02563.822296

vanpth@snv.binhdinh.gov.vn


+P.Trưởng ban: Thái Minh Trí

02563.822296

tritm@snv.binhdinh.gov.vn

+ Trung tâm lưu trữ lịch sử

+ Q.Giám đốc: Lê Xuân Cẩm


02563.822474


camlx@snv.binhdinh.gov.vn


+ P.Giám đốc: Nguyễn Minh Nhật

02563.818471

nhatnm@snv.binhdinh.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Bình ĐịnhTìm kiếm