BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

09/09/2019 15:50

Ngày 10/12/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 2823/QĐ-BNV phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Xem toàn văn Quyết định số 2823: Tại đây

Tìm kiếm