BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


QUY TẮC ỨNG XỬ

13/03/2009 15:18


Ngày 29/11/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 2816/QĐ-BNV về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

Xem toàn văn Quyết định số 2816/QĐ-BNV: Tại đây