Ban Tôn giáo Chính phủ

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ
Thứ trưởng, Trưởng ban Vũ Chiến Thắng

ĐTCQ : .08041312-0903403475

Email : .vuchienthang@btgcp.gov.vn

Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga

ĐTCQ : 0912829038

Email : tranminhnga@btgcp.gov.vn

Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức

ĐTCQ : 02439386563-0912256628

Email : nguyenanhchuc@btgcp.gov.vn

Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng

ĐTCQ : 0913345542

Email : nguyentientrong@btgcp.gov.vn

Lãnh đạo Văn phòng
Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Long

ĐTCQ : 02439367260-0979183622

Email : nguyenvanlong@btgcp.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Ngô Minh

ĐTCQ : .02438261929-0906173408

Email : ngominh@btgcp.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Lê Trung Kiên

ĐTCQ : 02437824819-0912259940

Email : letrungkien@btgcp.gov.vn

Phòng Hành chính - Quản trị
Q.Trưởng phòng Nguyễn Thị Bích Liên

ĐTCQ : 0915023403

Email : nguyenthibichlien@btgcp.gov.vn

Phó Trưởng phòng Đỗ Khắc Cường

ĐTCQ : 0902105246

Email : dokhaccuong@btgcp.gov.vn

Phòng Tổng hợp - Văn thư & Lưu trữ
Trưởng phòng Nguyễn Thị Diệu Thúy

ĐTCQ : 0978195977

Email : nguyenthidieuthuy@btgcp.gov.vn

Phó Trưởng phòng Nguyễn Đức Toàn

ĐTCQ : 0988930511

Email : nguyenductoan@btgcp.gov.vn

Phó Trưởng phòng Phạm Thị Thùy Dung

ĐTCQ : 0902527779

Email : phamthithuydung@btgcp.gov.vn

Phòng Tài chính - Kế toán
Trưởng phòng Nguyễn Phú Hùng

ĐTCQ : 0966486899

Email : nguyenphuhung@btgcp.gov.vn

Phó Trưởng phòng Trần Thị Minh Sỹ

ĐTCQ : 0904802066

Email : tranthiminhsy@btgcp.gov.vn

Vụ Công giáo
Vụ trưởng Lê Minh Khánh

ĐTCQ : 02437824902-0912693526

Email : leminhkhanh@btgcp.gov.vn

Phó Vụ trưởng Đào Thị Đượm

ĐTCQ : 02432123977-0904716160

Email : .daothiduom@btgcp.gov.vn

Vụ Phật giáo
Vụ trưởng Nguyễn Phúc Nguyên

ĐTCQ : 02437823960-0904353468

Email : nguyenphucnguyen@btgcp.gov.vn

Phó Vụ trưởng Đào Huy Cường

ĐTCQ : 0986777726

Email : daohuycuong@btgcp.gov.vn

Vụ Tin lành
Vụ trưởng Thiều Thị Hương

ĐTCQ : 02438261924-0915216546

Email : .thieuthihuong@btgcp.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Ngọc Bảo

ĐTCQ : 0918204276

Email : nguyenngocbao@btgcp.gov.vn

Vụ Cao đài
Vụ trưởng Đinh Quang Tiến

ĐTCQ : 02437823648-0915087775

Email : .dinhquangtien@btgcp.gov.vn

Vụ Tổ chức- Cán bộ
Vụ trưởng Cát Ngọc Trình

ĐTCQ : 0912962127

Email : catngoctrinh@btgcp.gov.vn

Phó Vụ trưởng Trần Thị Huyền

ĐTCQ : 0947700099

Email : tranthihuyen@btgcp.gov.vn

Vụ Các tôn giáo khác
Vụ trưởng Trần Thị Minh Thu

ĐTCQ : 02437824217

Email : tranminhthu@btgcp.gov.vn

Phó Vụ trưởng Nguyễn Hồng Điệp

ĐTCQ : 0912000571

Email : nguyenhongdiep@btgcp.gov.vn

Vụ Pháp chế thanh tra
Vụ trưởng Nguyễn Thị Định

ĐTCQ : 0987089565

Email : nguyenthidinh@btgcp.gov.vn

Phó Vụ trưởng Phạm Văn Thuận

ĐTCQ : 0988627628

Email : phamvanthuan@btgcp.gov.vn

Vụ Quan hệ quốc tế
Vụ trưởng Nguyễn Phong Thịnh

ĐTCQ : 0903403529

Email : nguyenphongthinh@btgcp.gov.vn

Phó Vụ trưởng Ngô Thị Xuân Lan

ĐTCQ : 02437824818-0985750469

Email : ngoxuanlan@btgcp.gov.vn

Trung tâm Thông tin
Giám đốc Trung tâm Thông tin Ngô Mạnh Hùng

ĐTCQ : .0912640108

Email : ngomanhhung@btgcp.gov.vn

Phó Giám đốc Trung Tâm thông tin Nguyễn Văn Tiến

ĐTCQ : .0912159108

Email : nguyenvantien@btgcp.gov.vn

Nhà xuất bản tôn giáo
Giám đốc Nguyễn Hữu Có

ĐTCQ : 0972860309

Email : nguyenhuuco@btgcp.gov.vn

Phó Tổng Biên tập Lê Hồng Sơn

ĐTCQ : 0912085867

Email : lehongson@btgcp.gov.vn

Tạp chí công tác tôn giáo
Tổng Biên tập Dương Thị Thúy Thịnh

ĐTCQ : 0945003554

Email : duongthuythinh@btgcp.gov.vn

Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo
Viện trưởng Lê Thị Liên

ĐTCQ : 0936807096

Email : lethilien@btgcp.gov.vn

Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Dũng

ĐTCQ : 0906078575

Email : nguyenducdung@btgcp.gov.vn

Vụ công tác tôn giáo phía Nam
Vụ trưởng Trà Quang Thanh

ĐTCQ : 0944888835

Email : traquangthanh@btgcp.gov.vn