BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Vụ Công chức - Viên chức
 • Tổng đài: 024.62820404 vuccvc@moha.gov.vn
.1.1Lãnh đạo Vụ Công chức - Viên chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công chức - Viên chức
.1.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Tuấn Ninh
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62820419
 • Email: nguyentuanninh@moha.gov.vn
.1.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Tư Long
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62692591
 • Email: nguyentulong@moha.gov.vn
.1.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Tự
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenxuantu@moha.gov.vn
.1.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Minh Hương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957057
 • Email: leminhhuong@moha.gov.vn
.1.1.5Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Dung
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: nguyenxuandung@moha.gov.vn
.1.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công chức - Viên chức
.1.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Đỗ Viết Minh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: dovietminh@moha.gov.vn
.1.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Hoàng Xuân Đảm
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: hoangxuandam@moha.gov.vn
.1.2.3Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguuyenxuancuong@moha.gov.vn
.1.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đoàn Thị Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: doanthithuy@moha.gov.vn
.1.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đàm Tuấn Anh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0903442882
 • Email: damtuananh@moha.gov.vn
.1.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đỗ Xuân Quỳnh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: doxuanquynh@moha.gov.vn
.1.2.7Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Nghĩa
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenducnghia@moha.gov.vn
.1.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenthinhung@moha.gov.vn
.1.2.9Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Hoàng Bích Phượng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: hoangbichphuong@moha.gov.vn
.1.2.10Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Tài Tuyên
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0902466612
 • Email: dotaituyen@moha.gov.vn
.1.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0965680521
 • Email: nguyenthanhhung@moha.gov.vn
.1.2.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0904788571
 • Email: nguyenthithuy@moha.gov.vn
.1.2.13Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • Email: nguyenthanhbinh@moha.gov.vn
.1.2.14Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quý
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0977222482
 • Email: nguyenthiquy@moha.gov.vn
.1.2.15Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Long
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyenduclong@moha.gov.vn
.1.2.16Chuyên viên
 • Họ và tên: Dương Thăng Long
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: duongthanglong@moha.gov.vn
.1.2.17Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Trọng Tiến
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: nguyentrongtien@moha.gov.vn
.1.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Nghĩa
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0904672454
 • Email: nguyenducnghia@moha.gov.vn
.1.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Tạ Thị Hoài
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 024.62695735
 • Email: tathihoai@moha.gov.vn