Danh sách công chức

Chuyên viên cao cấp Đỗ Viết Minh

ĐTCQ : 024.62695735

Email : dovietminh@moha.gov.vn

Chuyên viên cao cấp Nguyễn Xuân Cường

ĐTCQ : 024.62695735

Email : nguuyenxuancuong@moha.gov.vn

Chuyên viên cao cấp Nguyễn Thanh Bình

ĐTCQ : 0983324675

Email : nguyenthanhbinh@moha.gov.vn

Chuyên viên cao cấp Nguyễn Đức Nghĩa

ĐTCQ : 024.62695735

Email : nguyenducnghia@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Trọng Tiến

ĐTCQ : 024.62695735

Email : nguyentrongtien@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Tạ Thị Hoài

ĐTCQ : 024.62695735

Email : tathihoai@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Hoàng Xuân Đảm

ĐTCQ : 024.62695735

Email : hoangxuandam@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Phan Thị Hoa

ĐTCQ : 0982110382

Email : phanthihoa@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Đoàn Thị Thủy

ĐTCQ : 024.62695735

Email : doanthithuy@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Đàm Tuấn Anh

ĐTCQ : 0903442882

Email : damtuananh@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Đỗ Xuân Quỳnh

ĐTCQ : 024.62695735

Email : doxuanquynh@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Thị Nhung

ĐTCQ : 024.62695735

Email : nguyenthinhung@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Hoàng Bích Phượng

ĐTCQ : 024.62695735

Email : hoangbichphuong@moha.gov.vn

Chuyên viên Đỗ Tài Tuyên

ĐTCQ : 0902466612

Email : dotaituyen@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thanh Hùng

ĐTCQ : 0965680521

Email : nguyenthanhhung@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Thúy

ĐTCQ : 0904788571

Email : nguyenthithuy@moha.gov.vn

Chuyên viên Đỗ Hồng Phúc

ĐTCQ : 0888328868

Email : dohongphuc@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Thị Quý

ĐTCQ : 0977222482

Email : nguyenthiquy@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Đức Long

ĐTCQ : 024.62695735

Email : nguyenduclong@moha.gov.vn

Chuyên viên Dương Thăng Long

ĐTCQ : 024.62695735

Email : duongthanglong@moha.gov.vn