BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ

28/02/2021 16:26

Ngày 25/02/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 151/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ.

Xem toàn văn Quyết định số 151/QĐ-BNV ngày 25/02/2021, Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 và Phụ lục tại các file đính kèm.

Tìm kiếm