BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2025

09/08/2019 15:57

Ngày 16/10/2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 1585/QĐ-BNV phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2025.

Xem toàn văn Quyết định số 1585: Tại đây

Tìm kiếm