Ban Tôn giáo Chính phủ

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ
Thứ trưởng, Trưởng ban Vũ Chiến Thắng

ĐTCQ : .08041312-0903403475

Email : .vuchienthang@btgcp.gov.vn

Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga

ĐTCQ : 0912829038

Email : tranminhnga@btgcp.gov.vn

Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức

ĐTCQ : 02439386563-0912256628

Email : nguyenanhchuc@moha.gov.vn

Lãnh đạo Văn phòng
Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Long

ĐTCQ : 02439367260-0979183622

Email : nguyenvanlong@btgcp.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Ngô Minh

ĐTCQ : .02438261929-0906173408

Email : ngominh@btgcp.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Lê Trung Kiên

ĐTCQ : 02437824819-0912259940

Email : letrungkien@btgcp.gov.vn

Phòng Hành chính - Quản trị
Trưởng phòng Nguyễn Đức Dũng

ĐTCQ : 37824900

Email : .

Phó phòng Phạm Anh Tuấn

ĐTCQ : 37824900

Email : .

Phòng Tổng hợp - Thống kê
Phó phòng Phạm Thị Thùy Dung

ĐTCQ : 02438256300-0902527779

Email : bantongiaocp@chinhphu.vn

Phó Trưởng phòng Nguyễn Đức Toàn

ĐTCQ : 0988 930 511

Email : nguyenductoan@moha.gov.vn

Phòng Văn thư - Lưu trữ
Phó phòng Phạm Thị Thùy Dung

ĐTCQ : 02438256300-0902527779

Email : bantongiaocp@chinhphu.vn

Phòng Tài chính - Kế toán
Trưởng phòng Nguyễn Phú Hùng

ĐTCQ : 38252922

Email : .

Phó phòng Trần Thị Minh Sỹ

ĐTCQ : 38252922

Email : minh-sy@yahoo.com

Vụ Công giáo
Vụ trưởng Vụ Công giáo Lê Minh Khánh

ĐTCQ : 02437824902-0912693526

Email : .lekhanhvpg@gmail.com

Phó Vụ trưởng Đào Thị Đượm

ĐTCQ : 02432123977-0904716160

Email : .daothiduom@btgcp.gov.vn

Vụ Phật giáo
Vụ trưởng Nguyễn Phúc Nguyên

ĐTCQ : 02437823960-0904353468

Email : nguyenphucnguyen@btgcp.gov.vn

Vụ Tin lành
Vụ trưởng Thiều Thị Hương

ĐTCQ : 02438261924-0915216546

Email : .thieuthihuong@btgcp.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Ngọc Bảo

ĐTCQ : 0918204276

Email : nguyenngocbao@btgcp.gov.vn

Vụ Cao đài
Vụ trưởng Đinh Quang Tiến

ĐTCQ : 02437823648-0915087775

Email : .dinhquangtien@btgcp.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Phong Thịnh

ĐTCQ : 0903 403 529

Email : nguyenphongthinh@btgcp.gov.vn

Vụ Tổ chức- Cán bộ
Q. Vụ trưởng Cát Ngọc Trình

ĐTCQ : 38261926-0912 962 127

Email : catngoctrinh@btgcp.gov.vn

Phó Vụ trưởng Trần Thị Huyền

ĐTCQ : 37823645-0947 700 099

Email : tranthihuyen@btgcp.gov.vn

Vụ Các tôn giáo khác
Phó Vụ trưởng Trần Thị Minh Thu

ĐTCQ : 02437824217-0913301904

Email : htben311@yahoo.com

Vụ Pháp chế thanh tra
Q. Vụ trưởng Nguyễn Thị Định

ĐTCQ : 02437823957-0987089565

Email : dinhtongiao@gmail.com

Phó Vụ trưởng Phạm Văn Thuận

ĐTCQ : 0988 627 628

Email : thuancp@yahoo.com.vn

Vụ Quan hệ quốc tế
Vụ trưởng Nguyễn Đức Vinh

ĐTCQ : 02439348467-0905890888

Email : ducvinh60@btgcp.vn

Phó Vụ trưởng Ngô Thị Xuân Lan

ĐTCQ : 02437824818-0985750469

Email : ngoxuanlan@yahoo.com.vn

Trung tâm Thông tin
Giám đốc Trung tâm Thông tin Ngô Mạnh Hùng

ĐTCQ : .0912640108

Email : ngomanhhung@btgcp.gov.vn

Phó Giám đốc Trung Tâm thông tin Nguyễn Văn Tiến

ĐTCQ : .0912159108

Email : nguyenvantien@btgcp.gov.vn

Trường nghiệp vụ công tác tôn giáo
Hiệu trưởng Bùi Thanh Hà

ĐTCQ : .

Email : .

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thúy Hằng

ĐTCQ : 02439393937-0989359038

Email : nguyenhangtgcp@gmail.com

Trưởng phòng TC-HC-QT-TT-TV Nguyễn Công Thành

ĐTCQ : 39348463

Email : congthanh163@yahoo.com

Phó phòng ĐT-QL&KH Đỗ Thị Thanh Hương

ĐTCQ : 39348463

Email : dohuongbtgcp@gmail.com

Nhà xuất bản tôn giáo
Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Có

ĐTCQ : 02437824181-0972860309

Email : .

Phó Tổng Biên tập Lê Hồng Sơn

ĐTCQ : 02439378427-0912085867

Email : .

Tạp chí công tác tôn giáo
Phó Tổng Biên tập Dương Thị Thúy Thịnh

ĐTCQ : 02437822960-0945003554

Email : .duongthuythinh@btgcp.gov.vn

Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo
Viện trưởng Lê Thị Liên

ĐTCQ : 024393784050936807096-

Email : lephuonglien.tgcp@gmail.com

Phó Viện trưởng Nguyễn Thúy Hằng

ĐTCQ : 0989359038

Email : nguyenhangtgcp@gmail

Vụ công tác tôn giáo phía Nam
Q. Vụ trưởng Trà Quang Thanh

ĐTCQ : 08086082-0944888835

Email : quangthanh.bl@gmail.com

Phó Vụ trưởng Nguyễn Đức Dũng

ĐTCQ : 0906 078 575

Email : nguyenducdung@btg.gov.vn