Lãnh đạo Văn phòng

Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Nguyễn Quang Dũng

ĐTCQ : 08046757

Email : nguyenquangdung@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng Cấn Quang Tuấn

ĐTCQ : 024 37957428

Email : canquangtuan@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng - Phó Chánh văn phòng Trần Văn Long

ĐTCQ : 024 62695755

Email : tranvanlong@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Thị Kim Dung

ĐTCQ : 024 62695755

Email : nguyenthikimdung@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Thanh Tâm

ĐTCQ : 024 62695755

Email : nguyenthithanhtam@moha.gov.vn