BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VŨ CHIẾN THẮNG

09/09/2020 15:55

TIỂU SỬ TÓM TẮT

- Họ và tên: VŨ CHIẾN THẮNG
- Ngày tháng năm sinh: 15/12/1967
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
- Chức vụ Đảng: Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ
- Ngày vào Đảng: 15/9/1993
- Ngày chính thức: 15/9/1994
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị
- Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp
- Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân
Theo Quyết định số 781/QĐ-BNV ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực công tác: Công tác tôn giáo; Công tác thanh tra; Công tác hội và Tổ chức phi chính phủ; Công tác hợp tác quốc tế; Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng: Thành viên Ban Chỉ đạo công tác nhân quyền của Chính phủ; Thành viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương; Tham gia các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.
Phụ trách các đơn vị: Ban Tôn giáo Chính phủ (trực tiếp điều hành Ban Tôn giáo Chính phủ cho đến khi có Trưởng ban mới được bổ nhiệm); Thanh tra Bộ; Vụ Tổ chức phi chính phủ; Vụ Hợp tác quốc tế.

Tìm kiếm