BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Tạp chí Tổ chức nhà nước
 • Tổng đài: 024.62820404 tapchitcnn@moha.gov.vn
.1.1Lãnh đạo Tạp chí Tổ chức nhà nước
 • Đợn vị trực thuộc: Tạp chí Tổ chức nhà nước
.1.1.1Tổng biên tập
 • Họ và tên: Trần Nghị
 • Chức danh: Tổng biên tập
 • ĐTCQ: 08048575
 • Email: trannghi@moha.gov.vn
.1.1.2Phó Tổng biên tập
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Vỹ
 • Chức danh: Phó Tổng biên tập
 • ĐTCQ: 08049320
 • Email: nguyenvanvy@moha.gov.vn
.1.1.3Phó Tổng Biên tập
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hợp
 • Chức danh: Phó Tổng Biên tập
 • ĐTCQ: 08046542
 • Email: nguyenthibichhop@moha.gov.vn
.1.2Phòng Thư ký - Biên tập
 • Đợn vị trực thuộc: Tạp chí Tổ chức nhà nước
.1.2.1
 • Họ và tên: Phạm Thị Thúy Hồng
 • ĐTCQ: 08046605
 • Email: phamthithuyhong@moha.gov.vn
.1.2.2
 • Họ và tên: Hoàng Hữu Lâm
 • ĐTCQ: 08046543
 • Email: hoanghuulam@moha.gov.vn
.1.2.3
 • Họ và tên: Đào Thị Hạnh
 • ĐTCQ: 08046543
 • Email: daothihanh@moha.gov.vn
.1.2.4
 • Họ và tên: Lê Doãn Sơn
 • ĐTCQ: 08046605
 • Email: ledoanson@moha.gov.vn
.1.3Phòng Trị sự
 • Đợn vị trực thuộc: Tạp chí Tổ chức nhà nước
.1.3.1
 • Họ và tên: Văn Tất Thịnh
 • ĐTCQ: 08046422
 • Email: vantathinh@moha.gov.vn
.1.3.2
 • Họ và tên: Đỗ Thị Hồng
 • ĐTCQ: 08046163
 • Email: dothihong@moha.gov.vn
.1.3.3
 • Họ và tên: Nguyễn Hương Giang
 • ĐTCQ: .08046621
 • Email: nguyenhuonggian@moha.gov.vn
.1.3.4Trưởng phòng
 • Họ và tên: Văn Tất Thịnh
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 08046422
 • Email: vantatthinh@moha.gov.vn
.1.3.5Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đỗ Thị Hồng
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 08046163
 • Email: dothihong@moha.gov.vn
.1.3.6
 • Họ và tên: Phùng Văn Hải
 • Email: phungvanhai@moha.gov.vn
.1.3.7
 • Họ và tên: Nguyễn Hương Giang
 • ĐTCQ: 08046621
 • Email: nguyenhuonggiang@moha.gov.vn
.1.4 BanTạp chí điện tử
 • Đợn vị trực thuộc: Tạp chí Tổ chức nhà nước
.1.4.1
 • Họ và tên: Trần Ngọc Kiên
 • ĐTCQ: 08046164
 • Email: tranngockien@moha.gov.vn
.1.4.2
 • Họ và tên: Lã Tuấn Anh
 • ĐTCQ: 08049321
 • Email: latuananh@moha.gov.vn
.1.4.3
 • Họ và tên: Lưu Hoài Nga
 • ĐTCQ: 08049321
 • Email: luuhoainga@moha.gov.vn
.1.4.4
 • Họ và tên: Trần Mạnh Quân
 • ĐTCQ: 08049321
 • Email: tranmanhquan@moha.gov.vn