Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ

Bí thư Đoàn Bộ Nội vụ Trần Đức Toàn

ĐTCQ : 0973368888

Email : Tranductoan@moha.gov.vn; tranductoanml@gmail.com

Phó Bí thư thường trực Diêm Đăng Quỳnh

ĐTCQ : 0973814885

Email : diemdangquynh@moha.gov.vn