BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Phòng Bảo vệ
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Trần Công Đô
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820405
.1.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đào Mạnh Hà
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820405
.1.3Nhân viên
 • Họ và tên: Mai Xuân Trường
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
.1.4Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Danh Chiến
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
.1.5Nhân viên
 • Họ và tên: Đặng Nhật Linh
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
.1.6Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Trường
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
.1.7Nhân viên
 • Họ và tên: Hà Mạnh Linh
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.8Nhân viên
 • Họ và tên: Hàn Đình Hiếu
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.9Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.10Nhân viên
 • Họ và tên: Đinh Tiến Hưng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.11Nhân viên
 • Họ và tên: Lê Văn Đô
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.12Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Cảnh Toàn
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.13Nhân viên
 • Họ và tên: Hà Công Thắng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.14Nhân viên
 • Họ và tên: Đàm Văn Trường
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.15Nhân viên
 • Họ và tên: Chu Mạnh Hưng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.16Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Giao Linh
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.17Nhân viên
 • Họ và tên: Phạm Bình An
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.18Nhân viên
 • Họ và tên: Phan Trọng Nghĩa
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.19Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Hưng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .